Magnanimity

உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.   (௫௱௯௰௧ - 591)
 

Utaiyar Enappatuvadhu Ookkam Aqdhillaar
Utaiyadhu Utaiyaro Matru (Transliteration)

uṭaiyar eṉappaṭuvatu ūkkam aḥtillār
uṭaiyatu uṭaiyarō maṟṟu. (Transliteration)

What is one's own is one's vigour. Without it what does one own?

உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.   (௫௱௯௰௨ - 592)
 

Ullam Utaimai Utaimai Porulutaimai
Nillaadhu Neengi Vitum (Transliteration)

uḷḷam uṭaimai uṭaimai poruḷuṭaimai
nillātu nīṅki viṭum. (Transliteration)

Real asset is the asset of a resolute mind. Material assets stay not but flee.

ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.   (௫௱௯௰௩ - 593)
 

Aakkam Izhandhemendru Allaavaar Ookkam
Oruvandham Kaiththutai Yaar (Transliteration)

ākkam iḻantēmeṉṟu allāvār ūkkam
oruvantam kaittuṭai yār. (Transliteration)

Those who have vigour will not lament saying: 'We have suffered loss'.

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.   (௫௱௯௰௪ - 594)
 

Aakkam Adharvinaaich Chellum Asaivilaa
Ookka Mutaiyaa Nuzhai (Transliteration)

ākkam atarviṉāyc cellum acaivilā
ūkka muṭaiyā ṉuḻai. (Transliteration)

To a man of unshaken vigour, Wealth will ask and find its way.

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.   (௫௱௯௰௫ - 595)
 

Vellath Thanaiya Malarneettam Maandhardham
Ullath Thanaiyadhu Uyarvu (Transliteration)

veḷḷat taṉaiya malarnīṭṭam māntartam
uḷḷat taṉaiyatu uyarvu. (Transliteration)

Water level determines the lotus height. A man's stature by the level of his mind.

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.   (௫௱௯௰௬ - 596)
 

Ulluva Thellaam Uyarvullal Matradhu
Thallinun Thallaamai Neerththu (Transliteration)

uḷḷuva tellām uyarvuḷḷal maṟṟatu
taḷḷiṉun taḷḷāmai nīrttu. (Transliteration)

Let all thy aims be high. Failure then is as good as success.

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.   (௫௱௯௰௭ - 597)
 

Sidhaivitaththu Olkaar Uravor Pudhaiyampir
Pattuppaa Toondrung Kaliru (Transliteration)

citaiviṭattu olkār uravōr putaiyampiṟ
paṭṭuppā ṭūṉṟuṅ kaḷiṟu. (Transliteration)

An elephant pierced by arrows stands unperturbed. The courageous relent not in adversities.

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.   (௫௱௯௰௮ - 598)
 

Ullam Ilaadhavar Eydhaar Ulakaththu
Valliyam Ennunj Cherukku (Transliteration)

uḷḷam ilātavar eytār ulakattu
vaḷḷiyam eṉṉuñ cerukku. (Transliteration)

The poor in spirit can never attain the pride of being The generous patrons of the world.

பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.   (௫௱௯௰௯ - 599)
 

Pariyadhu Koorngottadhu Aayinum Yaanai
Veruum Pulidhaak Kurin (Transliteration)

pariyatu kūrṅkōṭṭatu āyiṉum yāṉai
verū'um pulitāk kuṟiṉ. (Transliteration)

Though huge and sharp-tusked, An elephant fears a tiger when attacked.

உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.   (௬௱ - 600)
 

Uramoruvarku Ulla Verukkaiaq Thillaar
Marammakka Laadhale Veru (Transliteration)

uramoruvaṟku uḷḷa veṟukkai'aḥ tillār
maram'makka ḷātalē vēṟu. (Transliteration)

Energy is a man's strength: the immobile are Trees in human form.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சிம்மேந்திரமத்திபம்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஊக்கமே வாழ்க்கையின் உயிர்நாடி - இதை
உள்ளம் கொண்டே உழைத்தால்
வரும் செல்வம் நம்மைத் தேடி

அநுபல்லவி:
ஆக்க மிழந்தோ மென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடையார் எனும் குறள்வழி ஏற்கும்

சரணம்:
அம்பு புதைப்பட்டாலும் ஆற்றல் குன்றாத யானை
அஞ்சி நடுங்கத் தாக்கும் புலியின் வல்லாண்மை
நம்பும் முயற்சியுள்ளார் தளர்ச்சி யில்லாமை
நாளும் பெருமை ஓங்கும்
கேளும் கிளையும் தாங்கும்

வெள்ளத் தனையது ஆகும் மலரின் நீட்டம்
உள்ளத் தனைய மாந்தர் உயர்வுறும் நாட்டம்
உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளலின் தேட்டம்
உள்ள உரமே ஏத்தும் உழவும் தொழிலும் வாழ்த்தும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22