The Greatness of Ascetics

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு.   (௨௰௧ - 21)
 

Ozhukkaththu Neeththaar Perumai Vizhuppaththu
Ventum Panuval Thunivu (Transliteration)

oḻukkattu nīttār perumai viḻuppattu
vēṇṭum paṉuval tuṇivu. (Transliteration)

Scriptures ought to exalt with firmness The greatness of disciplined ascetics.

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.   (௨௰௨ - 22)
 

Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin Vaiyaththu
Irandhaarai Ennikkon Tatru (Transliteration)

tuṟantār perumai tuṇaikkūṟiṉ vaiyattu
iṟantārai eṇṇikkoṇ ṭaṟṟu. (Transliteration)

To recount an ascetic's greatness Is to count the world's dead.

இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு.   (௨௰௩ - 23)
 

Irumai Vakaidherindhu Eentuaram Poontaar
Perumai Pirangitru Ulaku (Transliteration)

irumai vakaiterintu īṇṭu'aṟam pūṇṭār
perumai piṟaṅkiṟṟu ulaku. (Transliteration)

The world shines on the greatness of those who, Knowing both, choose renunciation.

உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்தது.   (௨௰௪ - 24)
 

Uranennum Thottiyaan Oraindhum Kaappaan
Varanennum Vaippirkor Viththu (Transliteration)

uraṉeṉṉum tōṭṭiyāṉ ōraintum kāppāṉ
varaṉeṉṉum vaippiṟkōr vittatu. (Transliteration)

The restraint of senses five by the ankush of firmness Is the seed for the bliss of heaven.

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி.   (௨௰௫ - 25)
 

Aindhaviththaan Aatral Akalvisumpu Laarkomaan
Indhirane Saalung Kari (Transliteration)

aintavittāṉ āṟṟal akalvicumpu ḷārkōmāṉ
intiraṉē cāluṅ kari. (Transliteration)

Even the celestial king Indra will vouch the strength Of one who rules his senses five.

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்.   (௨௰௬ - 26)
 

Seyarkariya Seyvaar Periyar Siriyar
Seyarkariya Seykalaa Thaar (Transliteration)

ceyaṟkariya ceyvār periyar ciṟiyar
ceyaṟkariya ceykalā tār. (Transliteration)

Great people take on difficult tasks; Small people avoid them.

சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.   (௨௰௭ - 27)
 

Suvaioli Ooruosai Naatramendru Aindhin
Vakaidherivaan Katte Ulaku (Transliteration)

cuvai'oḷi ūṟu'ōcai nāṟṟameṉa aintiṉ
vakaiterivāṉ kaṭṭē ulaku. (Transliteration)

This world is his who knows for what these five are: Taste, sight, touch, sound and smell.

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்.   (௨௰௮ - 28)
 

Niraimozhi Maandhar Perumai Nilaththu
Maraimozhi Kaatti Vitum (Transliteration)

niṟaimoḻi māntar perumai nilattu
maṟaimoḻi kāṭṭi viṭum. (Transliteration)

The scriptures of the world proclaim The potent utterance of the great.

குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தல் அரிது.   (௨௰௯ - 29)
 

Kunamennum Kundreri Nindraar Vekuli
Kanameyum Kaaththal Aridhu (Transliteration)

kuṇameṉṉum kuṉṟēṟi niṉṟār vekuḷi
kaṇamēyum kāttal aritu. (Transliteration)

The wrath of those who have scaled the heights of character Can't be endured even for a moment.

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.   (௩௰ - 30)
 

Andhanar Enpor Aravormar Revvuyir
KkumSendhanmai Poontozhuka Laan (Transliteration)

antaṇar eṉpōr aṟavōrmaṟ ṟevvuyirkkum
centaṇmai pūṇṭoḻuka lāṉ. (Transliteration)

Ascetics are called men of virtue For they assume the role of mercy for all that live.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பௌளி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை
உலகமெல்லாம் மதிக்கும்
உண்மை அறிவுடைமை

அநுபல்லவி:
அழுக்கில்லாத மனத்தால்
அறிவெனும் அங்குசத்தால்
ஐம்பொறி யானைகளை
அடக்கிக் காக்கும் திறத்தால்

சரணம்:
புலன்களின் வகை யெல்லாம் அறிந்தவ ரிடமே
பூவுலகே பொருந்தி அடங்கி நின்றி டுமே
நலந்தரும் நிறைமொழி மாந்தர் தம் பெருமை
நிலம்பெறும் மறைமொழி காட்டிடும் இது மெய்
இருமை வகை தெரிந்தே ஈண்டறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற் றுல கெனத் தேர்ந்தார்
அருமை திருக்குறள்போல் அனைத்துயிர் வாழ
அன்புப் பணிபுரிவார் அருள் நலம் சூழ
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22