Complainings

மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு
ஊற்றுநீர் போல மிகும்.   (௲௱௬௰௧ - 1161)
 

Maraippenman Yaaniqdho Noyai Iraippavarkku
Ootruneer Pola Mikum (Transliteration)

maṟaippēṉmaṉ yāṉiḥtō nōyai iṟaippavarkku
ūṟṟunīr pōla mikum. (Transliteration)

I would hide this sickness, but it wells up Like water drawn from a spring.

கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்கு
உரைத்தலும் நாணுத் தரும்.   (௲௱௬௰௨ - 1162)
 

Karaththalum Aatrenin Noyainoi Seydhaarkku
Uraiththalum Naanuth Tharum (Transliteration)

karattalum āṟṟēṉin nōyainōy ceytārkku
uraittalum nāṇut tarum. (Transliteration)

Hide this sickness, I cannot. To tell him who caused it, I am ashamed.

காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்கும்என்
நோனா உடம்பின் அகத்து.   (௲௱௬௰௩ - 1163)
 

Kaamamum Naanum Uyirkaavaath Thoongumen
Nonaa Utampin Akaththu (Transliteration)

kāmamum nāṇum uyirkāvāt tūṅkumeṉ
nōṉā uṭampiṉ akattu. (Transliteration)

Love and shame hang poised on my life. My body unable to bear them.

காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
ஏமப் புணைமன்னும் இல்.   (௲௱௬௰௪ - 1164)
 

Kaamak Katalmannum Unte Adhuneendhum
Emap Punaimannum Il (Transliteration)

kāmak kaṭalmaṉṉum uṇṭē atunīntum
ēmap puṇaimaṉṉum il. (Transliteration)

There is indeed a flood of lust; But no safe raft to swim across it.

துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
நட்பினுள் ஆற்று பவர்.   (௲௱௬௰௫ - 1165)
 

Thuppin Evanaavar Mankol Thuyarvaravu
Natpinul Aatru Pavar (Transliteration)

tuppiṉ evaṉāvar maṉkol tuyarvaravu
naṭpiṉuḷ āṟṟu pavar. (Transliteration)

If his friendship can bring so much misery, How will it be in enmity?

இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனிற் பெரிது.   (௲௱௬௰௬ - 1166)
 

Inpam Katalmatruk Kaamam Aqdhatungaal
Thunpam Adhanir Peridhu (Transliteration)

iṉpam kaṭalmaṟṟuk kāmam aḥtaṭuṅkāl
tuṉpam ataṉiṟ peritu. (Transliteration)

The pleasure of love is as vast as the sea. Vaster still is the sorrow of its hurt.

காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன்.   (௲௱௬௰௭ - 1167)
 

Kaamak Katumpunal Neendhik Karaikaanen
Yaamaththum Yaane Ulen (Transliteration)

kāmak kaṭumpuṉal nīntik karaikāṇēṉ
yāmattum yāṉē uḷēṉ. (Transliteration)

Whirling in the stormy sea of love, I find no shore; Even at midnight I am alone.

மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்லது இல்லை துணை.   (௲௱௬௰௮ - 1168)
 

Mannuyir Ellaam Thuyitri Aliththiraa
Ennalladhu Illai Thunai (Transliteration)

maṉṉuyir ellām tuyiṟṟi aḷittirā
eṉṉallatu illai tuṇai. (Transliteration)

Poor night, putting all things to sleep, Has only me for company.

கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய விந்நாள்
நெடிய கழியும் இரா.   (௲௱௬௰௯ - 1169)
 

Kotiyaar Kotumaiyin Thaamkotiya Innaal
Netiya Kazhiyum Iraa (Transliteration)

koṭiyār koṭumaiyiṉ tāmkoṭiya vinnāḷ
neṭiya kaḻiyum irā. (Transliteration)

Even crueler than my cruel lord Are the long nights of these days.

உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
நீந்தல மன்னோஎன் கண்.   (௲௱௭௰ - 1170)
 

Ullampondru Ulvazhich Chelkirpin Vellaneer
Neendhala Mannoen Kan (Transliteration)

uḷḷampōṉṟu uḷvaḻic celkiṟpiṉ veḷḷanīr
nīntala maṉṉō'eṉ kaṇ. (Transliteration)

If eyes could also reach him like the heart, They won’t be swimming in a flood of tears.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: குறிஞ்சி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
மறைப்பேன் மன்யான் இஃதோ
நோயை இறைப்பவர்க்கு
ஊற்று நீர் போல மிகும்
உள்ளம் படர் மெலிந்திரங்கும்

அநுபல்லவி:
மறைக்கவும் முடியாமல் மனம் அலைமோதுதே
உரைக்கவும் காதலர் பால்
நாணம் மேலோங்குதே

சரணம்:
காதல் ஒரு புறமும் நாணம் ஒரு புறமும்
காவடித் தண்டாய் உயிர் சுமக்கும் சுமையானதே
காதல் கடலிருந்தும் காவலாம் தோணியில்லேன்
ஆதலால் பேதைநான ஆற்றும் வகையறியேன்

நள்ளிரவும் தூங்காது நான் தனியாக உள்ளேன்
நாடும் என் காதலரைக் கூடும் விதம் காண்கிலேன்
உள்ளம் போல் நானும் அவர் இடம் சேர முடியுமானால்
வெள்ளமாம் கண்ணீரில் என் கண்களும் நீந்திடுமோ
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22