Wasting Away

சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி
நறுமலர் நாணின கண்.   (௲௨௱௩௰௧ - 1231)
 

Sirumai Namakkozhiyach Chetchendraar Ulli
Narumalar Naanina Kan (Transliteration)

ciṟumai namakkoḻiyac cēṭceṉṟār uḷḷi
naṟumalar nāṇiṉa kaṇ. (Transliteration)

To lift us from want, he left us afar. Brooding over him, Your eyes now quail before flowers.

நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசந்து பனிவாரும் கண்.   (௲௨௱௩௰௨ - 1232)
 

Nayandhavar Nalkaamai Solluva Polum
Pasandhu Panivaarum Kan (Transliteration)

nayantavar nalkāmai colluva pōlum
pacantu paṉivārum kaṇ. (Transliteration)

The pale and tear-filled eyes seem to convey That your lover has been unkind.

தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள்.   (௲௨௱௩௰௩ - 1233)
 

Thanandhamai Saala Arivippa Polum
Manandhanaal Veengiya Thol (Transliteration)

taṇantamai cāla aṟivippa pōlum
maṇantanāḷ vīṅkiya tōḷ. (Transliteration)

Sagging shoulders that once stood firm on the bridal day Seem to clearly point to parting.

பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும் துணைநீங்கித்
தொல்கவின் வாடிய தோள்.   (௲௨௱௩௰௪ - 1234)
 

Panaineengip Paindhoti Sorum Thunaineengith
Tholkavin Vaatiya Thol (Transliteration)

paṇainīṅkip paintoṭi cōrum tuṇainīṅkit
tolkaviṉ vāṭiya tōḷ. (Transliteration)

Your lord away, your think shoulders droop, Beauty and bracelets lost.

கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு
தொல்கவின் வாடிய தோள்.   (௲௨௱௩௰௫ - 1235)
 

Kotiyaar Kotumai Uraikkum Thotiyotu
Tholkavin Vaatiya Thol (Transliteration)

koṭiyār koṭumai uraikkum toṭiyoṭu
tolkaviṉ vāṭiya tōḷ. (Transliteration)

Drooping shoulders, its fading beauty And slipping bracelets declare his cruelty.

தொடியொடு தோள்நெகிழ நோவல் அவரைக்
கொடியர் எனக்கூறல் நொந்து.   (௲௨௱௩௰௬ - 1236)
 

Thotiyotu Tholnekizha Noval Avaraik
Kotiyar Enakkooral Nondhu (Transliteration)

toṭiyoṭu tōḷnekiḻa nōval avaraik
koṭiyar eṉakkūṟal nontu. (Transliteration)

Drooping shoulders and slipping bracelets, These I bear; to call him cruel, unbearable.

பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்
வாடுதோட் பூசல் உரைத்து.   (௲௨௱௩௰௭ - 1237)
 

Paatu Perudhiyo Nenje Kotiyaarkken
Vaatudhot Poosal Uraiththu (Transliteration)

pāṭu peṟutiyō neñcē koṭiyārkkeṉ
vāṭutōṭ pūcal uraittu. (Transliteration)

Can you, O heart, gain glory by relating that cruel man The woes of my fading shoulders?

முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது
பைந்தொடிப் பேதை நுதல்.   (௲௨௱௩௰௮ - 1238)
 

Muyangiya Kaikalai Ookkap Pasandhadhu
Paindhotip Pedhai Nudhal (Transliteration)

muyaṅkiya kaikaḷai ūkkap pacantatu
paintoṭip pētai nutal. (Transliteration)

For once I relaxed my hugging arms, This poor girl’s forehead turned pale.

முயக்கிடைத் தண்வளி போழப் பசப்புற்ற
பேதை பெருமழைக் கண்.   (௲௨௱௩௰௯ - 1239)
 

Muyakkitaith Thanvali Pozhap Pasapputra
Pedhai Perumazhaik Kan (Transliteration)

muyakkiṭait taṇvaḷi pōḻap pacappuṟṟa
pētai perumaḻaik kaṇ. (Transliteration)

Cool breeze crept between our embrace; Her large rain-cloud eyes paled at once.

கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு.   (௲௨௱௪௰ - 1240)
 

Kannin Pasappo Paruvaral Eydhindre
Onnudhal Seydhadhu Kantu (Transliteration)

kaṇṇiṉ pacappō paruvaral eytiṉṟē
oṇṇutal ceytatu kaṇṭu. (Transliteration)

Seeing the once bright forehead grow pale, Her eyes too suffered and grew pale!

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: செஞ்சுருட்டி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி
நறுமலர் நாணின கண் - பாங்கி
நறுமலர் நாணின கண்

அநுபல்லவி:
அருமை மணாளரின் பிரிவை ஆற்றாமலே
அந்தோ உறுப்பு நலன்
அழிதலுக் கென்ன செய்வேன்

சரணம்:
கோரிக்கை நிறைவேறிக் கூடிக் களித்திருந்தோம்
குறையும் பொருளை வேண்டி நிறைபொருள் எனை மறந்தார்
வாரித் தழுவிய நாள் பூரித்த தோளிரண்டும்
வாடி மெலிந்ததுவே வளையும் கழன்றதுவே

உண்ணும் உணவும் வேண்டா வெறுப்பாகக் கசந்தது
ஊரிற் பறை அறைய உண்கண்ணும் பசந்தது
எண்ணும் நெஞ்சே நீ அந்தக் கொடியவர் முன் செல்வாயா?
என்தோளின் பூசல் சொல்லிப் பெருமையும் கொள்வாயா?
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22