Longing for return

வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல்.   (௲௨௱௬௰௧ - 1261)
 

Vaalatrup Purkendra Kannum Avarsendra
Naalotrith Theyndha Viral (Transliteration)

vāḷaṟṟup puṟkeṉṟa kaṇṇum avarceṉṟa
nāḷoṟṟit tēynta viral. (Transliteration)

My eyes have lost their glow and my fingers worn out Marking the days of his absence.

இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என் தோள்மேல்
கலங்கழியும் காரிகை நீத்து.   (௲௨௱௬௰௨ - 1262)
 

Ilangizhaai Indru Marappinen Tholmel
Kalangazhiyum Kaarikai Neeththu (Transliteration)

ilaṅkiḻāy iṉṟu maṟappiṉeṉ tōḷmēl
kalaṅkaḻiyum kārikai nīttu. (Transliteration)

What if I forget him now, my bright jewel? For it costs my beauty and armlets!

உரன்நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார்
வரல்நசைஇ இன்னும் உளேன்.   (௲௨௱௬௰௩ - 1263)
 

Urannasaii Ullam Thunaiyaakach Chendraar
Varalnasaii Innum Ulen (Transliteration)

uraṉnacai'i uḷḷam tuṇaiyākac ceṉṟār
varalnacai'i iṉṉum uḷēṉ. (Transliteration)

He parted from me longing for conquests; And if I live yet, it is longing for his return.

கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
கோடுகொ டேறுமென் நெஞ்சு.   (௲௨௱௬௰௪ - 1264)
 

Kootiya Kaamam Pirindhaar Varavullik
Kotuko Terumen Nenju (Transliteration)

kūṭiya kāmam pirintār varavuḷḷik
kōṭuko ṭēṟumeṉ neñcu. (Transliteration)

The thought of reunion when my love returns Makes my heart burgeon higher and higher.

காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின்
நீங்கும்என் மென்தோள் பசப்பு.   (௲௨௱௬௰௫ - 1265)
 

Kaankaman Konkanaik Kannaarak Kantapin
Neengumen Mendhol Pasappu (Transliteration)

kāṇkamaṉ koṇkaṉaik kaṇṇārak kaṇṭapiṉ
nīṅkumeṉ meṉtōḷ pacappu. (Transliteration)

Pallor will soon disappear from my slim shoulders, Once my eyes feast seeing him.

வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள் பருகுவன்
பைதல்நோய் எல்லாம் கெட.   (௲௨௱௬௰௬ - 1266)
 

Varukaman Konkan Orunaal Parukuvan
Paidhalnoi Ellaam Keta (Transliteration)

varukamaṉ koṇkaṉ orunāḷ parukuvaṉ
paitalnōy ellām keṭa. (Transliteration)

Enough if he returns for a day, I will gorge him till all my ills vanish.

புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
கண்அன்ன கேளிர் விரன்.   (௲௨௱௬௰௭ - 1267)
 

Pulappenkol Pulluven Kollo Kalappenkol
Kananna Kelir Viran (Transliteration)

pulappēṉkol pulluvēṉ kollō kalappēṉkol
kaṇaṉṉa kēḷir viraṉ. (Transliteration)

When he, dear as my eyes, returns, Should I frown or embrace him or do both?

வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து
மாலை அயர்கம் விருந்து.   (௲௨௱௬௰௮ - 1268)
 

Vinaikalandhu Vendreeka Vendhan Manaikalandhu
Maalai Ayarkam Virundhu (Transliteration)

viṉaikalantu veṉṟīka vēntaṉ maṉaikalantu
mālai ayarkam viruntu. (Transliteration)

May the king succeed in his efforts! I can then join my wife and party in the evenings.

ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேண் சென்றார்
வருநாள்வைத்து ஏங்கு பவர்க்கு.   (௲௨௱௬௰௯ - 1269)
 

Orunaal Ezhunaalpol Sellumsen Sendraar
Varunaalvaiththu Engu Pavarkku (Transliteration)

orunāḷ eḻunāḷpōl cellumcēṇ ceṉṟār
varunāḷvaittu ēṅku pavarkku. (Transliteration)

Even a day will seem seven to those Who long for the day of their mate’s return.

பெறின்என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறினென்னாம்
உள்ளம் உடைந்துக்கக் கால்.   (௲௨௱௭௰ - 1270)
 

Perinennaam Petrakkaal Ennaam Urinennaam
Ullam Utaindhukkak Kaal (Transliteration)

peṟiṉeṉṉām peṟṟakkāl eṉṉām uṟiṉeṉṉām
uḷḷam uṭaintukkak kāl. (Transliteration)

To one dead of a broken heart, what avails my return, Meeting or even embrace?

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சாரமதி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல் ஆனதே

அநுபல்லவி:
நாளெத்தனை அவர் வயின் விதும்பல்
நன்மை காணுமோ உண்மை தோணுமோ

சரணம்:
வெற்றியை விரும்பி ஊக்கமே துணையாய்
வெளிநாடு சென்றார் விரைந்தே வருவார்
பற்றியே கண்ணாரப் பருகினா லன்றோ
பசலை நோயும் நீங்கும் பாவை உயிர் தாங்கும்

மரமேறியேனும் வழி பார்த்திருக்கும்
பறவை போல உள்ளம் பறக்கும் துடிக்கும்
ஒருநாள் நெடுநாள் போலவே கழியும்
வருநாளில் காதல் இன்பத் தேன் பொழியும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22