The Praise of her Beauty

நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள்.   (௲௱௰௧ - 1111)
 

Nanneerai Vaazhi Anichchame Ninninum
Menneeral Yaamveezh Paval (Transliteration)

naṉṉīrai vāḻi aṉiccamē niṉṉiṉum
meṉṉīraḷ yāmvīḻ pavaḷ. (Transliteration)

Hail thee, aniccham, the soft flower! The damsel I dote is softer than thee!

மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண்
பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று.   (௲௱௰௨ - 1112)
 

Malarkaanin Maiyaaththi Nenje Ivalkan
Palarkaanum Poovokkum Endru (Transliteration)

malarkāṇiṉ maiyātti neñcē ivaḷkaṇ
palarkāṇum pūvokkum eṉṟu. (Transliteration)

O heart, why get distracted seeing common flowers And match them with her eyes!

முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம்
வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு.   (௲௱௰௩ - 1113)
 

Murimeni Muththam Muruval Verinaatram
Velunkan Veyththo Lavatku (Transliteration)

muṟimēṉi muttam muṟuval veṟināṟṟam
vēluṇkaṇ vēyttō ḷavaṭku. (Transliteration)

She has a slender frame, pearly smile, fragrant breath, Lancet eyes and bamboo shoulders.

காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன்நோக்கும்
மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று.   (௲௱௰௪ - 1114)
 

Kaanin Kuvalai Kavizhndhu Nilannokkum
Maanizhai Kannovvem Endru (Transliteration)

kāṇiṉ kuvaḷai kaviḻntu nilaṉnōkkum
māṇiḻai kaṇṇovvēm eṉṟu. (Transliteration)

Unable to match the eyes of this jewel, Lilies droop down earthwards in shame.

அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுகப்பிற்கு
நல்ல படாஅ பறை.   (௲௱௰௫ - 1115)
 

Anichchappook Kaalkalaiyaal Peydhaal Nukappirku
Nalla Pataaa Parai (Transliteration)

aṉiccappūk kālkaḷaiyāḷ peytāḷ nukappiṟku
nalla paṭā'a paṟai. (Transliteration)

The solemn drums will blare if her waist is crushed By the aniccham she wore with its stalk.

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்.   (௲௱௰௬ - 1116)
 

Madhiyum Matandhai Mukanum Ariyaa
Padhiyin Kalangiya Meen (Transliteration)

matiyum maṭantai mukaṉum aṟiyā
patiyiṉ kalaṅkiya mīṉ. (Transliteration)

The perplexed stars are all over the place, Unable to tell the moon from her face.

அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து.   (௲௱௰௭ - 1117)
 

Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup Pola
Maruvunto Maadhar Mukaththu (Transliteration)

aṟuvāy niṟainta avirmatikkup pōla
maṟuvuṇṭō mātar mukattu. (Transliteration)

Are there spots on my love’s face Like the spots on the shining moon?

மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி.   (௲௱௰௮ - 1118)
 

Maadhar Mukampol Olivita Vallaiyel
Kaadhalai Vaazhi Madhi (Transliteration)

mātar mukampōl oḷiviṭa vallaiyēl
kātalai vāḻi mati. (Transliteration)

Hail O moon! If you could also shine as my love’s face, You too I shall love.

மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
பலர்காணத் தோன்றல் மதி.   (௲௱௰௯ - 1119)
 

Malaranna Kannaal Mukamoththi Yaayin
Palarkaanath Thondral Madhi (Transliteration)

malaraṉṉa kaṇṇāḷ mukamotti yāyiṉ
palarkāṇat tōṉṟal mati. (Transliteration)

O moon, if you imitate my flower-eyed jewel’s face, Stop revealing thyself to all.

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்.   (௲௱௨௰ - 1120)
 

Anichchamum Annaththin Thooviyum Maadhar
Atikku Nerunjip Pazham (Transliteration)

aṉiccamum aṉṉattiṉ tūviyum mātar
aṭikku neruñcip paḻam. (Transliteration)

Even aniccham flower and swan's down Are as nerunji fruit to my maidens’ feet.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கரகரப்பிரியா  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
நன்னீரை வாழி அனிச்சமே!
நின்னினும் மென்னீரள் யாம் வீழ்பவள்

அநுபல்லவி:
பன்னீரோ! சந்தனமோ! பரிமளமலரோ!
பாவையிவளின் தளிர் மேனியில்
பயிலுமியல்பில் படிந்துள்ள மணம்

சரணம்:
மைதீட்டிய கண்களிரண்டும் கூர்வடிவேலோ
மதுர இதழின் முறுவல் காணின் மாதுளை முத்தோ
மெய்தீட்டிய வண்ணம் புனைந்த வேயுறு தோளோ
மெல்லிடை மணிமேகலை யொடும்
நல்லிசை பதச் சிலம்பும் ஒலிக்கும்

நிலவே நீ மாதர்முகம் போல் ஒளி தருவாயேல்
நீயும் எனது காதல் உலகில் நெடிது வாழ்கவே
பலராலும் பார்க்கும் மலரும் பருவ நிலாவும்
பாங்கியே அவள் பாங்கில் வருமோ
பண்பும்தான் பெறுமோ
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22