Not coveting other's wife

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்.   (௱௪௰௧ - 141)
 

Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu
Aramporul Kantaarkan Il (Transliteration)

piṟaṉporuḷāḷ peṭṭoḻukum pētaimai ñālattu
aṟamporuḷ kaṇṭārkaṇ il. (Transliteration)

Those who realize the benefit of virtue Don't commit the folly of desiring another's wife.

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல்.   (௱௪௰௨ - 142)
 

Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai
Nindraarin Pedhaiyaar Il (Transliteration)

aṟaṉkaṭai niṉṟāruḷ ellām piṟaṉkaṭai
niṉṟāriṉ pētaiyār il. (Transliteration)

No sinner so foolish as he who lurks At the door of another's wife.

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
தீமை புரிந்துதொழுகு வார்.   (௱௪௰௩ - 143)
 

Vilindhaarin Verallar Mandra ThelindhaarilTheemai
Purindhu Ozhuku Vaar (Transliteration)

viḷintāriṉ vēṟallar maṉṟa teḷintāril
tīmai purintutoḻuku vār. (Transliteration)

No different from the dead are those Who wickedly desire the wife of a friend.

எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல்.   (௱௪௰௪ - 144)
 

Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam Thinaiththunaiyum
Theraan Piranil Pukal (Transliteration)

eṉaittuṇaiyar āyiṉum eṉṉām tiṉaittuṇaiyum
tērāṉ piṟaṉil pukal. (Transliteration)

What does greatness avail if one without even least guilt Goes into another's home?

எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி.   (௱௪௰௫ - 145)
 

Elidhena Illirappaan Eydhumenj Gnaandrum
Viliyaadhu Nirkum Pazhi (Transliteration)

eḷiteṉa illiṟappāṉ eytumeñ ñāṉṟum
viḷiyātu niṟkum paḻi. (Transliteration)

Erring with another's wife may seem easy, But disgrace will be irredeemable for all time.

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்.   (௱௪௰௬ - 146)
 

Pakaipaavam Achcham Pazhiyena Naankum
Ikavaavaam Illirappaan Kan (Transliteration)

pakaipāvam accam paḻiyeṉa nāṉkum
ikavāvām illiṟappāṉ kaṇ. (Transliteration)

The adulterer has no respite from these four: Hatred, sin, fear and disgrace.

அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
பெண்மை நயவா தவன்.   (௱௪௰௭ - 147)
 

Araniyalaan Ilvaazhvaan Enpaan Piraniyalaal
Penmai Nayavaa Thavan (Transliteration)

aṟaṉiyalāṉ ilvāḻvāṉ eṉpāṉ piṟaṉiyalāḷ
peṇmai nayavā tavaṉ. (Transliteration)

He is a virtuous householder Who does not covet another's wife.

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.   (௱௪௰௮ - 148)
 

Piranmanai Nokkaadha Peraanmai Saandrorkku
Aranondro Aandra Vozhukku (Transliteration)

piṟaṉmaṉai nōkkāta pērāṇmai cāṉṟōrkku
aṟaṉoṉṟō āṉṟa voḻukku. (Transliteration)

The manliness that scorns adultery Is both virtue and propriety for the great.

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறர்க்குரியாள் தோள்தோயா தார்.   (௱௪௰௯ - 149)
 

Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer Vaippin
Pirarkkuriyaal Tholdhoyaa Thaar (Transliteration)

nalakkuriyār yāreṉiṉ nāmanīr vaippiṉ
piṟarkkuriyāḷ tōḷtōyā tār. (Transliteration)

Who deserves all the good in this world? He who clasps not the arms of another's wife!

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று.   (௱௫௰ - 150)
 

Aranvaraiyaan Alla Seyinum Piranvaraiyaal
Penmai Nayavaamai Nandru (Transliteration)

aṟaṉvaraiyāṉ alla ceyiṉum piṟaṉvaraiyāḷ
peṇmai nayavāmai naṉṟu. (Transliteration)

You may trespass the bounds of other virtues, But not the bounds of another's wife.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சுத்த தந்யாசி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பிறனில் விழையாதே - என்றும்
பெருமையை இழக்காதே - நண்பா

அநுபல்லவி:
அறனில்லை இதில் ஆண்மைக்கழகே இல்லை
அன்போ சிறிதும் இல்லை துன்பங்களே தொடரும்

சரணம்:
எத்தனை செல்வம் சீர் சிறப்பிருந்தாலும்
இவர் கனவான் என எவர் புகழ்ந்தாலும்
அத்தனையும் கெடுக்கும் அயல்மனை ஆசை
அகற்றிடு அகற்றிடு உன் மனமாசை

பகை பழிபாவம் அச்சத்தைக் கூட்டும்
பண்புள்ள நண்பரும் பதைத்திட வாட்டும்
தகைமை இல்லாதது தாழ்வு நிலையிது
தன்னுயிர்த் துணைவியைத் தவித்திடச் செய்வது

பிறன்மனை நோக்காப் பெயர் பெறும் ஆண்மை
பெற்றவனாவதில் உனக்குள்ள மேன்மை
திறன்மிக அறமும் நல்லொழுக்கமும் கூடும்
தீவினை உனை விட்டே தூரத்தில் ஓடும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22