Useless wealth

வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல்   (௲௧ - 1001)
 

Vaiththaanvaai Saandra Perumporul Aqdhunnaan
Seththaan Seyakkitandhadhu Il (Transliteration)

vaittāṉvāy cāṉṟa perumporuḷ aḥtuṇṇāṉ
cettāṉ ceyakkiṭantatu il (Transliteration)

A miser makes of his pile of vast wealth, No more use than a corpse.

பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.   (௲௨ - 1002)
 

Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu Ivarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu (Transliteration)

poruḷāṉām ellāmeṉṟu īyātu ivaṟum
maruḷāṉām māṇāp piṟappu. (Transliteration)

Believing wealth is everything, yet giving nothing, The miser is ensnared in the misery of birth.

ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்குப் பொறை.   (௲௩ - 1003)
 

Eettam Ivari Isaiventaa Aatavar
Thotram Nilakkup Porai (Transliteration)

īṭṭam ivaṟi icaivēṇṭā āṭavar
tōṟṟam nilakkup poṟai. (Transliteration)

Their very sight is a burden to earth Who hoard wealth and not renown.

எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ ஒருவரால்
நச்சப் படாஅ தவன்.   (௲௪ - 1004)
 

Echchamendru Enennung Kollo Oruvaraal
Nachchap Pataaa Thavan (Transliteration)

eccameṉṟu eṉeṇṇuṅ kollō oruvarāl
naccap paṭā'a tavaṉ. (Transliteration)

What legacy can one, who is loved by none, Think of leaving behind?

கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடியுண் டாயினும் இல்.   (௲௫ - 1005)
 

Kotuppadhooum Thuyppadhooum Illaarkku Atukkiya
Kotiyun Taayinum Il (Transliteration)

koṭuppatū'um tuyppatū'um illārkku aṭukkiya
kōṭiyuṇ ṭāyiṉum il. (Transliteration)

Wealth, though millions manifold, amounts to nothing If one neither gives nor enjoys it.

ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான் தக்கார்க்கொன்று
ஈதல் இயல்பிலா தான்.   (௲௬ - 1006)
 

Edham Perunjelvam Thaandhuvvaan Thakkaarkkondru
Eedhal Iyalpilaa Thaan (Transliteration)

ētam peruñcelvam tāṉtuvvāṉ takkārkkoṉṟu
ītal iyalpilā tāṉ. (Transliteration)

Riches are a curse when neither enjoyed, Nor given to the worthy.

அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகநலம்
பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று.   (௲௭ - 1007)
 

Atraarkkondru Aatraadhaan Selvam Mikanalam
Petraal Thamiyalmooth Thatru (Transliteration)

aṟṟārkkoṉṟu āṟṟātāṉ celvam mikanalam
peṟṟāḷ tamiyaḷmūt taṟṟu. (Transliteration)

Wealth not given to the needy goes waste Like a lovely spinster growing old.

நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று.   (௲௮ - 1008)
 

Nachchap Pataadhavan Selvam Natuvoorul
Nachchu Marampazhuth Thatru (Transliteration)

naccap paṭātavaṉ celvam naṭuvūruḷ
naccu marampaḻut taṟṟu. (Transliteration)

The wealth of the unloved is like a poisonous tree That ripens in the heart of a village.

அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது ஈட்டிய
ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர்.   (௲௯ - 1009)
 

Anporeeith Tharsetru Aranokkaadhu Eettiya
Onporul Kolvaar Pirar (Transliteration)

aṉporī'it taṟceṟṟu aṟanōkkātu īṭṭiya
oṇporuḷ koḷvār piṟar. (Transliteration)

Strangers shall possess that wealth Amassed without love, comfort or scruples.

சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து.   (௲௰ - 1010)
 

Seerutaich Chelvar Sirudhuni Maari
Varangoorn Thanaiyadhu Utaiththu (Transliteration)

cīruṭaic celvar ciṟutuṉi māri
vaṟaṅkūrn taṉaiyatu uṭaittu. (Transliteration)

The brief want of the benign rich Is like the monsoon clouds just shed its moisture.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: அட்டாணா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
நன்றி யில்லாத செல்வம் நாய் பெற்ற தெங்கம் பழம்
நயன் காணுமோ ஒரு
பயன் காணுமோ அறிவீர்

அநுபல்லவி:
குன்றுபோல் செல்வப் பொருள் குவித்து வைத்திருந்தாலும்
கொண்டவர் நுகரா விடில்
கண்ட பயன் ஏது சொல்வீர்

சரணம்:
எச்சமென்றே தேனும் இருக்குமோ சொல்வதற்கு
ஈதல் இயல்பிலாதான் பெற்ற வாழ்வும் எதற்கு
நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம் பழுத்த தென்னும் துச்சமாக யாரும் எண்ணும்

வாட்டத்தைப் போக்காதவர் வறியோர் பசியாற்றாதவர்
வடிவழகின் குமரி மணமின்றி மூத்தாற் போலாம்
ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்குப்பொறை என்றே குறளும் சொல்லும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22