Not Speaking evil of the absent

அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறா னென்றல் இனிது   (௱௮௰௧ - 181)
 

Arangooraan Alla Seyinum Oruvan
Purangooraan Endral Inidhu (Transliteration)

aṟaṅkūṟā ṉalla ceyiṉum oruvaṉ
puṟaṅkūṟā ṉeṉṟal iṉitu (Transliteration)

One may not preach or practice virtue, But not being called a slanderer is pleasing.

அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை.   (௱௮௰௨ - 182)
 

Aranazheei Allavai Seydhalin Theedhe
Puranazheeip Poiththu Nakai (Transliteration)

aṟaṉaḻī'i allavai ceytaliṉ tītē
puṟaṉaḻī'ip poyttu nakai. (Transliteration)

Viler than violating virtue for committing vile, Is to smile before and vilify behind.

புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறங்கூற்றும் ஆக்கத் தரும்.   (௱௮௰௩ - 183)
 

Purangoorip Poiththuyir Vaazhdhalin Saadhal
Arangootrum Aakkath Tharum (Transliteration)

puṟaṅkūṟip poyttuyir vāḻtaliṉ cātal
aṟaṅkūṟṟum ākkat tarum. (Transliteration)

Better die in virtue than live a life of slanderer Under false pretences.

கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்நோக்காச் சொல்.   (௱௮௰௪ - 184)
 

Kannindru Kannarach Chollinum Sollarka
Munnindru Pinnokkaach Chol (Transliteration)

kaṇṇiṉṟu kaṇṇaṟac colliṉum collaṟka
muṉṉiṉṟu piṉnōkkāc col. (Transliteration)

Better heartless words to man's face Than thoughtless ones at his back.

அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும்.   (௱௮௰௫ - 185)
 

Aranjollum Nenjaththaan Anmai Puranjollum
Punmaiyaar Kaanap Patum (Transliteration)

aṟañcollum neñcattāṉ aṉmai puṟañcollum
puṉmaiyāṟ kāṇap paṭum. (Transliteration)

The meanness in the heart of one posing virtuous, Shall be known by his slanderous tongue.

பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.   (௱௮௰௬ - 186)
 

Piranpazhi Kooruvaan Thanpazhi Yullum
Thirandherindhu Koorap Patum (Transliteration)

piṟaṉpaḻi kūṟuvāṉ taṉpaḻi yuḷḷum
tiṟaṉterintu kūṟap paṭum. (Transliteration)

His failings will be found and shown, If one makes another's failings known.

பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்.   (௱௮௰௭ - 187)
 

Pakachchollik Kelirp Pirippar Nakachcholli
Natpaatal Thetraa Thavar (Transliteration)

pakaccollik kēḷirp pirippar nakaccolli
naṭpāṭal tēṟṟā tavar. (Transliteration)

Those who cannot laugh and make friends Can only slander and make foes.

துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.   (௱௮௰௮ - 188)
 

Thunniyaar Kutramum Thootrum Marapinaar
Ennaikol Edhilaar Maattu (Transliteration)

tuṉṉiyār kuṟṟamum tūṟṟum marapiṉār
eṉṉaikol ētilār māṭṭu. (Transliteration)

What won't they do to strangers Who broadcast their friends' faults?

அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறன்நோக்கிப்
புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.   (௱௮௰௯ - 189)
 

Arannokki Aatrungol Vaiyam Purannokkip
Punsol Uraippaan Porai (Transliteration)

aṟaṉnōkki āṟṟuṅkol vaiyam puṟaṉnōkkip
puṉcol uraippāṉ poṟai. (Transliteration)

The earth bears the weights of scandalmongers Only for the sake of duty.

ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.   (௱௯௰ - 190)
 

Edhilaar Kutrampol Thangutrang Kaankirpin
Theedhunto Mannum Uyirkku (Transliteration)

ētilār kuṟṟampōl taṅkuṟṟaṅ kāṇkiṟpiṉ
tītuṇṭō maṉṉum uyirkku. (Transliteration)

Will any evil befall mankind if we can see, Like others' faults, ours as well?

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சக்கரவாகம்  |  Tala: ரூபகம்
கண்ணிகள்:
கண்டொன்று பேசாதே - பிறரைக்
காணாமல் ஏசாதே
கொண்ட கருத்தினை இரண்டு துண்டாக்குதல்
குணமில்லாச் செய்கையன்றோ

முன்னால் புகழாதே - அவரைப்
பின்னால் இகழாதே
"கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்"

புறங்கூறும் பொய்யொழுக்கம் - கொண்டு
பூமியில் வாழ்தலினும்
அறங்கூறும் வழிசென்று வறுமையில் மாய்வதே
அவனியில் நன்மதிப்பாம்

உள்ளம் திறந்து சொல்வாய் - என்றும்
உண்மைச் சுடர் விரிவாய்
தெள்ளமுதாகும் நம் செந்தமிழின் குறள்
தேர்ந்து நலம் பெறுவாய்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22