Cherishing Kindred

பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள.   (௫௱௨௰௧ - 521)
 

Patratra Kannum Pazhaimaipaa Raattudhal
Sutraththaar Kanne Ula (Transliteration)

paṟṟaṟṟa kaṇṇum paḻaimaipā rāṭṭutal
cuṟṟattār kaṇṇē uḷa. (Transliteration)

Only the kindred, because of their old contact, Show attachment even in adversity.

விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவும் தரும்.   (௫௱௨௰௨ - 522)
 

Virupparaach Chutram Iyaiyin Arupparaa
Aakkam Palavum Tharum (Transliteration)

viruppaṟāc cuṟṟam iyaiyiṉ aruppaṟā
ākkam palavum tarum. (Transliteration)

When kindred show unfailing love, Wealth of all kinds never fail to flow.

அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று.   (௫௱௨௰௩ - 523)
 

Alavalaa Villaadhaan Vaazhkkai Kulavalaak
Kotindri Neernirain Thatru (Transliteration)

aḷavaḷā villātāṉ vāḻkkai kuḷavaḷāk
kōṭiṉṟi nīrniṟain taṟṟu. (Transliteration)

The life of an unattached man Is like a boundless pond flowing unbound.

சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்.   (௫௱௨௰௪ - 524)
 

Sutraththaal Sutrap Pataozhukal Selvandhaan
Petraththaal Petra Payan (Transliteration)

cuṟṟattāl cuṟṟap paṭa'oḻukal celvantāṉ
peṟṟattāl peṟṟa payaṉ. (Transliteration)

To be circled by circles of kin is the benefit One gains by gaining wealth.

கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப் படும்.   (௫௱௨௰௫ - 525)
 

Kotuththalum Insolum Aatrin Atukkiya
Sutraththaal Sutrap Patum (Transliteration)

koṭuttalum iṉcolum āṟṟiṉ aṭukkiya
cuṟṟattāl cuṟṟap paṭum. (Transliteration)

Generosity and sweet words enable a man To be circled by circles of kin.

பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத்து இல்.   (௫௱௨௰௬ - 526)
 

Perungotaiyaan Penaan Vekuli Avanin
Marungutaiyaar Maanilaththu Il (Transliteration)

peruṅkoṭaiyāṉ pēṇāṉ vekuḷi avaṉiṉ
maruṅkuṭaiyār mānilattu il. (Transliteration)

None in this world has a larger kinship than he Who is liberal and curbs his wrath.

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள.   (௫௱௨௰௭ - 527)
 

Kaakkai Karavaa Karaindhunnum Aakkamum
Annanee Raarkke Ula (Transliteration)

kākkai karavā karaintuṇṇum ākkamum
aṉṉanī rārkkē uḷa. (Transliteration)

Crows trumpet their finds and share them. Prosperity also abides with such men.

பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்.   (௫௱௨௰௮ - 528)
 

Podhunokkaan Vendhan Varisaiyaa Nokkin
Adhunokki Vaazhvaar Palar (Transliteration)

potunōkkāṉ vēntaṉ varicaiyā nōkkiṉ
atunōkki vāḻvār palar. (Transliteration)

Many thrive seeing a king who sees case by case, Not seeing mere sameness in all.

தமராகிக் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரணம் இன்றி வரும்.   (௫௱௨௰௯ - 529)
 

Thamaraakik Thatrurandhaar Sutram Amaraamaik
Kaaranam Indri Varum (Transliteration)

tamarākik taṟṟuṟantār cuṟṟam amarāmaik
kāraṇam iṉṟi varum. (Transliteration)

Associates who left will return, Once the cause of dissociation is removed.

உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல்.   (௫௱௩௰ - 530)
 

Uzhaippirindhu Kaaranaththin Vandhaanai Vendhan
IzhaithThirundhu Ennik Kolal (Transliteration)

uḻaippirintu kāraṇattiṉ vantāṉai vēntaṉ
iḻaittiruntu eṇṇik koḷal. (Transliteration)

The king should ascertain the motive of the deserters Who wish to come back.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: தேசிகதோடி  |  Tala: அடதாளம்
கண்ணிகள்:
குற்றம் இல்லாதது சுற்றம் தழாலது
உற்றதாம் முன்னே சோல - ஒரு
பற்றற்ற கண்ணும் பழமை பாராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள.

குறைவற்ற மழைபெய்தும் கரையற்ற குளமாயின்
நிறையுமா தண்ணீர் அங்கே - நல்ல
உரையாடி இனத்தோடு கலக்காத பேருக்கும்
உறையுமா செல்வம் இங்கே.

கரவாமல் காக்கையும் உறவோடு கலந்துண்ணும்
கருத்துடனே அழைக்கும் - இனம்
மறவாத பண்புள்ள செல்வர்க்கே ஆக்கமும்
மாநிலத்தில் தழைக்கும்

சினமற்ற இன்சொல்லும் கொடுத்தலுமாம் கொடைச்
செல்வம் திருக்குறளே - இதில்
மனம் வைத்துப் பார்க்காமல் மண்ணில் புதைப்பவர்
வாழும் இடம் இருளே.

பூத்துக் குலுங்கிடும் கிளைகளைத் தாங்கியே
பூமியில் நிற்கும் மரம் - செல்வர்
ஏத்தும் பொருளதும் இனநலம் சூழவே
என்பதைக் காட்டும் திரம்.
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22