The Wealth of Children

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு அல்ல பிற.   (௬௰௧ - 61)
 

Perumavatrul Yaamarivadhu Illai Arivarindha
Makkatperu Alla Pira (Transliteration)

peṟumavaṟṟuḷ yāmaṟivatu illai aṟivaṟinta
makkaṭpēṟu alla piṟa. (Transliteration)

Of all blessings we know, Nothing worth than begetting intelligent children.

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.   (௬௰௨ - 62)
 

Ezhupirappum Theeyavai Theentaa Pazhipirangaap
Panputai Makkat Perin (Transliteration)

eḻupiṟappum tīyavai tīṇṭā paḻipiṟaṅkāp
paṇpuṭai makkaṭ peṟiṉ. (Transliteration)

No harm will befall in all seven births If one begets blameless children.

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும்.   (௬௰௩ - 63)
 

Thamporul Enpadham Makkal Avarporul
Thamdham Vinaiyaan Varum (Transliteration)

tamporuḷ eṉpatam makkaḷ avarporuḷ
tamtam viṉaiyāṉ varum. (Transliteration)

Children are called one's fortune; And their fortune the result of their own deeds.

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்.   (௬௰௪ - 64)
 

Amizhdhinum Aatra Inidhedham Makkal
Sirukai Alaaviya Koozh (Transliteration)

amiḻtiṉum āṟṟa iṉitētam makkaḷ
ciṟukai aḷāviya kūḻ. (Transliteration)

Sweeter than nectar is the porridge messed up By the tiny hands of one’s children.

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.   (௬௰௫ - 65)
 

Makkalmey Theental Utarkinpam Matru
AvarSorkettal Inpam Sevikku (Transliteration)

makkaḷmey tīṇṭal uṭaṟkiṉpam maṟṟu'avar
coṟkēṭṭal iṉpam cevikku. (Transliteration)

To be touched by children is a delight to the body, And to hear their speech a joy to the ear.

குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்.   (௬௰௬ - 66)
 

Kuzhal Inidhu Yaazhinidhu Enpadham
MakkalMazhalaichchol Kelaa Thavar (Transliteration)

kuḻaliṉitu yāḻiṉitu eṉpatam makkaḷ
maḻalaiccol kēḷā tavar. (Transliteration)

The flute is sweet', 'The lute is sweet', Say those who never heard their children lisp.

தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்.   (௬௰௭ - 67)
 

Thandhai Makarkaatrum Nandri Avaiyaththu
Mundhi Iruppach Cheyal (Transliteration)

tantai makaṟkāṟṟu naṉṟi avaiyattu
munti iruppac ceyal. (Transliteration)

The good a father can do to his child Is to make him excel in the midst of the learned.

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.   (௬௰௮ - 68)
 

Thammindham Makkal Arivutaimai Maanilaththu
Mannuyirk Kellaam Inidhu (Transliteration)

tam'miṉtam makkaḷ aṟivuṭaimai mānilattu
maṉṉuyirk kellām iṉitu. (Transliteration)

The wisdom of one's own children Brings joy to all life on the earth.

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.   (௬௰௯ - 69)
 

Eendra Pozhudhin Peridhuvakkum Thanmakanaich
Chaandron Enakketta Thaai (Transliteration)

īṉṟa poḻutiṉ perituvakkum taṉmakaṉaic
cāṉṟōṉ eṉakkēṭṭa tāy. (Transliteration)

A woman rejoices at the birth of a son, But even more when he is praised.

மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்   (௭௰ - 70)
 

Makandhandhaikku Aatrum Udhavi IvandhandhaiEnnotraan
Kol Enum Sol (Transliteration)

makaṉtantaikku āṟṟum utavi ivaṉtantai
eṉnōṟṟāṉ koleṉum col (Transliteration)

The son's duty to his father is to make world ask, 'By what austerities did he merit such a son!

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சாமா  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
மதலையின் மொழிக்கிணையாமோ
மங்கல மாட்சியிலே
நன் கலமாகப் பெறும்

அநுபல்லவி:
குதலை மொழியது குழலினும் இனியது
கொண்டிடும் மேன்மையைத்
தண்டமிழ்க் குறள் சொல்லும்

சரணம்:
இல்லற வாழ்க்கையின் இன்பக் கனியமுதம்
எவரும் மதிக்கவரும் ஈடில்லா மக்கட் செல்வம்
நல்லறம் கூறவும் நடைமுறை தேறவும்
நாட்டின் நலம் கருதி வீட்டினிலே தவழும்

ஈன்ற பொழுதைவிட இனிது மகிழ அன்னை
இவன் தந்தை என்னோற்றானோ என்று புகழத்தன்னை
ஆன்றோரை அணுகி அறிவதெல்லாம் அறிந்து
சான்றோன் இவன் எனத் தகுதிபெற வளரும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22