Ignorance

அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையா துலகு.   (௮௱௪௰௧ - 841)
 

Arivinmai Inmaiyul Inmai Piridhinmai
Inmaiyaa Vaiyaa Thulaku (Transliteration)

aṟiviṉmai iṉmaiyuḷ iṉmai piṟitiṉmai
iṉmaiyā vaiyā tulaku. (Transliteration)

The lack of lacks is the lack of knowledge. Other lacks are not deemed such by the world.

அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதியாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்.   (௮௱௪௰௨ - 842)
 

Arivilaan Nenjuvandhu Eedhal Piridhiyaadhum
Illai Peruvaan Thavam (Transliteration)

aṟivilāṉ neñcuvantu ītal piṟitiyātum
illai peṟuvāṉ tavam. (Transliteration)

Should a fool gift a thing heartily, it is nothing but Due to the penance of the recipient.

அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது.   (௮௱௪௰௩ - 843)
 

Arivilaar Thaandhammaip Peezhikkum Peezhai
Seruvaarkkum Seydhal Aridhu (Transliteration)

aṟivilār tāntam'maip pīḻikkum pīḻai
ceṟuvārkkum ceytal aritu. (Transliteration)

The harm fools do to themselves Is beyond anything their foes do to them.

வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு.   (௮௱௪௰௪ - 844)
 

Venmai Enappatuva Thiyaadhenin Onmai
Utaiyamyaam Ennum Serukku (Transliteration)

veṇmai eṉappaṭuva tiyāteṉiṉ oṇmai
uṭaiyamyām eṉṉum cerukku. (Transliteration)

What is stupidity? It is that vanity Which dares to declare, 'I am wise.'

கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்.   (௮௱௪௰௫ - 845)
 

Kallaadha Merkon Tozhukal Kasatara
Valladhooum Aiyam Tharum (Transliteration)

kallāta mēṟkoṇ ṭoḻukal kacaṭaṟa
vallatū'um aiyam tarum. (Transliteration)

Pretence to learning not learnt, Calls in question the learning learnt.

அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி.   (௮௱௪௰௬ - 846)
 

Atram Maraiththalo Pullarivu Thamvayin
Kutram Maraiyaa Vazhi (Transliteration)

aṟṟam maṟaittalō pullaṟivu tamvayiṉ
kuṟṟam maṟaiyā vaḻi. (Transliteration)

Can a fool be said to be clothed When his faults lie exposed?

அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு.   (௮௱௪௰௭ - 847)
 

Arumarai Sorum Arivilaan Seyyum
Perumirai Thaane Thanakku (Transliteration)

arumaṟai cōrum aṟivilāṉ ceyyum
perumiṟai tāṉē taṉakku. (Transliteration)

A fool who can't hold on to rare secrets Does great harm to himself.

ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய்.   (௮௱௪௰௮ - 848)
 

Evavum Seykalaan Thaandheraan Avvuyir
Poom Alavumor Noi (Transliteration)

ēvavum ceykalāṉ tāṉtēṟāṉ avvuyir
pō'om aḷavumōr nōy. (Transliteration)

Heeds no advice; knows nothing wise; His life is an illness till he dies.

காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.   (௮௱௪௰௯ - 849)
 

Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan Kaanaadhaan
Kantaanaam Thaankanta Vaaru (Transliteration)

kāṇātāṉ kāṭṭuvāṉ tāṉkāṇāṉ kāṇātāṉ
kaṇṭāṉām tāṉkaṇṭa vāṟu. (Transliteration)

He is a fool, who tries to open the eyes of a fool, For a fool sees things only his own way.

உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
அலகையா வைக்கப் படும்.   (௮௱௫௰ - 850)
 

Ulakaththaar Untenpadhu Illenpaan Vaiyaththu
Alakaiyaa Vaikkap Patum (Transliteration)

ulakattār uṇṭeṉpatu illeṉpāṉ vaiyattu
alakaiyā vaikkap paṭum. (Transliteration)

He who denies what the world affirms Will be thought a demon on earth.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சிந்துபைரவி  |  Tala: ஆதி
கண்ணிகள்:
புல்லறி வாண்மையே ஏன் பிறந்தாயோ
பூமியில் பிறந்ததன் பயன் அடைந்தாயோ
நல்லோர்கள் சொல்வதைக் காதிற் கேளாயோ
நான் எனும் அகந்தைக்கே பிறப்பிடம் நீயோ

அறிவு கொண்டே குற்றத்தைக் கலையாத போழ்தில்
ஆடை கொண்டே உடலை மறைப்பதும் ஏனோ
அறியாத நூல்களையும் அறிந்ததாய் மேற்கொண்டால்
அறிந்ததும் ஐயமாய்ப் போகும் அன்றே

பூவாமல் காய்த்திடும் மரமுமே உள்ளதைப்
புல்லறி வாண்மை நீ உணர்ந்திலையோ
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அவ்வுயிர்
போகும் அளவும் ஒரு நோயல்லவோ

அரிய மறை பொருளைக் காத்துக் கொள்ளாமலே
அல்லலில் சிக்கியே மடிவாயோ
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மை வையாதுலகு எனும் குறளே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22