The Might of Hatred

வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா
மெலியார்மேல் மேக பகை.   (௮௱௬௰௧ - 861)
 

Valiyaarkku Maaretral Ompuka Ompaa
Meliyaarmel Meka Pakai (Transliteration)

valiyārkku māṟēṟṟal ōmpuka ōmpā
meliyārmēl mēka pakai. (Transliteration)

Avoid opposing the strong. Cherish your desire of enmity with the weak.

அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு.   (௮௱௬௰௨ - 862)
 

Anpilan Aandra Thunaiyilan Thaandhuvvaan
Enpariyum Edhilaan Thuppu (Transliteration)

aṉpilaṉ āṉṟa tuṇaiyilaṉ tāṉtuvvāṉ
eṉpariyum ētilāṉ tuppu. (Transliteration)

No love, great support, or own strength has he! How can he survive a strong enemy?

அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான்
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு.   (௮௱௬௰௩ - 863)
 

Anjum Ariyaan Amaivilan Eekalaan
Thanjam Eliyan Pakaikku (Transliteration)

añcum aṟiyāṉ amaivilaṉ īkalāṉ
tañcam eḷiyaṉ pakaikku. (Transliteration)

A coward, ignorant, unsocial and mean Is an easy prey to his enemy.

நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும்
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது.   (௮௱௬௰௪ - 864)
 

Neengaan Vekuli Niraiyilan Egngnaandrum
Yaanganum Yaarkkum Elidhu (Transliteration)

nīṅkāṉ vekuḷi niṟaiyilaṉ eññāṉṟum
yāṅkaṇum yārkkum eḷitu. (Transliteration)

The unrestrained and angry are an easy prey To anyone, anytime, anywhere.

வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது.   (௮௱௬௰௫ - 865)
 

Vazhinokkaan Vaaippana Seyyaan Pazhinokkaan
Panpilan Patraarkku Inidhu (Transliteration)

vaḻinōkkāṉ vāyppaṉa ceyyāṉ paḻinōkkāṉ
paṇpilaṉ paṟṟārkku iṉitu. (Transliteration)

Foes prefer the tactless and shameless one Who cares not for codes and scorns.

காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான்
பேணாமை பேணப் படும்.   (௮௱௬௰௬ - 866)
 

Kaanaach Chinaththaan Kazhiperung Kaamaththaan
Penaamai Penap Patum (Transliteration)

kāṇāc ciṉattāṉ kaḻiperuṅ kāmattāṉ
pēṇāmai pēṇap paṭum. (Transliteration)

Those with blind fury and inordinate lust Are vulnerable enemies to be nursed with.

கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து
மாணாத செய்வான் பகை.   (௮௱௬௰௭ - 867)
 

Kotuththum Kolalventum Mandra Atuththirundhu
Maanaadha Seyvaan Pakai (Transliteration)

koṭuttum koḷalvēṇṭum maṉṟa aṭuttiruntu
māṇāta ceyvāṉ pakai. (Transliteration)

He is a foe worth purchasing Who starts a fight and does all wrong.

குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு
இனனிலனாம் ஏமாப் புடைத்து.   (௮௱௬௰௮ - 868)
 

Kunanilanaaik Kutram Palavaayin Maatraarkku
Inanilanaam Emaap Putaiththu (Transliteration)

kuṇaṉilaṉāyk kuṟṟam palavāyiṉ māṟṟārkku
iṉaṉilaṉām ēmāp puṭaittu. (Transliteration)

Enemies will rejoice the one With no virtues, many vices, and no allies.

செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலா
அஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின்.   (௮௱௬௰௯ - 869)
 

Seruvaarkkuch Chenikavaa Inpam Arivilaa
Anjum Pakaivarp Perin (Transliteration)

ceṟuvārkkuc cēṇikavā iṉpam aṟivilā
añcum pakaivarp peṟiṉ. (Transliteration)

Enemies' joy has no bounds When they get a fool and coward as a foe.

கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும்
ஒல்லானை ஒல்லா தொளி.   (௮௱௭௰ - 870)
 

Kallaan Vekulum Siruporul Egngnaandrum
Ollaanai Ollaa Tholi (Transliteration)

kallāṉ vekuḷum ciṟuporuḷ eññāṉṟum
ollāṉai ollā toḷi. (Transliteration)

No glory or gain can ever come to one Who cannot overcome an ignorant foe.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: செஞ்சுருட்டி  |  Tala: ஆதி
கண்ணிகள்:
வலியார் பகையை விட்டே மெலியார் பகைமேற் கொள்ள
வழியிதை யார்க்கும் சொல்லும் பகை மாட்சி
பலி கொடுக்கா திருக்கப் பார்த்து வழி நடக்கப்
பயில் வதினால் சிறக்கும் தன்னாட்சி

அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான் துவ்வான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு கண்டீர்
அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான்
தஞ்சம் எளியன் பகைக் கறிவீர்

நீங்கான் வெகுளி நிறைஇலன் எஞ்ஞான்றும்
யாங்கணும் யார்க்குமே எளிதாகும்
பாங்கினில் உறைந்தே தீங்கினைப் புரிபவர்
பகையைக் கொடுத்தும் கொள்ளல் இனிதாகும்

அறிவும் குணமும் இல்லார் அஞ்சும் இயல்புடையார்
அவர் பகை கொண்டால் இன்பம் தந்திடுமே
புரியும் வழியை நோக்கிப் பொல்லாப் பழியை நீக்கி
பொருந்திடச் செய்யும் திருக்குறள் நயமே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22