பல முறை தோன்றிய குறளின் இறுதி சொல் - "தரும்"


அறத்துப்பால் / இல்லறவியல் / அன்புடைமை / ௭௰௧ - 71
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்கணீர் பூசல் தரும்.


அறத்துப்பால் / இல்லறவியல் / இனியவை கூறல் / ௯௰௮ - 98
சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்.


அறத்துப்பால் / இல்லறவியல் / ஒழுக்கமுடைமை / ௱௩௰௮ - 138
நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்.


அறத்துப்பால் / இல்லறவியல் / வெஃகாமை / ௱௭௰௧ - 171
நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும்.


அறத்துப்பால் / இல்லறவியல் / புறங்கூறாமை / ௱௮௰௩ - 183
புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறங்கூற்றும் ஆக்கத் தரும்.


அறத்துப்பால் / துறவறவியல் / கூடாவொழுக்கம் / ௨௱௭௰௫ - 275
பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்று
ஏதம் பலவுந் தரும்.


அறத்துப்பால் / துறவறவியல் / கள்ளாமை / ௨௱௮௰௪ - 284
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும்.


அறத்துப்பால் / துறவறவியல் / வாய்மை / ௨௱௯௰௬ - 296
பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்.


அறத்துப்பால் / துறவறவியல் / இன்னா செய்யாமை / ௩௱௰௩ - 313
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும்.


அறத்துப்பால் / துறவறவியல் / கொல்லாமை / ௩௱௨௰௧ - 321
அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்
பிறவினை எல்லாந் தரும்.


அறத்துப்பால் / துறவறவியல் / அவா அறுத்தல் / ௩௱௭௰ - 370
ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / கேள்வி / ௪௱௰௬ - 416
எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / சிற்றினம் சேராமை / ௪௱௫௰௭ - 457
மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / இடன் அறிதல் / ௪௱௯௰௨ - 492
முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / தெரிந்து தெளிதல் / ௫௱௭ - 507
காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / தெரிந்து தெளிதல் / ௫௱௮ - 508
தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / தெரிந்து தெளிதல் / ௫௱௰ - 510
தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / சுற்றந் தழால் / ௫௱௨௰௨ - 522
விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவும் தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / ஆள்வினையுடைமை / ௬௱௰௧ - 611
அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.


பொருட்பால் / அரசியல் / ஆள்வினையுடைமை / ௬௱௰௯ - 619
தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.


பொருட்பால் / அமைச்சியல் / வினைத்தூய்மை / ௬௱௫௰௧ - 651
துணைநலம் ஆக்கம் த்ருஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்.


பொருட்பால் / அமைச்சியல் / வினைத்தூய்மை / ௬௱௫௰௮ - 658
கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்.


பொருட்பால் / அமைச்சியல் / வினைத்திட்பம் / ௬௱௬௰௩ - 663
கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்.


பொருட்பால் / அமைச்சியல் / மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல் / ௬௱௯௰௨ - 692
மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால்
மன்னிய ஆக்கந் தரும்.


பொருட்பால் / அமைச்சியல் / மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல் / ௭௱ - 700
பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
கெழுதகைமை கேடு தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / நட்பு / ௭௱௮௰௫ - 785
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழமை தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / நட்பாராய்தல் / ௭௱௯௰௨ - 792
ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான்சாம் துயரம் தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / புல்லறிவாண்மை / ௮௱௪௰௫ - 845
கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / இகல் / ௮௱௫௰௩ - 853
இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / உட்பகை / ௮௱௮௰௪ - 884
மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவும் தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / உட்பகை / ௮௱௮௰௫ - 885
உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவும் தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / பெரியாரைப் பிழையாமை / ௮௱௯௰௨ - 892
பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகிற் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / பெண்வழிச்சேரல் / ௯௱௨ - 902
பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாணுத் தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / பெண்வழிச்சேரல் / ௯௱௩ - 903
இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
நல்லாருள் நாணுத் தரும்.


பொருட்பால் / நட்பியல் / வரைவின் மகளிர் / ௯௱௰௧ - 911
அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும்.


பொருட்பால் / குடியியல் / நல்குரவு / ௲௪௰௪ - 1044
இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.


காமத்துப்பால் / கற்பியல் / படர்மெலிந்திரங்கல் / ௲௱௬௰௨ - 1162
கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்கு
உரைத்தலும் நாணுத் தரும்.


பல முறை தோன்றிய
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

குறளின் தொடக்கம்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

குறளின் இறுதி
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22