Purity in Action

துணைநலம் ஆக்கம் த்ருஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்.   (௬௱௫௰௧ - 651)
 

Thunainalam Aakkam Tharuum Vinainalam
Ventiya Ellaan Tharum (Transliteration)

tuṇainalam ākkam tru'um viṉainalam
vēṇṭiya ellān tarum. (Transliteration)

Good alliance brings success; And good deeds all one needs.

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை.   (௬௱௫௰௨ - 652)
 

Endrum Oruvudhal Ventum Pukazhotu
Nandri Payavaa Vinai (Transliteration)

eṉṟum oruvutal vēṇṭum pukaḻoṭu
naṉṟi payavā viṉai. (Transliteration)

Avoid always deeds that do not lead to Lasting good and fame.

ஒஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னு மவர்.   (௬௱௫௰௩ - 653)
 

Oodhal Ventum Olimaazhkum Seyvinai
Aaadhum Ennu Mavar (Transliteration)

o'ōtal vēṇṭum oḷimāḻkum ceyviṉai
ā'atum eṉṉu mavar. (Transliteration)

Those who seek greatness must avoid What will stain their name.

இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.   (௬௱௫௰௪ - 654)
 

Itukkan Patinum Ilivandha Seyyaar
Natukkatra Kaatchi Yavar (Transliteration)

iṭukkaṇ paṭiṉum iḷivanta ceyyār
naṭukkaṟṟa kāṭci yavar. (Transliteration)

Men of clear understanding Will not do mean acts even in distress.

எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று.   (௬௱௫௰௫ - 655)
 

Etrendru Iranguva Seyyarka Seyvaanel
Matranna Seyyaamai Nandru (Transliteration)

eṟṟeṉṟu iraṅkuva ceyyaṟka ceyvāṉēl
maṟṟaṉṉa ceyyāmai naṉṟu. (Transliteration)

Do not do what you will regret; and if you do, Better not repeat the same.

ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை.   (௬௱௫௰௬ - 656)
 

Eendraal Pasikaanpaan Aayinunj Cheyyarka
Saandror Pazhikkum Vinai (Transliteration)

īṉṟāḷ pacikāṇpāṉ āyiṉuñ ceyyaṟka
cāṉṟōr paḻikkum viṉai. (Transliteration)

Do not do what the wise condemn Even to save your starving mother.

பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை.   (௬௱௫௰௭ - 657)
 

Pazhimalaindhu Eydhiya Aakkaththin Saandror
Kazhinal Kurave Thalai (Transliteration)

paḻimalaintu eytiya ākkattiṉ cāṉṟōr
kaḻinal kuravē talai. (Transliteration)

Better the pinching poverty of the wise Than the pile of wealth hoarded by vice.

கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்.   (௬௱௫௰௮ - 658)
 

Katindha Katindhoraar Seydhaarkku Avaidhaam
Mutindhaalum Peezhai Tharum (Transliteration)

kaṭinta kaṭintorār ceytārkku avaitām
muṭintālum pīḻai tarum. (Transliteration)

Ends achieved without any regard to the means Will bring grief..

அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.   (௬௱௫௰௯ - 659)
 

Azhak Konta Ellaam Azhappom
IzhappinumPirpayakkum Narpaa Lavai (Transliteration)

aḻakkoṇṭa ellām aḻappōm iḻappiṉum
piṟpayakkum naṟpā lavai. (Transliteration)

What's gained with other's tears will go in tears; What's won fair, though lost, will surge again.

சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று.   (௬௱௬௰ - 660)
 

Salaththaal Porulseydhe Maarththal Pasuman
Kalaththulneer Peydhireei Yatru (Transliteration)

calattāl poruḷceytē mārttal pacumaṇ
kalattuḷnīr peytirī'i yaṟṟu. (Transliteration)

Stocking ill-got wealth is like storing Water in an unbaked pot.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பைரவி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பழிவரும் வழியினில் பொருளைச் செய்யாதீர்
பச்சை மண் கலத்தில் தண்ணீரைப் பெய்யாதீர்

அநுபல்லவி:
அழிவு வராத நல்ல வழியினில் பொருள் தேடி
ஆட்சி நடத்த வேண்டும் வினைத்தூய்மையை நாடி

சரணம்:
புலி பசித்தாலும் என்ன? புல்லைத் தின்ன ஓடாது
புகழும் சான்றோர் உள்ளமும் வறுமையால் வாடாது
எலிபோன்ற கீழோர் செல்வம் என்றுமே பழிப்பாம்
இழப்பினும் பிற்பயக்கும் நல்லவையே சிறப்பாம்

தனை "ஈன்றாள் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை எனும்" குறள் வழிநிற்க
வினைநலம் வேண்டியவை எல்லாமே தந்திடும்
அனைவருமே போற்றிப் புகழ முன் வந்திடும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22