Faithless Friendship

சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பு.   (௮௱௨௰௧ - 821)
 

Seeritam Kaanin Eridharkup Pattatai
Neraa Nirandhavar Natpu (Transliteration)

cīriṭam kāṇiṉ eṟitaṟkup paṭṭaṭai
nērā nirantavar naṭpu. (Transliteration)

Posing friends treat you like an anvil To strike you at the opportune time.

இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும்.   (௮௱௨௰௨ - 822)
 

Inampondru Inamallaar Kenmai Makalir
Manampola Veru Patum (Transliteration)

iṉampōṉṟu iṉamallār kēṇmai makaḷir
maṉampōla vēṟu paṭum. (Transliteration)

Fickle as a woman's heart is the friendship of those Who act like friends.

பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க் கரிது.   (௮௱௨௰௩ - 823)
 

Palanalla Katrak Kataiththu Mananallar
Aakudhal Maanaark Karidhu (Transliteration)

palanalla kaṟṟak kaṭaittu maṉanallar
ākutal māṇārk karitu. (Transliteration)

Hard for the ignoble to be good-hearted, No matter how well educated they are.

முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.   (௮௱௨௰௪ - 824)
 

Mukaththin Iniya Nakaaa Akaththinnaa
Vanjarai Anjap Patum (Transliteration)

mukattiṉ iṉiya nakā'a akattiṉṉā
vañcarai añcap paṭum. (Transliteration)

Beware of those deceits who, with a smiling face, Conceal bitterness in their hearts.

மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று.   (௮௱௨௰௫ - 825)
 

Manaththin Amaiyaa Thavarai Enaiththondrum
Sollinaal Therarpaatru Andru (Transliteration)

maṉattiṉ amaiyā tavarai eṉaittoṉṟum
colliṉāl tēṟaṟpāṟṟu aṉṟu. (Transliteration)

Trust not the mere words of those Whose minds don't agree with us.

நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.   (௮௱௨௰௬ - 826)
 

Nattaarpol Nallavai Sollinum Ottaarsol
Ollai Unarap Patum (Transliteration)

naṭṭārpōl nallavai colliṉum oṭṭārcol
ollai uṇarap paṭum. (Transliteration)

A foe's words though seem friendly and good Can be read at once.

சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமை யான்.   (௮௱௨௰௭ - 827)
 

Solvanakkam Onnaarkan Kollarka Vilvanakkam
Theengu Kuriththamai Yaan (Transliteration)

colvaṇakkam oṉṉārkaṇ koḷḷaṟka vilvaṇakkam
tīṅku kuṟittamai yāṉ. (Transliteration)

Trust not the bowing speech of your foe. A bending bow is a sign of imminent danger.

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து.   (௮௱௨௰௮ - 828)
 

Thozhudhakai Yullum Pataiyotungum Onnaar
Azhudhakan Neerum Anaiththu (Transliteration)

toḻutakai yuḷḷum paṭaiyoṭuṅkum oṉṉār
aḻutakaṇ ṇīrum aṉaittu. (Transliteration)

Like a dagger concealed in folded hands Is the mourning tears of foes.

மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று.   (௮௱௨௰௯ - 829)
 

Mikachcheydhu Thammellu Vaarai Nakachcheydhu
Natpinul Saappullar Paatru (Transliteration)

mikacceytu tam'meḷḷu vārai nakacceytu
naṭpiṉuḷ cāppullaṟ pāṟṟu. (Transliteration)

Cajole and crush with friendly guise Those who flatter you but despise within.

பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகநட்டு
அகநட்பு ஒரீஇ விடல்.   (௮௱௩௰ - 830)
 

Pakainatpaam Kaalam Varungaal Mukanattu
Akanatpu Oreei Vital (Transliteration)

pakainaṭpām kālam varuṅkāl mukanaṭṭu
akanaṭpu orī'i viṭal. (Transliteration)

While playing a friend to foes, keep a friendly face But banish them from thy heart.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஆநந்தபைரவி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
கூடா நட்பே நீ கொள்ளாதே
கூறும் இடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பெனும் கருத்துரை

அநுபல்லவி:
நாடாளு வோரிடத்தும் நண்பரைப்போல் நடிப்பார்
நல்ல நூல்கள் பல கற்ற போதிலும்
சொல்ல நல்ல மனம் இல்லை ஆகையால்

சரணம்:
பழுதற நட்டார் போல் நல்லவையே சொல்லினும்
பண்பில் ஒட்டாதவர் சொல் ஒல்லை உணரப்படும்
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார்
அழுத கண்ணீரும் அனைத்தே வள்ளுவர் சொன்னார்
அதையறிந்து பகையணுகி டாதபடி
எதையும் கண்டுபிடி இனிமையாக நடி
எண்ணம் மறைத்தவர் எண்ணம் சாகவும்
திண்ணமாக மக்களாட்சியில் வாழவும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22