Kingly Greatness

படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு.   (௩௱௮௰௧ - 381)
 

Pataikuti Koozhamaichchu Natparan Aarum
Utaiyaan Arasarul Eru (Transliteration)

paṭaikuṭi kūḻamaiccu naṭparaṇ āṟum
uṭaiyāṉ aracaruḷ ēṟu. (Transliteration)

Who has these six is a lion among kings: An army, subjects, wealth, ministers, allies and forts.

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.   (௩௱௮௰௨ - 382)
 

Anjaamai Eekai Arivookkam Innaankum
Enjaamai Vendhark Kiyalpu (Transliteration)

añcāmai īkai aṟivūkkam innāṉkum
eñcāmai vēntark kiyalpu. (Transliteration)

These four unfailing mark a king: Courage, liberality, wisdom and energy.

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனான் பவர்க்கு.   (௩௱௮௰௩ - 383)
 

383 Thoongaamai Kalvi Thunivutaimai
ImmoondrumNeengaa Nilanaan Pavarkku (Transliteration)

tūṅkāmai kalvi tuṇivuṭaimai im'mūṉṟum
nīṅkā nilaṉāṉ pavarkku. (Transliteration)

A ruler should never lack these three: Diligence, learning and boldness.

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு.   (௩௱௮௰௪ - 384)
 

Aranizhukkaa Thallavai Neekki Maranizhukkaa
Maanam Utaiya Tharasu (Transliteration)

aṟaṉiḻukkā tallavai nīkki maṟaṉiḻukkā
māṉam uṭaiya taracu. (Transliteration)

He is a honourable king who sticks to virtue, Removes evil, and is spotless in valour.

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.   (௩௱௮௰௫ - 385)
 

Iyatralum Eettalung Kaaththalum Kaaththa
Vakuththalum Valla Tharasu (Transliteration)

iyaṟṟalum īṭṭaluṅ kāttalum kātta
vakuttalum valla taracu. (Transliteration)

He is a king who can do these: Produce, acquire, conserve and dispense.

காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.   (௩௱௮௰௬ - 386)
 

Kaatchik Keliyan Katunjollan Allanel
Meekkoorum Mannan Nilam (Transliteration)

kāṭcik keḷiyaṉ kaṭuñcollaṉ allaṉēl
mīkkūṟum maṉṉaṉ nilam. (Transliteration)

That king, who is easy of access and soft-spoken, Is extolled in his kingdom.

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.   (௩௱௮௰௭ - 387)
 

Insolaal Eeththalikka Vallaarkkuth Thansolaal
Thaankan Tanaiththiv Vulaku (Transliteration)

iṉcolāl īttaḷikka vallārkkut taṉcolāl
tāṉkaṇ ṭaṉaittiv vulaku. (Transliteration)

The world listens to all the commands of the king Who is sweet-spoken and liberal.

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்.   (௩௱௮௰௮ - 388)
 

Muraiseydhu Kaappaatrum Mannavan Makkatku
Iraiyendru Vaikkap Patum (Transliteration)

muṟaiceytu kāppāṟṟum maṉṉavaṉ makkaṭku
iṟaiyeṉṟu vaikkap paṭum. (Transliteration)

A just king, who guards over his subjects, Will be deemed god by them.

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.   (௩௱௮௰௯ - 389)
 

Sevikaippach Chorporukkum Panputai Vendhan
Kavikaikkeezhth Thangum Ulaku (Transliteration)

cevikaippac coṟpoṟukkum paṇpuṭai vēntaṉ
kavikaikkīḻt taṅkum ulaku. (Transliteration)

The world is secure under the parasol of the worthy king Who brooks bitter counsel.

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.   (௩௱௯௰ - 390)
 

Kotaiyali Sengol Kutiyompal Naankum
Utaiyaanaam Vendhark Koli (Transliteration)

koṭaiyaḷi ceṅkōl kuṭiyōmpal nāṉkum
uṭaiyāṉām vēntark koḷi. (Transliteration)

A light among kings is he who has these four: Grace, bounty, justice and concern.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: வாசஸ்பதி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
இறை மாட்சி நலம் வாழ்கவே - மக்கள்
எல்லோரும் இன்புறவே
முறை செய்து காப்பாற்றும்

அநுபல்லவி:
நிறை காட்சிக் கெளியவன் இன்சொலனாக
நேசர் இதம் கூறும்
நில வுலகம் வாழ்த்தும்

சரணம்:
நாடும் குடிப்பரப்பும் நால்வகைப் படையும்
நல்லமைச்சும் செல்வமும் நட்பும் வல்லரணும்
கூடும் நிலையுடையான் அரசருள் ஏறாம்
கோதிலா வீரமும் மானமும் மேலாம்

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்தவை
வகுத்தலும் வல்லதே அரசெனச் சேர்த்தவை
பயிற்றிடும் கல்வியுடன் துணிவு தூங்காமை
பைந்தமிழ்க் குறளறம் பரவும் செங்கோன்மை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22