Power in words

நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.   (௬௱௪௰௧ - 641)
 

Naanalam Ennum Nalanutaimai Annalam
Yaanalaththu Ulladhooum Andru (Transliteration)

nānalam eṉṉum nalaṉuṭaimai annalam
yānalattu uḷḷatū'um aṉṟu. (Transliteration)

Real asset is the gift of speech. That gift is a class apart from all other gifts.

ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.   (௬௱௪௰௨ - 642)
 

Aakkamung Ketum Adhanaal Varudhalaal
Kaaththompal Sollinkat Sorvu (Transliteration)

ākkamuṅ kēṭum ataṉāl varutalāl
kāttōmpal colliṉkaṭ cōrvu. (Transliteration)

Speech can both make and mar, And hence guard it from negligence.

கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.   (௬௱௪௰௩ - 643)
 

Kettaarp Pinikkum Thakaiyavaaik Kelaarum
Vetpa Mozhivadhaam Sol (Transliteration)

kēṭṭārp piṇikkum takaiyavāyk kēḷārum
vēṭpa moḻivatām col. (Transliteration)

A speech should hold fast the convinced And be pleasing even to the unconvinced.

திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.   (௬௱௪௰௪ - 644)
 

Thiranarindhu Solluka Sollai Aranum
Porulum Adhaninooungu Il (Transliteration)

tiṟaṉaṟintu colluka collai aṟaṉum
poruḷum ataṉiṉū'uṅku il. (Transliteration)

Speak to the capacity of the audience. Nothing more virtuous or valuable than this.

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.   (௬௱௪௰௫ - 645)
 

Solluka Sollaip Piridhorsol Achchollai
Vellunjol Inmai Arindhu (Transliteration)

colluka collaip piṟitōrcol accollai
velluñcol iṉmai aṟintu. (Transliteration)

Utter not a word without making sure There is no other word to beat it.

வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.   (௬௱௪௰௬ - 646)
 

Vetpaththaanj Chollip Pirarsol Payankotal
Maatchiyin Maasatraar Kol (Transliteration)

vēṭpattāñ collip piṟarcol payaṉkōṭal
māṭciyiṉ mācaṟṟār kōḷ. (Transliteration)

To speak as desired and gain from what others say Is the hallmark of spotless men.

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.   (௬௱௪௰௭ - 647)
 

Solalvallan Sorvilan Anjaan Avanai
Ikalvellal Yaarkkum Aridhu (Transliteration)

colalvallaṉ cōrvilaṉ añcāṉ avaṉai
ikalvellal yārkkum aritu. (Transliteration)

An eloquent, tireless and fearless speaker Can rarely be prevailed upon by any one.

விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.   (௬௱௪௰௮ - 648)
 

Viraindhu Thozhilketkum Gnaalam Nirandhinidhu
Solludhal Vallaarp Perin (Transliteration)

viraintu toḻilkēṭkum ñālam nirantiṉitu
collutal vallārp peṟiṉ. (Transliteration)

The world will rush and listen to those Who can to speak orderly and pleasingly.

பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.   (௬௱௪௰௯ - 649)
 

Palasollak Kaamuruvar Mandramaa Satra
Silasollal Thetraa Thavar (Transliteration)

palacollak kāmuṟuvar maṉṟamā caṟṟa
cilacollal tēṟṟā tavar. (Transliteration)

Those fond of talking much Cannot be brief and faultless.

இண்ருழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர விரித்துரையா தார்.   (௬௱௫௰ - 650)
 

Inaruzhththum Naaraa Malaranaiyar Katradhu
Unara Viriththuraiyaa Thaar (Transliteration)

iṇruḻttum nāṟā malaraṉaiyar kaṟṟatu
uṇara viritturaiyā tār. (Transliteration)

Those who can't express what they have learnt Are a bunch of flowers without scent.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சண்முகப்பிரியா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
சொல்வன்மை யளித்திடும் நா நலமே
சொல்லும் நலத்திற் கெல்லாம்
இது முதல் - வருமே

அநுபல்லவி:
வில் வேல் வாளாண்மை வீரரையும் கவரும்
சொல்வன்மை யாளர் தொழில்
சூழ்ந்தே கேட்கும் உலகம்

சரணம்:
ஆக்கமும் கேடும் அவரவர் சொல்லால் வரும்
அதனால் சோர்வு படாமல் சொல்லினைக் காத்திடும்
வாக்கின் தெளிவு பெற்றால் வாழ்வே மிக இனிதாம்
வழங்கும் சொல் வல்லவனை வெல்லல் யார்க்கும் அரிதாம்

"கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப மொழிவதாஞ் சொல்" லிதே பாராளும்
"வேட்பத்தாம் சொல்லிப் பிறர் சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்" எனும் குறள் பாடல்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22