Spreading rumors

அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால்.   (௲௱௪௰௧ - 1141)
 

Alarezha Aaruyir Nirkum Adhanaip
Palarariyaar Paakkiyath Thaal (Transliteration)

alareḻa āruyir niṟkum ataṉaip
palaraṟiyār pākkiyat tāl. (Transliteration)

Rumours revive hope; Those that spread them Luckily don't know this.

மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்.   (௲௱௪௰௨ - 1142)
 

Malaranna Kannaal Arumai Ariyaadhu
Alaremakku Eendhadhiv Voor (Transliteration)

malaraṉṉa kaṇṇāḷ arumai aṟiyātu
alaremakku īntativ vūr. (Transliteration)

Rumours have gifted me this flowery-eyed belle; The public know not her preciousness.

உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.   (௲௱௪௰௩ - 1143)
 

Uraaadho Oorarindha Kelavai Adhanaip
Peraaadhu Petranna Neerththu (Transliteration)

uṟā'atō ūraṟinta keḷavai ataṉaip
peṟā'atu peṟṟaṉṉa nīrttu. (Transliteration)

Should I not welcome their rumours Which give that feel of owning whom I own not?

கவ்வையால் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல்
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து.   (௲௱௪௰௪ - 1144)
 

Kavvaiyaal Kavvidhu Kaamam Adhuvindrel
Thavvennum Thanmai Izhandhu (Transliteration)

kavvaiyāl kavvitu kāmam atuviṉṟēl
tavveṉṉum taṉmai iḻantu. (Transliteration)

Rumours enhance my love which might have Otherwise waned losing its power.

களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது.   (௲௱௪௰௫ - 1145)
 

Kaliththorum Kalluntal Vettatraal Kaamam
Velippatun Thorum Inidhu (Transliteration)

kaḷittoṟum kaḷḷuṇṭal vēṭṭaṟṟāl kāmam
veḷippaṭun tōṟum iṉitu. (Transliteration)

Wine delights with every sip. So does love with every disclosure.

கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.   (௲௱௪௰௬ - 1146)
 

Kantadhu Mannum Orunaal Alarmannum
Thingalaip Paampukon Tatru (Transliteration)

kaṇṭatu maṉṉum orunāḷ alarmaṉṉum
tiṅkaḷaip pāmpukoṇ ṭaṟṟu. (Transliteration)

Our meeting was but for a day, but the outcry is As if a serpent has swallowed the moon.

ஊரவர் கெளவை எருவாக அன்னைசொல்
நீராக நீளும்இந் நோய்.   (௲௱௪௰௭ - 1147)
 

Ooravar Kelavai Eruvaaka Annaisol
Neeraaka Neelumin Noi (Transliteration)

ūravar keḷavai eruvāka aṉṉaicol
nīrāka nīḷumin nōy. (Transliteration)

The village gossip manures my love, And my mother's reproaches water it.

நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கெளவையால்
காமம் நுதுப்பேம் எனல்.   (௲௱௪௰௮ - 1148)
 

Neyyaal Erinudhuppem Endratraal Kelavaiyaal
Kaamam Nudhuppem Enal (Transliteration)

neyyāl erinutuppēm eṉṟaṟṟāl keḷavaiyāl
kāmam nutuppēm eṉal. (Transliteration)

To suppress love with scandal Is to put fire out with ghee!

அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை.   (௲௱௪௰௯ - 1149)
 

Alarnaana Olvadho Anjalompu Endraar
Palarnaana Neeththak Katai (Transliteration)

alarnāṇa olvatō añcalōmpu eṉṟār
palarnāṇa nīttak kaṭai. (Transliteration)

He who said “fear not” has flared up rumour. Why then should I blush for this outcry?

தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
கெளவை எடுக்கும்இவ் வூர்.   (௲௱௫௰ - 1150)
 

Thaamventin Nalkuvar Kaadhalar Yaamventum
Kelavai Etukkumiv Voor (Transliteration)

tāmvēṇṭiṉ nalkuvar kātalar yāmvēṇṭum
keḷavai eṭukkumiv vūr. (Transliteration)

This village gossip is what we desire, For it serves the desire of my lover.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சாருகேசி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அலர் எழ ஆருயிர் நிற்கும் - இதனைப்
பலரும் அறியார் பாக்கியத்தால்

அநுபல்லவி:
மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலர் எமக்கு மென்மேலும் ஈந்த திவ்வூரே!

சரணம்:
ஊரவர் கௌவை எருவாக அன்னை சொல்
நீராகவும் நீளும் இந்த நோய் தன்மையில்
யாராலும் தடைசெய்ய முடியுமோ எம்காதல்
அனலிடை நெய் சொரிந்தால் அணையுமோ பாரில்

தலைவி:-
அஞ்சுதல் வேண்டாமென்று கைமேல் அடித்துச் சொன்னார்
ஆயினும் நாணும்படி நம்மைவிட்டு ஏன்பிரிந்தார்
மிஞ்சும் இவ்வலருக்கு நானும் நாணுவதுண்டோ
வேண்டிய தெல்லாம் பெற மீண்டும் விரைவர் அன்றோ!
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22