Reserve Overcome

காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு.   (௲௨௱௫௰௧ - 1251)
 

Kaamak Kanichchi Utaikkum Niraiyennum
Naanuththaazh Veezhththa Kadhavu (Transliteration)

kāmak kaṇicci uṭaikkum niṟaiyeṉṉum
nāṇuttāḻ vīḻtta katavu. (Transliteration)

The axe of love can break open the door of chastity Secured by the bolt of modesty.

காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்.   (௲௨௱௫௰௨ - 1252)
 

Kaamam Enavondro Kannindren Nenjaththai
Yaamaththum Aalum Thozhil (Transliteration)

kāmam eṉavoṉṟō kaṇṇiṉṟeṉ neñcattai
yāmattum āḷum toḻil. (Transliteration)

That pitiless thing called Love Exploits my heart even at night.

மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.   (௲௨௱௫௰௩ - 1253)
 

Maraippenman Kaamaththai Yaano Kurippindrith
Thummalpol Thondri Vitum (Transliteration)

maṟaippēṉmaṉ kāmattai yāṉō kuṟippiṉṟit
tum'malpōl tōṉṟi viṭum. (Transliteration)

Fain would I hide my love, but it breaks out Unawares like a sneeze.

நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்.   (௲௨௱௫௰௪ - 1254)
 

Niraiyutaiyen Enpenman Yaanoen Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum (Transliteration)

niṟaiyuṭaiyēṉ eṉpēṉmaṉ yāṉō'eṉ kāmam
maṟaiyiṟantu maṉṟu paṭum. (Transliteration)

In modesty I deemed myself beyond assail; But love has now cast away the veil.

செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
உற்றார் அறிவதொன்று அன்று.   (௲௨௱௫௰௫ - 1255)
 

Setraarpin Sellaap Perundhakaimai Kaamanoi
Utraar Arivadhondru Andru (Transliteration)

ceṟṟārpiṉ cellāp peruntakaimai kāmanōy
uṟṟār aṟivatoṉṟu aṉṟu. (Transliteration)

The dignity of not pursuing the indifferent Is one thing unknown to the love-sick.

செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
எற்றென்னை உற்ற துயர்.   (௲௨௱௫௰௬ - 1256)
 

Setravar Pinseral Venti Aliththaro
Etrennai Utra Thuyar (Transliteration)

ceṟṟavar piṉcēṟal vēṇṭi aḷittarō
eṟṟeṉṉai uṟṟa tuyar. (Transliteration)

What sort of passion is this that induces me To follow the very one who deserted me?

நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின்.   (௲௨௱௫௰௭ - 1257)
 

Naanena Ondro Ariyalam Kaamaththaal
Peniyaar Petpa Seyin (Transliteration)

nāṇeṉa oṉṟō aṟiyalam kāmattāl
pēṇiyār peṭpa ceyiṉ. (Transliteration)

When the lover does all we desire, We forget all shame unawares.

பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை.   (௲௨௱௫௰௮ - 1258)
 

Panmaayak Kalvan Panimozhi Andronam
Penmai Utaikkum Patai (Transliteration)

paṉmāyak kaḷvaṉ paṇimoḻi aṉṟōnam
peṇmai uṭaikkum paṭai. (Transliteration)

Are not the enticing words of this wily fraud Weapons that break my feminine reserve?

புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு.   (௲௨௱௫௰௯ - 1259)
 

Pulappal Enachchendren Pullinen Nenjam
Kalaththal Uruvadhu Kantu (Transliteration)

pulappal eṉacceṉṟēṉ pulliṉēṉ neñcam
kalattal uṟuvatu kaṇṭu. (Transliteration)

Determined to sulk I went, but when my heart merged, I too went and clasped him.

நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்.   (௲௨௱௬௰ - 1260)
 

Ninandheeyil Ittanna Nenjinaarkku Unto
Punarndhooti Nirpem Enal (Transliteration)

niṇantīyil iṭṭaṉṉa neñciṉārkku uṇṭō
puṇarntūṭi niṟpēm eṉal. (Transliteration)

Can they ever think of refusing to be reconciled, Whose hearts melt like fat in fire?

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கமாஸ்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத் தாழ் வீழ்த்த கதவு - பாங்கி

அநுபல்லவி:
காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
நாணுத் தாழ் வீழ்த்த கதவு - பாங்கி

சரணம்:
நம்மையும் அறியாமல் தும்மல் போல் தோன்றிவிடும்
நாலுபேர் தெரியவே அம்பலமாக்கப் பெறும்
தம்மை மதியார் பின்னேதாம் செல்லாத் தன்மை உண்டா
தழலிடை வெண்ணெய் அன்றோ தலைவனும் வரக் கண்டால்

முன்னால்நான் ஊடுவேன்காண் என்றுதான் எண்ணிச் சென்றேன்
தன்னால் என் நெஞ்சம் முந்த நானும் தழுவிக் கொண்டேன்
பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோ நம்
பெண்மை உடைக்கும் படை என்பதும் குறளுரை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22