Instability

நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை.   (௩௱௩௰௧ - 331)
 

Nillaadha Vatrai Nilaiyina Endrunarum
Pullari Vaanmai Katai (Transliteration)

nillāta vaṟṟai nilaiyiṉa eṉṟuṇarum
pullaṟi vāṇmai kaṭai. (Transliteration)

No baser folly than the infatuation That takes the fleeting for the permanent.

கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அதுவிளிந் தற்று.   (௩௱௩௰௨ - 332)
 

Kooththaattu Avaik Kuzhaath Thatre
PerunjelvamPokkum Adhuvilin Thatru (Transliteration)

kūttāṭṭu avaikkuḻāt taṟṟē peruñcelvam
pōkkum atuviḷin taṟṟu. (Transliteration)

Great wealth, like a crowd at a concert, Gathers and melts.

அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல்.   (௩௱௩௰௩ - 333)
 

Arkaa Iyalpitruch Chelvam Adhupetraal
Arkupa Aange Seyal (Transliteration)

aṟkā iyalpiṟṟuc celvam atupeṟṟāl
aṟkupa āṅkē ceyal. (Transliteration)

Perishable is the nature of wealth; if you obtain it, Forthwith do something not perishable.

நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி உயிர்ஈரும்
வாளது உணர்வார்ப் பெறின்.   (௩௱௩௰௪ - 334)
 

Naalena Ondrupor Kaatti Uyir
EerumVaaladhu Unarvaarp Perin (Transliteration)

nāḷeṉa oṉṟupōṟ kāṭṭi uyir'īrum
vāḷatu uṇarvārp peṟiṉ. (Transliteration)

A day in reality is nothing but A relentless slicing of a saw through one's life.

நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யப் படும்.   (௩௱௩௰௫ - 335)
 

Naachchetru Vikkulmel Vaaraamun Nalvinai
Mersendru Seyyap Patum (Transliteration)

nācceṟṟu vikkuḷmēl vārāmuṉ nalviṉai
mēṟceṉṟu ceyyap paṭum. (Transliteration)

Better commit some good acts before the tongue Benumbs and deadly hiccup descends.

நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு.   (௩௱௩௰௬ - 336)
 

Nerunal Ulanoruvan Indrillai Ennum
Perumai Utaiththuiv Vulaku (Transliteration)

nerunal uḷaṉoruvaṉ iṉṟillai eṉṉum
perumai uṭaittu'iv vulaku. (Transliteration)

The one who existed yesterday is no more today. That is the glory of earthly life.

ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
கோடியும் அல்ல பல.   (௩௱௩௰௭ - 337)
 

Orupozhudhum Vaazhvadhu Ariyaar Karudhupa
Kotiyum Alla Pala (Transliteration)

orupoḻutum vāḻvatu aṟiyār karutupa
kōṭiyum alla pala. (Transliteration)

Men unsure of living the next moment, Make more than a million plans.

குடம்பை தனித்துஒழியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு.   (௩௱௩௰௮ - 338)
 

Kutampai Thaniththu Ozhiyap Pulparan
ThatreUtampotu Uyiritai Natpu (Transliteration)

kuṭampai taṉittu'oḻiyap puḷpaṟan taṟṟē
uṭampoṭu uyiriṭai naṭpu. (Transliteration)

The soul's link to the body Is like the bird that flies away from the nest.

உறங்கு வதுபோலுஞ் சாக்காடு உறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு.   (௩௱௩௰௯ - 339)
 

Urangu Vadhupolunj Chaakkaatu Urangi
Vizhippadhu Polum Pirappu (Transliteration)

uṟaṅku vatupōluñ cākkāṭu uṟaṅki
viḻippatu pōlum piṟappu. (Transliteration)

Death is like sleep, And birth an awakening from it.

புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு.   (௩௱௪௰ - 340)
 

Pukkil Amaindhindru Kollo Utampinul
Thuchchil Irundha Uyirkku (Transliteration)

pukkil amaintiṉṟu kollō uṭampiṉuḷ
tuccil irunta uyirkku. (Transliteration)

Is there no permanent refuge for the soul, Which takes a temporary shelter in the body?

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: மோகனம்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
விழிப்புடன் செல் மனமே - என்றும்
விழிப்புடன் செல் மனமே

அநுபல்லவி:
விழிப்புடன் சென்றே நல்வினையெல்லாம் முடித்திடு
வீழ்வதும் வாழ்வதும் இயல்பெனக் கருதிடு

சரணம்:
"கூத்தாட்டவை குழாத்தற்றே பெரும் செல்வம்
கொண்டதன் போக்கும் அது விளிந்தற்றெனவே" செல்லும்
பார்த்தது தெளிந்திந்தப் பாருக்கெடுத்துரைப்பாய்
பயன்படும் செல்வமுள்ளபோதே நயன் விளைப்பாய்

நல்ல செயல் புரிய நாள் எண்ணிப் பார்க்காதே
நாள் ஒருவாள் என்னும் நன்மதி தூர்க்காதே
வல்லமை கொண்டுலகில் மகிழ்ந்து முன்னேறு
வழியெல்லாம் திருக்குறள் மொழிநயம் கூறு
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22