Manly Effort

அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.   (௬௱௰௧ - 611)
 

Arumai Utaiththendru Asaavaamai Ventum
Perumai Muyarsi Tharum (Transliteration)

arumai uṭaitteṉṟu acāvāmai vēṇṭum
perumai muyaṟci tarum. (Transliteration)

Do not give up saying 'It is impossible'. Effort will overcome.

வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு.   (௬௱௰௨ - 612)
 

Vinaikkan Vinaiketal Ompal Vinaikkurai
Theerndhaarin Theerndhandru Ulaku (Transliteration)

viṉaikkaṇ viṉaikeṭal ōmpal viṉaikkuṟai
tīrntāriṉ tīrntaṉṟu ulaku. (Transliteration)

Leave no task incomplete, For the world gives up those who give up.

தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.   (௬௱௰௩ - 613)
 

Thaalaanmai Ennum Thakaimaikkan Thangitre
Velaanmai Ennunj Cherukku (Transliteration)

tāḷāṇmai eṉṉum takaimaikkaṇ taṅkiṟṟē
vēḷāṇmai eṉṉuñ cerukku. (Transliteration)

The pride of being a philanthropist belongs to those Who have that quality called perseverance.

தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
வாளாண்மை போலக் கெடும்.   (௬௱௰௪ - 614)
 

Thaalaanmai Illaadhaan Velaanmai Petikai
Vaalaanmai Polak Ketum (Transliteration)

tāḷāṇmai illātāṉ vēḷāṇmai pēṭikai
vāḷāṇmai pōlak keṭum. (Transliteration)

The liberality of the indolent man will not endure, Like a sword in eunuch's hand.

இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.   (௬௱௰௫ - 615)
 

Inpam Vizhaiyaan Vinaivizhaivaan Thankelir
Thunpam Thutaiththoondrum Thoon (Transliteration)

iṉpam viḻaiyāṉ viṉaiviḻaivāṉ taṉkēḷir
tuṉpam tuṭaittūṉṟum tūṇ. (Transliteration)

A pillar of comfort to his friends is he Who scorns delight and loves labour.

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்.   (௬௱௰௬ - 616)
 

Muyarsi Thiruvinai Aakkum Muyatrinmai
Inmai Pukuththi Vitum (Transliteration)

muyaṟci tiruviṉai ākkum muyaṟṟiṉmai
iṉmai pukutti viṭum. (Transliteration)

Exertion leads to wealth; Lack of it brings forth poverty.

மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளான் தாமரையி னாள்.   (௬௱௰௭ - 617)
 

Matiyulaal Maamukati Enpa Matiyilaan
Thaalulaan Thaamaraiyi Naal (Transliteration)

maṭiyuḷāḷ māmukaṭi eṉpa maṭiyilāṉ
tāḷuḷāṉ tāmaraiyi ṉāḷ. (Transliteration)

The black ogress 'misfortune' lurks in laziness, While goddess 'fortune' lingers in active men.

பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி.   (௬௱௰௮ - 618)
 

Poriyinmai Yaarkkum Pazhiyandru Arivarindhu
Aalvinai Inmai Pazhi (Transliteration)

poṟiyiṉmai yārkkum paḻiyaṉṟu aṟivaṟintu
āḷviṉai iṉmai paḻi. (Transliteration)

Ill-luck is never blamed. What is blamed Is knowledge without exertion.

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.   (௬௱௰௯ - 619)
 

Theyvaththaan Aakaa Theninum Muyarsidhan
Meyvaruththak Kooli Tharum (Transliteration)

teyvattāṉ ākā teṉiṉum muyaṟcitaṉ
meyvaruttak kūli tarum. (Transliteration)

Even though God be against, Effort is bound to pay the wages of labour.

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர்.   (௬௱௨௰ - 620)
 

Oozhaiyum Uppakkam Kaanpar Ulaivindrith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavar (Transliteration)

ūḻaiyum uppakkam kāṇpar ulaiviṉṟit
tāḻātu uñaṟṟu pavar. (Transliteration)

Those who never get tired of striving undauntedly Shall leave even Fate behind.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: அம்சாநந்தி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஆள்வினை உடைமையே அயர்வில்லா முயற்சி - மக்கள்
அரசு விளங்க வரும் புதுமலர்ச்சி உலகில்

அநுபல்லவி:
வாள்வலி யோடுதம் தோள் வலியும் சிறக்கும்
வையகம் வாழ்வுறவே செய்யும் தொழில் நிறக்கும்

சரணம்:
உறங்கிடுவோன் முகத்தில் உறும் கரும் மூதேவி
உழைப்பவன் தாளினில் உறைவாள் சீதேவி
திறங்கொள்ளும் நன் முயற்சித் திருனைவியாக்கு மன்றோ
தேர்ந்த உழைப்பினைப் போல்சிறக்கும் பொருள் வேறுண்டோ

தாளாண்மை யுள்ளான் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை யென்னும் செருக்கதும் இங்குற்றே
கேளாரும் கேட்கவே குறள் முர சொலிக்கும்
கேளிர் துன்பம் துடைக்கும் தூணாகவும் நிலைக்கும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22