Learning

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.   (௩௱௯௰௧ - 391)
 

Karka Kasatarak Karpavai Katrapin
Nirka Adharkuth Thaka (Transliteration)

kaṟka kacaṭaṟak kaṟpavai kaṟṟapiṉ
niṟka ataṟkut taka. (Transliteration)

Learn thoroughly what should be learnt. And having learnt, stand according to that.

எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு..   (௩௱௯௰௨ - 392)
 

Ennenpa Enai Ezhuththenpa Ivvirantum
Kannenpa Vaazhum Uyirkku (Transliteration)

eṇṇeṉpa ēṉai eḻutteṉpa ivviraṇṭum
kaṇṇeṉpa vāḻum uyirkku.. (Transliteration)

They say: Numbers and other one called Letters Are the two eyes to live with.

கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.   (௩௱௯௰௩ - 393)
 

Kannutaiyar Enpavar Katror Mukaththirantu
Punnutaiyar Kallaa Thavar (Transliteration)

kaṇṇuṭaiyar eṉpavar kaṟṟōr mukattiraṇṭu
puṇṇuṭaiyar kallā tavar. (Transliteration)

Only the learned have eyes. The unlearned have two sores on their face!

உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில்.   (௩௱௯௰௪ - 394)
 

Uvappath Thalaikkooti Ullap Piridhal
Anaiththe Pulavar Thozhil (Transliteration)

uvappat talaikkūṭi uḷḷap pirital
aṉaittē pulavar toḻil. (Transliteration)

It is the prowess of scholars that meetings bring delight And departures leave memories.

உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர்.   (௩௱௯௰௫ - 395)
 

Utaiyaarmun Illaarpol Ekkatrung Katraar
Kataiyare Kallaa Thavar (Transliteration)

uṭaiyārmuṉ illārpōl ēkkaṟṟuṅ kaṟṟār
kaṭaiyarē kallā tavar. (Transliteration)

The learned learn to humble, like destitute before the rich; Only the low never learn.

தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.   (௩௱௯௰௬ - 396)
 

Thottanaith Thoorum Manarkeni Maandharkkuk
Katranaith Thoorum Arivu (Transliteration)

toṭṭaṉait tūṟum maṇaṟkēṇi māntarkkuk
kaṟṟaṉait tūṟum aṟivu. (Transliteration)

The more you dig a sand-spring, more the flow. The more you learn more the wisdom.

யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.   (௩௱௯௰௭ - 397)
 

Yaadhaanum Naataamaal Ooraamaal Ennoruvan
Saandhunaiyung Kallaadha Vaaru (Transliteration)

yātāṉum nāṭāmāl ūrāmāl eṉṉoruvaṉ
cāntuṇaiyuṅ kallāta vāṟu. (Transliteration)

Why does one stop learning till he dies When it makes all lands and place his?

ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.   (௩௱௯௰௮ - 398)
 

Orumaikkan Thaan Katra Kalvi
OruvarkuEzhumaiyum Emaap Putaiththu (Transliteration)

orumaikkaṇ tāṉkaṟṟa kalvi oruvaṟku
eḻumaiyum ēmāp puṭaittu. (Transliteration)

The learning acquired in one birth Protects a man in the next seven.

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.   (௩௱௯௰௯ - 399)
 

Thaamin Puruvadhu Ulakin PurakKantu
Kaamuruvar Katrarin Thaar (Transliteration)

tāmiṉ puṟuvatu ulakiṉ puṟakkaṇṭu
kāmuṟuvar kaṟṟaṟin tār. (Transliteration)

Seeing that what delights him delights the world, Gets a scholar also delighted.

கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை.   (௪௱ - 400)
 

Ketil Vizhuchchelvam Kalvi Yoruvarku
Maatalla Matrai Yavai (Transliteration)

kēṭil viḻuccelvam kalvi yoruvaṟku
māṭalla maṟṟai yavai. (Transliteration)

The wealth that never declines is learning. All others are not riches.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: மகாநந்தி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
கைப் பொருள் தன்னில் மெய்ப் பொருள் கல்வி எனும் கைப்
கருத்தினை யறிந்திடுவோம்

அநுபல்லவி:
பொய்ப் பொருள் போகத்தில்
புரண்டிடும் செல்வத்தைப்
போற்றத் தகுந்த விதம்
பொலிவுறச் செய்வதினால்

சரணம்:
தோண்டு மளவில் மணல் கேணியில் நீர் ஏறும்
துலங்கும் மக்களறிவும் கற்றனைத்தே ஊரும்
வேண்டு மளவும் கற்கக் கசடறக் கற்பவை
விளங்கிடக் கற்றவிதம் நிற்பதே தக்கவை

"எண்ணென்ப வேனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்" காம் துணை என்றும்
எண்ணில் அழியாச் செல்வம் கல்வியாம் பொருளே
எழுமைக்கும் பயன்பெற இசைத்திடும் குறளே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22