The Worth of a Wife

மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.   (௫௰௧ - 51)
 

Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai (Transliteration)

maṉaiktakka māṇpuṭaiyaḷ ākittaṟ koṇṭāṉ
vaḷattakkāḷ vāḻkkait tuṇai. (Transliteration)

An ideal wife is a virtuous life partner Living within her husband's means.

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.   (௫௰௨ - 52)
 

Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai
Enaimaatchith Thaayinum Il (Transliteration)

maṉaimāṭci illāḷkaṇ illāyiṉ vāḻkkai
eṉaimāṭcit tāyiṉum il. (Transliteration)

If the wife lacks household excellence, All other excellence in life comes to nil.

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை?.   (௫௰௩ - 53)
 

Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen
Illaval Maanaak Katai? (Transliteration)

illateṉ illavaḷ māṇpāṉāl uḷḷateṉ
illavaḷ māṇāk kaṭai?. (Transliteration)

With a good wife, what is lacking?And when she is lacking, what is good?

பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.   (௫௰௪ - 54)
 

Pennin Perundhakka Yaavula Karpennum
Thinmaiun Taakap Perin (Transliteration)

peṇṇiṉ peruntakka yāvuḷa kaṟpeṉṉum
tiṇmai'uṇ ṭākap peṟiṉ. (Transliteration)

What more grandeur does a woman need Than possessing the strength of chastity?

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.   (௫௰௫ - 55)
 

Theyvam Thozhaaal Kozhunan Thozhudhezhuvaal
Peyyenap Peyyum Mazhai (Transliteration)

teyvam toḻā'aḷ koḻunaṉ toḻuteḻuvāḷ
peyyeṉap peyyum maḻai. (Transliteration)

Even rains fall at the command of the wife Who upon rising worships not God, but her husband.

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.   (௫௰௬ - 56)
 

Tharkaaththuth Tharkontaar Penith Thakaisaandra
Sorkaaththuch Chorvilaal Pen (Transliteration)

taṟkāttut taṟkoṇṭāṟ pēṇit takaicāṉṟa
coṟkāttuc cōrvilāḷ peṇ. (Transliteration)

A tireless woman guards herself, Cares for her spouse and upholds family name.

சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.   (௫௰௭ - 57)
 

Siraikaakkum Kaappevan Seyyum Makalir
Niraikaakkum Kaappe Thalai (Transliteration)

ciṟaikākkum kāppevaṉ ceyyum makaḷir
niṟaikākkum kāppē talai. (Transliteration)

What use is physical restraint to a woman When her moral restraint is the best?

பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு.   (௫௰௮ - 58)
 

Petraar Perinperuvar Pentir Perunjirappup
Puththelir Vaazhum Ulaku (Transliteration)

peṟṟāṟ peṟiṉpeṟuvar peṇṭir peruñciṟappup
puttēḷir vāḻum ulaku. (Transliteration)

The woman who gains her husband's love Gains great glory in the heaven.

புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை.   (௫௰௯ - 59)
 

Pukazhpurindha Illilorkku Illai Ikazhvaarmun
Erupol Peetu Natai (Transliteration)

pukaḻpurinta illilōrkku illai ikaḻvārmuṉ
ēṟupōl pīṭu naṭai. (Transliteration)

He whose wife is not praiseworthy Cannot walk with leonine gait before his critics.

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.   (௬௰ - 60)
 

Mangalam Enpa Manaimaatchi Matru
AdhanNankalam Nanmakkat Peru (Transliteration)

maṅkalam eṉpa maṉaimāṭci maṟṟu ataṉ
naṉkalam naṉmakkaṭ pēṟu. (Transliteration)

A good wife is called boon to a house; Besides that, good children its jewels.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: காம்போதி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பெண்ணின் பெருமையை
எண்ணி நாம் மதித்திடப்
பேசும் திருக்குறள் காண்!
பொய்யா மொழியார்
பேசும் திருக்குறள் காண்!

அநுபல்லவி:
கண்ணின் மணியாய்க் கனியின் சுவையாய்க்
கலந்துயிர் வாழ்க்கையில்
மலர்ந்து நலம் விளைக்கும்

சரணம்:
தன்னையும் காத்துத் தன் கணவனையும் காத்து
தகுதியுடைய புகழ் மிகுதியும் சேர்த்து
பொன்னைப் பொருளைவிட மென்மேலாய்ப்
போற்றும் தன் கற்பினை ஏற்றும் திண்மை மிகுந்த

நினைத்தபடி நடக்கும் ஆடவர் தம்மை
நேர்வழிப் படுத்தியே சீர்செய்யும் பெண்மை
"மனைத்தக்க மாண்புடையளாகித் தற்கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத்துணை" என்றே மணம் கமழும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22