The recognition of power

வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.   (௪௱௭௰௧ - 471)
 

Vinaivaliyum Thanvaliyum Maatraan Valiyum
Thunaivaliyum Thookkich Cheyal (Transliteration)

viṉaivaliyum taṉvaliyum māṟṟāṉ valiyum
tuṇaivaliyum tūkkic ceyal. (Transliteration)

Weigh the strengths of the task, yourselves, Opponents, and allies before acting.

ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்   (௪௱௭௰௨ - 472)
 

Olva Tharivadhu Arindhadhan Kandhangich
Chelvaarkkuch Chellaadhadhu Il (Transliteration)

olva taṟivatu aṟintataṉ kaṇtaṅkic
celvārkkuc cellātatu il (Transliteration)

Nothing is impossible for him Who knows his task and strength, and is well set.

உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.   (௪௱௭௰௩ - 473)
 

Utaiththam Valiyariyaar Ookkaththin Ookki
Itaikkan Murindhaar Palar (Transliteration)

uṭaittam valiyaṟiyār ūkkattiṉ ūkki
iṭaikkaṇ murintār palar. (Transliteration)

Ignorant of their strengths, Many in their zeal have perished midway.

அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்.   (௪௱௭௰௪ - 474)
 

Amaindhaang Kozhukaan Alavariyaan Thannai
Viyandhaan Viraindhu Ketum (Transliteration)

amaintāṅ koḻukāṉ aḷavaṟiyāṉ taṉṉai
viyantāṉ viraintu keṭum. (Transliteration)

The inadaptable have speedy end Who boast unconcerned of their real strengths.

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்.   (௪௱௭௰௫ - 475)
 

Peelipey Saakaatum Achchirum Appantanjjch
Aala Mikuththup Peyin (Transliteration)

pīlipey cākāṭum acciṟum appaṇṭañ
cāla mikuttup peyiṉ. (Transliteration)

Too great a load of even peacock-feathers Will break the axle-tree of the cart.

நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.   (௪௱௭௰௬ - 476)
 

Nunikkompar Erinaar Aqdhiran Thookkin
Uyirkkirudhi Aaki Vitum (Transliteration)

nuṉikkompar ēṟiṉār aḥtiṟan tūkkiṉ
uyirkkiṟuti āki viṭum. (Transliteration)

Persisting to climb beyond the terminal branches of a tree Will forfeit one's life.

ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி.   (௪௱௭௰௭ - 477)
 

Aatrin Aravarindhu Eeka Adhuporul
Potri Vazhangu Neri (Transliteration)

āṟṟiṉ aṟavaṟintu īka atuporuḷ
pōṟṟi vaḻaṅku neṟi. (Transliteration)

Know the limit and grant with measure. This is the way to guard your treasure.

ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
போகாறு அகலாக் கடை.   (௪௱௭௰௮ - 478)
 

Aakaaru Alavitti Thaayinung Ketillai
Pokaaru Akalaak Katai (Transliteration)

ākāṟu aḷaviṭṭi tāyiṉuṅ kēṭillai
pōkāṟu akalāk kaṭai. (Transliteration)

No harm if income is narrow If outgoings are not broad.

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.   (௪௱௭௰௯ - 479)
 

Alavarindhu Vaazhaadhaan Vaazhkkai Ulapola
Illaakith Thondraak Ketum (Transliteration)

aḷavaṟintu vāḻātāṉ vāḻkkai uḷapōla
illākit tōṉṟāk keṭum. (Transliteration)

A life lived without adjustment to the means May seem to prosper but will perish.

உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும்.   (௪௱௮௰ - 480)
 

Ulavarai Thookkaadha Oppura Vaanmai
Valavarai Vallaik Ketum (Transliteration)

uḷavarai tūkkāta oppura vāṇmai
vaḷavarai vallaik keṭum. (Transliteration)

He who is generous beyond his means Will quickly lose the measure of his wealth.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சக்கரவாகம்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
உச்சியில் நுனிக் கொம்பில் ஏறிடலாமா?
உள்ள அளவில் மீறிச் செலவிடலாமா?

அநுபல்லவி:
அச்சு முறிந்தால் வண்டி நகருமோ தம்பி
அழகு மயிலிறகும் அதிகம் ஏற்றாதே நம்பி

சரணம்:
தன்வலி பகைவலி சார்ந்திடும் துணைவலி
தான்புகும் வினைவலி யாவையும் பார்சரி
உன்வலி மிகும் என்றால் அடுபோர் தொடங்கு
ஒடியும் இடையில் என்றால் உரம் கொள்ளவே அடங்கு

ஆற்றின் அளவறிந்தே ஈக அது பொருள்
போற்றி வழங்கும் நெறி என்பதே திருக்குறள்
ஏற்றிடச் செய்யும் இதே ஒப்புரவாண்மை
என்றும் குன்றாத மக்களாட்சியின் மேன்மை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22