Nobility

இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.   (௯௱௫௰௧ - 951)
 

Irpirandhaar Kanalladhu Illai Iyalpaakach
Cheppamum Naanum Orungu (Transliteration)

iṟpiṟantār kaṇallatu illai iyalpākac
ceppamum nāṇum oruṅku. (Transliteration)

None except the well-born Have that natural sense of integrity and shame.

ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்.   (௯௱௫௰௨ - 952)
 

Ozhukkamum Vaaimaiyum Naanum Im
MoondrumIzhukkaar Kutippiran Thaar (Transliteration)

oḻukkamum vāymaiyum nāṇumim mūṉṟum
iḻukkār kuṭippiṟan tār. (Transliteration)

Men of birth will never deviate from these three: Good manners, truthfulness and modesty.

நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்
வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு.   (௯௱௫௰௩ - 953)
 

Nakaieekai Insol Ikazhaamai Naankum
Vakaiyenpa Vaaimaik Kutikku (Transliteration)

nakai'īkai iṉcol ikaḻāmai nāṉkum
vakaiyeṉpa vāymaik kuṭikku. (Transliteration)

A smiling face, a generous heart, sweet words and no scorn; These four are said to mark the well-born.

அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர்.   (௯௱௫௰௪ - 954)
 

Atukkiya Koti Perinum Kutippirandhaar
Kundruva Seydhal Ilar (Transliteration)

aṭukkiya kōṭi peṟiṉum kuṭippiṟantār
kuṉṟuva ceytal ilar. (Transliteration)

Men of birth will not indulge in mean acts Even if offered millions manifold.

வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி
பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று.   (௯௱௫௰௫ - 955)
 

Vazhanguva Thulveezhndhak Kannum Pazhanguti
Panpil Thalaippiridhal Indru (Transliteration)

vaḻaṅkuva tuḷvīḻntak kaṇṇum paḻaṅkuṭi
paṇpil talaippirital iṉṟu. (Transliteration)

An ancient family may default in charity, But never in their conduct.

சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
குலம்பற்றி வாழ்தும்என் பார்.   (௯௱௫௰௬ - 956)
 

Salampatrich Chaalpila Seyyaarmaa Satra
Kulampatri VaazhdhumEn Paar (Transliteration)

calampaṟṟic cālpila ceyyārmā caṟṟa
kulampaṟṟi vāḻtumeṉ pār. (Transliteration)

Those wedded to their spotless heritage Will do nothing deceitful and ignoble.

குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து.   (௯௱௫௰௭ - 957)
 

Kutippirandhaar Kanvilangum Kutram Visumpin
Madhikkan Maruppol Uyarndhu (Transliteration)

kuṭippiṟantār kaṇviḷaṅkum kuṟṟam vicumpiṉ
matikkaṇ maṟuppōl uyarntu. (Transliteration)

Defects in people of noble descent Appear prominently as spots on the moon.

நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.   (௯௱௫௰௮ - 958)
 

Nalaththinkan Naarinmai Thondrin Avanaik
Kulaththinkan Aiyap Patum (Transliteration)

nalattiṉkaṇ nāriṉmai tōṉṟiṉ avaṉaik
kulattiṉkaṇ aiyap paṭum. (Transliteration)

Want of affection from one of good family Calls in question his descent from it.

நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்.   (௯௱௫௰௯ - 959)
 

Nilaththil Kitandhamai Kaalkaattum Kaattum
Kulaththil Pirandhaarvaaich Chol (Transliteration)

nilattil kiṭantamai kālkāṭṭum kāṭṭum
kulattil piṟantārvāyc col. (Transliteration)

Nature of sprout indicates the quality of soil; So does the quality of speech one’s descent.

நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்வேண்டின்
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு.   (௯௱௬௰ - 960)
 

Nalamventin Naanutaimai Ventum Kulam
VentinVentuka Yaarkkum Panivu (Transliteration)

nalamvēṇṭiṉ nāṇuṭaimai vēṇṭum kulam
vēṇṭiṉ vēṇṭuka yārkkum paṇivu. (Transliteration)

There is no good without a sense of shame, Nor high birth without politeness.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சக்கரவாகம்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஒழுக்கத்திலே உயர்ந்த குடிமை - இது
ஒழுக்கத்திலே உயர்ந்த குடிமை
ஒப்புரவாண்மையுடன் செப்பமும் நாணும் கொண்ட

அநுபல்லவி:
ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும் இம்மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்பிறந்தார் என்று செல்லும் பொருள் நன்று காணும் குறள்

சரணம்:
மேலும் மேலும் துன்பம் வந்தாலும் வீழ்ச்சில்லார்
விண்ணில் உலாவும் மதி தன்னிலும் மேன்மையுள்ளார்
பாலும் கரும்பும் பொன்னும் சந்தனமும் போல்வார்
பண்பினோடு பழம் பெருமை வாய்ந்த குடி
வண்மை ஏழ்மையிலும் நீங்கிடாத படி

தொகையாகவே அடுக்கி ஒரு கோடி தந்தாலும்
தோன்றும் தன் குடிக்கென்றும் குன்றுவ செய்தல்இலர்
நகை ஈகை இன்சொல் இகழாமையே போற்றுவார்
நலம் விளங்கிடவும் குலம் விளங்கிடவும்
நாணயத்தினுடன் நல்லடக்கம் மிகும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22