Selection and Confidence

அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும்.   (௫௱௧ - 501)
 

Aramporul Inpam Uyirachcham Naankin
Thirandherindhu Therap Patum (Transliteration)

aṟamporuḷ iṉpam uyiraccam nāṉkiṉ
tiṟanterintu tēṟap paṭum. (Transliteration)

Before you trust, test people's attitude to these four: Virtue, wealth, love and survival.

குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
நாணுடையான் சுட்டே தெளிவு.   (௫௱௨ - 502)
 

Kutippirandhu Kutraththin Neengi Vatuppariyum
Naanutaiyaan Sutte Thelivu (Transliteration)

kuṭippiṟantu kuṟṟattiṉ nīṅki vaṭuppariyum
nāṇuṭaiyāṉ cuṭṭē teḷivu. (Transliteration)

Noble heritage, freedom from faults and shame of blame Are some norms to choose.

அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு.   (௫௱௩ - 503)
 

Ariyakatru Aasatraar Kannum Theriyungaal
Inmai Aridhe Veliru (Transliteration)

ariyakaṟṟu ācaṟṟār kaṇṇum teriyuṅkāl
iṉmai aritē veḷiṟu. (Transliteration)

Even the widely-read and faultless, when scrutinized, Are rarely found free of ignorance.

குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்.   (௫௱௪ - 504)
 

Kunamnaatik Kutramum Naati Avatrul
Mikainaati Mikka Kolal (Transliteration)

kuṇamnāṭik kuṟṟamum nāṭi avaṟṟuḷ
mikaināṭi mikka koḷal. (Transliteration)

Weigh a man's merits and also his defects. Whichever weighs more is his nature.

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்.   (௫௱௫ - 505)
 

Perumaikkum Enaich Chirumaikkum Thaththam
Karumame Kattalaik Kal (Transliteration)

perumaikkum ēṉaic ciṟumaikkum tattam
karumamē kaṭṭaḷaik kal. (Transliteration)

A man's deeds are the touchstone of his Greatness and littleness.

அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி.   (௫௱௬ - 506)
 

Atraaraith Therudhal Ompuka Matravar
Patrilar Naanaar Pazhi (Transliteration)

aṟṟārait tēṟutal ōmpuka maṟṟavar
paṟṟilar nāṇār paḻi. (Transliteration)

Choose not men who have no kindred. With no bonds to restrain, they dread no shame.

காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்.   (௫௱௭ - 507)
 

Kaadhanmai Kandhaa Arivariyaarth Therudhal
Pedhaimai Ellaan Tharum (Transliteration)

kātaṉmai kantā aṟivaṟiyārt tēṟutal
pētaimai ellān tarum. (Transliteration)

To favour and select the incompetent out of love, Leads to folly in all forms.

தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்.   (௫௱௮ - 508)
 

Theraan Piranaith Thelindhaan Vazhimurai
Theeraa Itumpai Tharum (Transliteration)

tērāṉ piṟaṉait teḷintāṉ vaḻimuṟai
tīrā iṭumpai tarum. (Transliteration)

To choose a stranger untried Will trouble one's line without end.

தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்.   (௫௱௯ - 509)
 

Therarka Yaaraiyum Theraadhu Therndhapin
Theruka Therum Porul (Transliteration)

tēṟaṟka yāraiyum tērātu tērntapiṉ
tēṟuka tēṟum poruḷ. (Transliteration)

Trust none untried, and after trial Entrust him with the trusted job.

தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்.   (௫௱௰ - 510)
 

Theraan Thelivum Thelindhaankan Aiyuravum
Theeraa Itumpai Tharum (Transliteration)

tērāṉ teḷivum teḷintāṉkaṇ aiyuṟavum
tīrā iṭumpai tarum. (Transliteration)

Trusting those untested and suspecting those tested, Both lead to endless trouble.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சிந்துபைரவி  |  Tala: கண்ட ஆதி
கண்ணிகள்:
தெரிந்து தெளித்தலே நன்று - நாட்டின்
தேவைக்கு யார்மிகத் தக்கவர் என்று
விரிந்துள்ள மக்களின் தொகுதி - நன்மை
வேண்டியே பொறுப்பேற்க வருவோரின் தகுதி

ஆட்டுக்குக் காவல் ஓநாயா - கிளி
அன்புக்குப் பாலூட்டப் பூனைதான் தாயா
கேட்டுக்கு வழி தேடலாமா - நம்
கிளை யென்றே மாற்றானைக் கொண்டாடலாமா

பணமே படைத்தோன் என்றாலும் - அன்றி
படித்தவன் அன்புள்ள நண்பன் நின்றாலும்
குணம் நாடிக் குற்றமும் நாடி - அவற்றுள்
மிகை நாடி மிக்க கொள்வோம் குறள் நாடி

பழிக்கஞ்சி நாணிடும் தன்மை - பொருள்
பாவையர் மயக்கிலும் வீழாத வன்மை
அழியினும் உயிருக் கஞ்சாமை - உள்ள
அறங்கூறும் வினையாளன் ஆட்சிக்கு மேன்மை

பொன்னை உரைப்பது கல்லே - மனிதன்
தன்னை உரைப்பதும் அவன் செயல் சொல்லே
முன்னை ஆராய்ந்தவ னிடமே - ஐயம்
மோதாமல் நம்பிக்கை கொள்வதும் நலமே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22