The Way of Maintaining

கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல்.   (௲௨௰௧ - 1021)
 

Karumam Seyaoruvan Kaidhooven Ennum
Perumaiyin Peetutaiyadhu Il (Transliteration)

karumam ceya'oruvaṉ kaitūvēṉ eṉṉum
perumaiyiṉ pīṭuṭaiyatu il. (Transliteration)

There is nothing more glorious than to persist In the advance of the community.

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி.   (௲௨௰௨ - 1022)
 

Aalvinaiyum Aandra Arivum Enairantin
Neelvinaiyaal Neelum Kuti (Transliteration)

āḷviṉaiyum āṉṟa aṟivum eṉa'iraṇṭiṉ
nīḷviṉaiyāl nīḷum kuṭi. (Transliteration)

Manly exertion and sound knowledge: A community progresses with these two.

குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.   (௲௨௰௩ - 1023)
 

Kutiseyval Ennum Oruvarkuth Theyvam
Matidhatruth Thaanmun Thurum (Transliteration)

kuṭiceyval eṉṉum oruvaṟkut teyvam
maṭitaṟṟut tāṉmun tuṟum. (Transliteration)

The Lord himself will wrap his robes And lead the one bent on social service.

சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.   (௲௨௰௪ - 1024)
 

Soozhaamal Thaane Mutiveydhum Thamkutiyaith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavarkku (Transliteration)

cūḻāmal tāṉē muṭiveytum tamkuṭiyait
tāḻātu uñaṟṟu pavarkku. (Transliteration)

Success will come by itself to the one Who tirelessly strives for his society.

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.   (௲௨௰௫ - 1025)
 

Kutram Ilanaaik Kutiseydhu Vaazhvaanaich
Chutramaach Chutrum Ulaku (Transliteration)

kuṟṟam ilaṉāyk kuṭiceytu vāḻvāṉaic
cuṟṟamāc cuṟṟum ulaku. (Transliteration)

The world will flock round the one Leading a blameless life doing social service.

நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.   (௲௨௰௬ - 1026)
 

Nallaanmai Enpadhu Oruvarkuth Thaanpirandha
Illaanmai Aakkik Kolal (Transliteration)

nallāṇmai eṉpatu oruvaṟkut tāṉpiṟanta
illāṇmai ākkik koḷal. (Transliteration)

True valour lies in raising the community One is born into.

அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்து
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.   (௲௨௰௭ - 1027)
 

Amarakaththu Vankannar Polath Thamarakaththum
Aatruvaar Metre Porai (Transliteration)

amarakattu vaṉkaṇṇar pōlat tamarakattu
āṟṟuvār mēṟṟē poṟai. (Transliteration)

As in the battlefield, the burden of social work Also falls on the capable.

குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்.   (௲௨௰௮ - 1028)
 

Kutiseyvaark Killai Paruvam Matiseydhu
Maanang Karudhak Ketum (Transliteration)

kuṭiceyvārk killai paruvam maṭiceytu
māṉaṅ karutak keṭum. (Transliteration)

There is no set time for social service. To put off is to ruin repute.

இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.   (௲௨௰௯ - 1029)
 

Itumpaikke Kolkalam Kollo Kutumpaththaik
Kutra Maraippaan Utampu (Transliteration)

iṭumpaikkē koḷkalam kollō kuṭumpattaik
kuṟṟa maṟaippāṉ uṭampu. (Transliteration)

Is the body that protects one’s family against hurdles A receptacle for hardships alone?

இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி.   (௲௩௰ - 1030)
 

Itukkankaal Kondrita Veezhum Atuththoondrum
Nallaal Ilaadha Kuti (Transliteration)

iṭukkaṇkāl koṉṟiṭa vīḻum aṭuttūṉṟum
nallāḷ ilāta kuṭi. (Transliteration)

Society will crash axed by misfortune Without good men to support it.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சுத்தசாவேரி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
குடி செயல்வகை காணுவோம் - நாமே
குடி செயல்வகை காணுவோம்

அநுபல்லவி:
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவர்க்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான் முந்துறும் என்றே குறள் சொல்லும்

சரணம்:
அமரகத்தில் அஞ்சாத வீரரைப் போலவே
ஆற்றுவார்க்கே குடும்பப் பொறுப்புண்டாம் சாலவே
அமையும் நல்லாண்மை யிதே இல்லாண்மையாய்ப் பிறக்கும்
ஆளும் தன்னாட்சியிலோர் அங்கம் என்றும் சிறக்கும்

மழை வெயில் பனி யென்றும் காலத்தைப் பாராமல்
மானமும் கருதாமல் மனச் சோம்பல் கொள்ளாமல்
உழைப்பதினால் நமது குடும்பநிலை உயரும்
உலகமெல்லாம் சுற்றமாய்ச் சூழும் நலம் வளரும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22