Vileness

மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
ஒப்பாரி யாங்கண்ட தில்.   (௲௭௰௧ - 1071)
 

Makkale Polvar Kayavar Avaranna
Oppaari Yaanganta Thil (Transliteration)

makkaḷē pōlvar kayavar avaraṉṉa
oppāri yāṅkaṇṭa til. (Transliteration)

The wicked look utterly like men! Such close mimics we have never seen!

நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
நெஞ்சத்து அவலம் இலர்.   (௲௭௰௨ - 1072)
 

Nandrari Vaarir Kayavar Thiruvutaiyar
Nenjaththu Avalam Ilar (Transliteration)

naṉṟaṟi vāriṟ kayavar tiruvuṭaiyar
neñcattu avalam ilar. (Transliteration)

More blessed than the good are the base, For they have no scruples.

தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான்.   (௲௭௰௩ - 1073)
 

Thevar Anaiyar Kayavar Avarundhaam
Mevana Seydhozhuka Laan (Transliteration)

tēvar aṉaiyar kayavar avaruntām
mēvaṉa ceytoḻuka lāṉ. (Transliteration)

The base are like the gods. They also do whatever they like.

அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்.   (௲௭௰௪ - 1074)
 

Akappatti Aavaaraik Kaanin Avarin
Mikappattuch Chemmaakkum Keezh (Transliteration)

akappaṭṭi āvāraik kāṇiṉ avariṉ
mikappaṭṭuc cem'mākkum kīḻ. (Transliteration)

The base are proud when they find men Meaner than themselves.

அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
அவாவுண்டேல் உண்டாம் சிறிது.   (௲௭௰௫ - 1075)
 

Achchame Keezhkaladhu Aasaaram Echcham
Avaavuntel Untaam Siridhu (Transliteration)

accamē kīḻkaḷatu ācāram eccam
avāvuṇṭēl uṇṭām ciṟitu. (Transliteration)

Fear is the base man's only code; Sometimes, greed a little.

அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
மறைபிறர்க்கு உய்த்துரைக்க லான்.   (௲௭௰௬ - 1076)
 

Araiparai Annar Kayavardhaam Ketta
Maraipirarkku Uyththuraikka Laan (Transliteration)

aṟaipaṟai aṉṉar kayavartām kēṭṭa
maṟaipiṟarkku uytturaikka lāṉ. (Transliteration)

The base are like drum, for they sound off to others Every secret they hear.

ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்
கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு.   (௲௭௰௭ - 1077)
 

Eerngai Vidhiraar Kayavar Kotirutaikkum
Koonkaiyar Allaa Thavarkku (Transliteration)

īrṅkai vitirār kayavar koṭiṟuṭaikkum
kūṉkaiyar allā tavarkku. (Transliteration)

The base won’t even shake their wet hands Unless their jaws are shaken with clenched fists.

சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல்
கொல்லப் பயன்படும் கீழ்.   (௲௭௰௮ - 1078)
 

Sollap Payanpatuvar Saandror Karumpupol
Kollap Payanpatum Keezh (Transliteration)

collap payaṉpaṭuvar cāṉṟōr karumpupōl
kollap payaṉpaṭum kīḻ. (Transliteration)

A word will move the noble; While the base, like sugarcane, must be crushed.

உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்.   (௲௭௰௯ - 1079)
 

Utuppadhooum Unpadhooum Kaanin Pirarmel
Vatukkaana Vatraakum Keezh (Transliteration)

uṭuppatū'um uṇpatū'um kāṇiṉ piṟarmēl
vaṭukkāṇa vaṟṟākum kīḻ. (Transliteration)

The base excel in finding faults of others When they see them well clothed and fed.

எற்றிற் குரியர் கயவரொன்று உற்றக்கால்
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து.   (௲௮௰ - 1080)
 

Etrir Kuriyar Kayavarondru Utrakkaal
Vitrarku Uriyar Viraindhu (Transliteration)

eṟṟiṟ kuriyar kayavaroṉṟu uṟṟakkāl
viṟṟaṟku uriyar viraintu. (Transliteration)

What use are the base in a crisis, Save to rush and sell themselves?

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: காப்பி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
ஒப்பாரி யாங் கண்டதில்லை இவ்வுலகினில்

அநுபல்லவி:
மிக்கவும் தேவரனையர் கயவர் என்றும்
மேலும் இதற்குப் பொருள்
கூறும் திருக்குறள் சொல்

சரணம்:
என்னதான் பாடினாலும் இரவலர்க் கொன்றீயார்
கன்னத்தில் அறைவோர்க்கே காலில் வீழ்ந்தும் தருவார்
அன்னதன் அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம்
அடுத்தவன் வாழ்வு கண்டால் அடுக்கியே குற்றம் கூறும்

எள்ளையும் கரும்பையும் கசக்கினால் அன்றோ பயன்
இளநீரை வெட்டினால் தான் இனிதாக மாந்தும் நயன்
கொல்லப் பயன்படும் கீழ்க் குணமும் இவ்வாறல்லவோ
சொல்லப் பயன்படுவார் சான்றோர் என்றும் சொல்லவோ
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22