Detectives

ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண்.   (௫௱௮௰௧ - 581)
 

Otrum Uraisaandra Noolum Ivaiyirantum
Thetrenka Mannavan Kan (Transliteration)

oṟṟum uraicāṉṟa nūlum ivaiyiraṇṭum
teṟṟeṉka maṉṉavaṉ kaṇ. (Transliteration)

Spies and classics on statecraft: These two are a king's pair of eyes.

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.   (௫௱௮௰௨ - 582)
 

Ellaarkkum Ellaam Nikazhpavai Egngnaandrum
Vallaridhal Vendhan Thozhil (Transliteration)

ellārkkum ellām nikaḻpavai eññāṉṟum
vallaṟital vēntaṉ toḻil. (Transliteration)

A king's job is to know in time everything That happens to everyone every day.

ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல்   (௫௱௮௰௩ - 583)
 

Otrinaan Otrip Poruldheriyaa Mannavan
Kotrang Kolakkitandhadhu Il (Transliteration)

oṟṟiṉāṉ oṟṟip poruḷteriyā maṉṉavaṉ
koṟṟaṅ koḷakkiṭantatu il (Transliteration)

No king has ever succeeded Without considering the news of the spies.

வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.   (௫௱௮௰௪ - 584)
 

Vinaiseyvaar Thamsutram Ventaadhaar Endraangu
Anaivaraiyum Aaraaivadhu Otru (Transliteration)

viṉaiceyvār tamcuṟṟam vēṇṭātār eṉṟāṅku
aṉaivaraiyum ārāyvatu oṟṟu. (Transliteration)

Employees, kinsmen and enemies Are the people a spy should cover.

கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.   (௫௱௮௰௫ - 585)
 

Kataaa Uruvotu Kannanjaadhu Yaantum
Ukaaamai Valladhe Otru (Transliteration)

kaṭā'a uruvoṭu kaṇṇañcātu yāṇṭum
ukā'amai vallatē oṟṟu. (Transliteration)

Able spies are always elusive With perfect guise and fearless eyes.

துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்து
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று.   (௫௱௮௰௬ - 586)
 

Thurandhaar Pativaththa Raaki Irandhaaraaindhu
Enseyinum Sorviladhu Otru (Transliteration)

tuṟantār paṭivatta rāki iṟantārāyntu
eṉceyiṉum cōrvilatu oṟṟu. (Transliteration)

Disguised as a monk a spy should probe all places Unperturbed despite hardships.

மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று.   (௫௱௮௰௭ - 587)
 

Maraindhavai Ketkavar Raaki Arindhavai
Aiyappaatu Illadhe Otru (Transliteration)

maṟaintavai kēṭkavaṟ ṟāki aṟintavai
aiyappāṭu illatē oṟṟu. (Transliteration)

A spy should ferret out hidden facts And get them verified beyond doubt.

ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.   (௫௱௮௰௮ - 588)
 

Otrotrith Thandha Porulaiyum Matrumor
Otrinaal Otrik Kolal (Transliteration)

oṟṟoṟṟit tanta poruḷaiyum maṟṟumōr
oṟṟiṉāl oṟṟik koḷal. (Transliteration)

Even what one spy has spied Must be spied through another.

ஒற்றெற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர்
சொற்றொக்க தேறப் படும்.   (௫௱௮௰௯ - 589)
 

Otrer Runaraamai Aalka Utanmoovar
Sotrokka Therap Patum (Transliteration)

oṟṟeṟ ṟuṇarāmai āḷka uṭaṉmūvar
coṟṟokka tēṟap paṭum. (Transliteration)

Let not one spy know another. And act when three spies agree.

சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின்
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை.   (௫௱௯௰ - 590)
 

Sirappariya Otrinkan Seyyarka Seyyin
Purappatuththaan Aakum Marai (Transliteration)

ciṟappaṟiya oṟṟiṉkaṇ ceyyaṟka ceyyiṉ
puṟappaṭuttāṉ ākum maṟai. (Transliteration)

Never honour a spy in public Lest your secret should be out.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பிலகரி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
ஒற்றாடல் ஆட்சிக் கினியதே
ஓடி வரும் காற்றெனவே
தேடி வரும் பொருளதுவே

அநுபல்லவி:
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும்
ஒளிரும் இரு கண்களாகும்
உற்றார் கிளை நட்பாயினும்
முற்றாய்வதில் வெற்றி மேவும்

சரணம்:
ஏற்ற வினைக்கேற்ப தோற்றமும் பெற்றிடும்
இக்கட்டில்லாமலே திக்கெட்டும் சுற்றிடும்
மாற்றலர் முன்னும் கண்ணஞ்சாமல் ஒற்றிடும்
மறந்தும் தனை வெளியிடாமல்
இறந்தாலுமே நெறி கெடாமல்

மறைந்தவை கேட்க வற்றாகி அறிந்தவை
ஐயப் பாடில்லதே ஒற்றெனத் தெரிந்தவை
நிறைந்தவராய் ஒரு மூவர் சொல் புரிந்தவை
நேர் படவும் மறைமுகமே
சீர் பரவும் இறையகமே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22