Tyranny

கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.   (௫௱௫௰௧ - 551)
 

Kolaimerkon Taarir Kotidhe Alaimerkontu
Allavai Seydhozhukum Vendhu (Transliteration)

kolaimēṟkoṇ ṭāriṟ koṭitē alaimēṟkoṇṭu
allavai ceytoḻukum vēntu. (Transliteration)

More malicious than a murderer is the king Who rules with injustice and oppression.

வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு.   (௫௱௫௰௨ - 552)
 

Velotu Nindraan Ituven Radhupolum
Kolotu Nindraan Iravu (Transliteration)

vēloṭu niṉṟāṉ iṭuveṉ ṟatupōlum
kōloṭu niṉṟāṉ iravu. (Transliteration)

A tyrant taxing his subjects Is like an armed dacoit extorting money.

நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்.   (௫௱௫௰௩ - 553)
 

Naatorum Naati Muraiseyyaa Mannavan
Naatorum Naatu Ketum (Transliteration)

nāṭoṟum nāṭi muṟaiceyyā maṉṉavaṉ
nāṭoṟum nāṭu keṭum. (Transliteration)

A king who fails in his day today affairs Loses his kingdom day by day.

கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு.   (௫௱௫௰௪ - 554)
 

Koozhung Kutiyum Orungizhakkum Kolkotich
Choozhaadhu Seyyum Arasu (Transliteration)

kūḻuṅ kuṭiyum oruṅkiḻakkum kōlkōṭic
cūḻātu ceyyum aracu. (Transliteration)

A thoughtless king who abuses his scepter Will lose at once his wealth and subjects.

அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.   (௫௱௫௰௫ - 555)
 

Allarpattu Aatraadhu Azhudhakan Neerandre
Selvaththaith Theykkum Patai (Transliteration)

allaṟpaṭṭu āṟṟātu aḻutakaṇ ṇīraṉṟē
celvattait tēykkum paṭai. (Transliteration)

It is the tears of those groaning under oppression That wear out the prosperity of the king.

மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.   (௫௱௫௰௬ - 556)
 

Mannarkku Mannudhal Sengonmai Aqdhindrel
Mannaavaam Mannark Koli (Transliteration)

maṉṉarkku maṉṉutal ceṅkōṉmai aḥtiṉṟēl
maṉṉāvām maṉṉark koḷi. (Transliteration)

Just rule stabilizes a king. Lacking it his glory fades.

துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு.   (௫௱௫௰௭ - 557)
 

Thuliyinmai Gnaalaththirku Etratre Vendhan
Aliyinmai Vaazhum Uyirkku (Transliteration)

tuḷiyiṉmai ñālattiṟku eṟṟaṟṟē vēntaṉ
aḷiyiṉmai vāḻum uyirkku. (Transliteration)

How fares the earth without rain? So fares life under a ruthless king.

இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.   (௫௱௫௰௮ - 558)
 

Inmaiyin Innaadhu Utaimai Muraiseyyaa
Mannavan Korkeezhp Patin (Transliteration)

iṉmaiyiṉ iṉṉātu uṭaimai muṟaiceyyā
maṉṉavaṉ kōṟkīḻp paṭiṉ. (Transliteration)

Possessions are worse than poverty Under the scepter of an unjust king.

முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்.   (௫௱௫௰௯ - 559)
 

Muraikoti Mannavan Seyyin Uraikoti
Ollaadhu Vaanam Peyal (Transliteration)

muṟaikōṭi maṉṉavaṉ ceyyiṉ uṟaikōṭi
ollātu vāṉam peyal. (Transliteration)

If a king acts contrary to justice, Monsoons fail and clouds shed no rain.

ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்.   (௫௱௬௰ - 560)
 

Aapayan Kundrum Arudhozhilor Noolmarappar
Kaavalan Kaavaan Enin (Transliteration)

āpayaṉ kuṉṟum aṟutoḻilōr nūlmaṟappar
kāvalaṉ kāvāṉ eṉiṉ. (Transliteration)

Cows yield less and priests forget their hymns If the protector fails to protect.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சுருட்டி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
கொடுங்கோன்மை வேண்டாம் ஐயா - என்றும்
குடிகளைத் தாங்கும் முறை
கற்றதே இல்லையா

அநுபல்லவி:
கொடுங் கோன்மை செங் கோன்மையின்
எதிராகும் அல்லவோ
கடும்புலி வாழும் காட்டுப்
புதர் என்பதும் சொல்லவோ

சரணம்:
வேலொடு நின்றன் இடு வென்றது போலும்
கோலொடு நின்றான் கொடும் இரவதனாலும்
பாலொடு மழையின்றிப் பண்ணைகள் தீயும்
நூலொடு தொழில் எல்லாம் நொந்துயிர் மாயும்

அல்லற் பட்டாற்றாது அழுத கண்ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படையாய் வரும் திரண்டே
அல்லவை நீக்கி மக்களாட்சியைக் காண்பீர் இன்றே
அறிவுறும் திருக்குறள் அன்பு வழியில் நின்றே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22