Folly

பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல்.   (௮௱௩௰௧ - 831)
 

Pedhaimai Enpadhondru Yaadhenin Edhangontu
Oodhiyam Poka Vital (Transliteration)

pētaimai eṉpatoṉṟu yāteṉiṉ ētaṅkoṇṭu
ūtiyam pōka viṭal. (Transliteration)

If there is a thing called folly, It is seizing what brings ill and letting the good slip.

பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
கையல்ல தன்கட் செயல்.   (௮௱௩௰௨ - 832)
 

Pedhaimaiyul Ellaam Pedhaimai Kaadhanmai
Kaiyalla Thankat Seyal (Transliteration)

pētaimaiyuḷ ellām pētaimai kātaṉmai
kaiyalla taṉkaṭ ceyal. (Transliteration)

Folly among follies is the fondness for doing things Beyond one's reach.

நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
பேணாமை பேதை தொழில்.   (௮௱௩௰௩ - 833)
 

Naanaamai Naataamai Naarinmai Yaadhondrum
Penaamai Pedhai Thozhil (Transliteration)

nāṇāmai nāṭāmai nāriṉmai yātoṉṟum
pēṇāmai pētai toḻil. (Transliteration)

Shamelessness, aimlessness, callousness and listlessness Are marks of foolishness.

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையின் பேதையார் இல்.   (௮௱௩௰௪ - 834)
 

Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum Thaanatangaap
Pedhaiyin Pedhaiyaar Il (Transliteration)

ōti uṇarntum piṟarkkuraittum tāṉaṭaṅkāp
pētaiyiṉ pētaiyār il. (Transliteration)

There is no greater fool than he Who has studied and taught, but lacks control.

ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
தான்புக் கழுந்தும் அளறு.   (௮௱௩௰௫ - 835)
 

Orumaich Cheyalaatrum Pedhai Ezhumaiyum
Thaanpuk Kazhundhum Alaru (Transliteration)

orumaic ceyalāṟṟum pētai eḻumaiyum
tāṉpuk kaḻuntum aḷaṟu. (Transliteration)

A fool does deeds in a single birth That will plunge him in hell in the succeeding seven.

பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும் கையறியாப்
பேதை வினைமேற் கொளின்.   (௮௱௩௰௬ - 836)
 

Poipatum Ondro Punaipoonum Kaiyariyaap
Pedhai Vinaimer Kolin (Transliteration)

poypaṭum oṉṟō puṉaipūṇum kaiyaṟiyāp
pētai viṉaimēṟ koḷiṉ. (Transliteration)

When a half-baked fool takes on a task, The task is undone, and so is he!

ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை.   (௮௱௩௰௭ - 837)
 

Edhilaar Aarath Thamarpasippar Pedhai
Perunjelvam Utrak Katai (Transliteration)

ētilār ārat tamarpacippar pētai
peruñcelvam uṟṟak kaṭai. (Transliteration)

Should a fool get hold of a great fortune, Strangers will feast while his kindred starve.

மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
கையொன்று உடைமை பெறின்.   (௮௱௩௰௮ - 838)
 

Maiyal Oruvan Kaliththatraal Pedhaidhan
Kaiyondru Utaimai Perin (Transliteration)

maiyal oruvaṉ kaḷittaṟṟāl pētaitaṉ
kaiyoṉṟu uṭaimai peṟiṉ. (Transliteration)

A fool getting hold of wealth Is like a lunatic getting drunk.

பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
பீழை தருவதொன் றில்.   (௮௱௩௰௯ - 839)
 

Peridhinidhu Pedhaiyaar Kenmai Pirivinkan
Peezhai Tharuvadhon Ril (Transliteration)

peritiṉitu pētaiyār kēṇmai piriviṉkaṇ
pīḻai taruvatoṉ ṟil. (Transliteration)

Sweet indeed is a fool's friendship, For when it breaks there is no pain.

கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
குழாஅத்துப் பேதை புகல்.   (௮௱௪௰ - 840)
 

Kazhaaakkaal Palliyul Vaiththatraal Saandror
Kuzhaaaththup Pedhai Pukal (Transliteration)

kaḻā'akkāl paḷḷiyuḷ vaittaṟṟāl cāṉṟōr
kuḻā'attup pētai pukal. (Transliteration)

A fool's entry into a learned assembly Is like entering a shrine with unclean legs.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பந்துவராளி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பிறப்பில் சிறப்பில்லாத பேதைமையே - உன்னைப்
பெற்றவர் பெற்றபயன் ஏதொன்றுமே இல்லையே

அநுபல்லவி:
வரப்பில் நடக்க மாட்டாய் வழியில் குழி வெட்டுவாய்
வாழ்க்கையில் ஊதியமே வாராமலே விடுத்தாய்

சரணம்:
பித்துப் பிடித்தாய் மேலும் களித்து நிலை குலைந்தாய்
பெரும் பழிக்கும் நாணாமல் பேய் போலவே அலைந்தாய்
சத்தான உண்மை அன்பும் தழுவாமலே கைவிட்டாய்
சான்றோர் அவையுள் புகும் தகுதியுமின்றிக் கெட்டாய்

"ஏதிலார் ஆரத்தமர் பசித்தே இருப்பார்
பேதை பெரும் செல்வம் உற்றக் கடை" யாகவே
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையில் பேதையாம் நின் பிரிவே பெரிதினிதாம்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22