Gambling

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று.   (௯௱௩௰௧ - 931)
 

Ventarka Vendritinum Soodhinai Vendradhooum
Thoontirpon Meenvizhungi Atru (Transliteration)

vēṇṭaṟka veṉṟiṭiṉum cūtiṉai veṉṟatū'um
tūṇṭiṟpoṉ mīṉviḻuṅki aṟṟu. (Transliteration)

Don’t gamble even if you win for it draws you in Like fishes drawn to shining baits.

ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.   (௯௱௩௰௨ - 932)
 

Ondreydhi Noorizhakkum Soodharkkum Untaangol
Nandreydhi Vaazhvadhor Aaru (Transliteration)

oṉṟeyti nūṟiḻakkum cūtarkkum uṇṭāṅkol
naṉṟeyti vāḻvatōr āṟu. (Transliteration)

Can gamblers gain anything good in life Who gain one and lose a hundred?

உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம்
போஒய்ப் புறமே படும்.   (௯௱௩௰௩ - 933)
 

Urulaayam Ovaadhu Koorin Porulaayam
Pooip Purame Patum (Transliteration)

uruḷāyam ōvātu kūṟiṉ poruḷāyam
pō'oyp puṟamē paṭum. (Transliteration)

To be lost all the time in the rolling dice Is to lose your hoarded wealth to others.

சிறுமை பலசெய்து சீரழக்கும் சூதின்
வறுமை தருவதொன்று இல்.   (௯௱௩௰௪ - 934)
 

Sirumai Palaseydhu Seerazhikkum Soodhin
Varumai Tharuvadhondru Il (Transliteration)

ciṟumai palaceytu cīraḻakkum cūtiṉ
vaṟumai taruvatoṉṟu il. (Transliteration)

There is nothing like gambling to bring Poverty, sorrow and disgrace.

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்.   (௯௱௩௰௫ - 935)
 

Kavarum Kazhakamum Kaiyum Tharukki
Ivariyaar Illaaki Yaar (Transliteration)

kavaṟum kaḻakamum kaiyum tarukki
ivaṟiyār illāki yār. (Transliteration)

They lose all who will not give up the dice, The board and the throw.

அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்
முகடியான் மூடப்பட் டார்.   (௯௱௩௰௬ - 936)
 

Akataaraar Allal Uzhapparsoo Thennum
Mukatiyaan Mootappat Taar (Transliteration)

akaṭārār allal uḻapparcū teṉṉum
mukaṭiyāṉ mūṭappaṭ ṭār. (Transliteration)

Those blindfolded by the dark ogress called dice Will starve and suffer in distress.

பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின்.   (௯௱௩௰௭ - 937)
 

Pazhakiya Selvamum Panpum Ketukkum
Kazhakaththuk Kaalai Pukin (Transliteration)

paḻakiya celvamum paṇpum keṭukkum
kaḻakattuk kālai pukiṉ. (Transliteration)

Time wasted in a gambling house Will end one’s ancestral wealth and worth.

பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.   (௯௱௩௰௮ - 938)
 

Porul Ketuththup Poimer Koleei
ArulketuththuAllal Uzhappikkum Soodhu (Transliteration)

poruḷkeṭuttup poymēṟ koḷī'i aruḷkeṭuttu
allal uḻappikkum cūtu. (Transliteration)

Dicing loses wealth, imposes lies, Kills grace and causes sorrow.

உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று ஐந்தும்
அடையாவாம் ஆயங் கொளின்.   (௯௱௩௰௯ - 939)
 

Utaiselvam Oonoli Kalviendru Aindhum
Ataiyaavaam Aayang Kolin (Transliteration)

uṭaicelvam ūṇoḷi kalvi'eṉṟu aintum
aṭaiyāvām āyaṅ koḷiṉ. (Transliteration)

Gambling will make one lose these five: Riches, food, fame, learning and clothes.

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்
உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர்.   (௯௱௪௰ - 940)
 

Izhaththoruvum Kaadhalikkum Soodhepol Thunpam
Uzhaththoruvum Kaadhatru Uyir (Transliteration)

iḻattoṟū'um kātalikkum cūtēpōl tuṉpam
uḻattoṟū'um kātaṟṟu uyir. (Transliteration)

Like the attachment to life despite sufferings Is the love for gambling despite loss.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஸ்ரீ ரஞ்சனி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
சூதினும் வறுமை தருவதொன்றில்லை - ஒரு
சுகமும் இல்லை துன்ப எல்லை

அநுபல்லவி:
தீதிதுவும் பொது மாதும் மதுவும் போல்
சிறுமை பல செய்து சீரழித்திடும்

சரணம்:
பகடை பன்னிரன்டு பாய்ச்சிகை உருண்டு
பாயும் தாயம் சீட்டாடுவார்
பண்பும் அற்றிட நண்பும் கெட்டிட
பணயம் வைத்திடக் கூடுவார்
மிகவும் ஒன்றெய்தி நூறிழப் பினும்
மீளும் நல்வழி காண்பரோ
மீண்டும் மீண்டுமே பொருளிழப்பார்
தூண்டில் மீன்களாய்ப் பரதவிப்பார்

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகியார்
கல்வி உணவுடைச் செல்வம் புகழ் நிறை
கருதும் ஐந்துமே அடைந்திடார்
அவல நிலையிலோர் கவளமாகிலும்
அருந்தியே பசி ஆறிடார்
ஆதலால் இந்தச் சூதின்மேல் வைத்த
ஆசையற விடுவீர்
குறளைத் தொடுவீர்
அருளைப் பெறுவீர்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22