Selection and Employment

நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்.   (௫௱௰௧ - 511)
 

Nanmaiyum Theemaiyum Naati Nalampurindha
Thanmaiyaan Aalap Patum (Transliteration)

naṉmaiyum tīmaiyum nāṭi nalampurinta
taṉmaiyāṉ āḷap paṭum. (Transliteration)

Employ those who prefer to do the good After scanning both good and bad.

வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை.   (௫௱௰௨ - 512)
 

Vaari Perukki Valampatuththu Utravai
Aaraaivaan Seyka Vinai (Transliteration)

vāri perukki vaḷampaṭuttu uṟṟavai
ārāyvāṉ ceyka viṉai. (Transliteration)

Entrust the job to one who can augment revenue, Foster wealth and find out hurdles.

அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.   (௫௱௰௩ - 513)
 

Anparivu Thetram Avaavinmai Innaankum
Nankutaiyaan Katte Thelivu (Transliteration)

aṉpaṟivu tēṟṟam avāviṉmai innāṉkum
naṉkuṭaiyāṉ kaṭṭē teḷivu. (Transliteration)

The qualified possess these four: Affection, wisdom, clarity and contentment.

எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்.   (௫௱௰௪ - 514)
 

Enaivakaiyaan Theriyak Kannum Vinaivakaiyaan
Veraakum Maandhar Palar (Transliteration)

eṉaivakaiyāṉ tēṟiyak kaṇṇum viṉaivakaiyāṉ
vēṟākum māntar palar. (Transliteration)

Put into many tests, they pass. Yet when subjected to different tasks, many fail.

அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று.   (௫௱௰௫ - 515)
 

Arindhaatrich Cheykirpaarku Allaal Vinaidhaan
Sirandhaanendru Evarpaar Randru (Transliteration)

aṟintāṟṟic ceykiṟpāṟku allāl viṉaitāṉ
ciṟantāṉeṉṟu ēvaṟpāṟ ṟaṉṟu. (Transliteration)

Where knowledge and diligence are required, Don't entrust tasks on personal loyalty.

செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல்.   (௫௱௰௬ - 516)
 

Seyvaanai Naati Vinainaatik Kaalaththotu
Eydha Unarndhu Seyal (Transliteration)

ceyvāṉai nāṭi viṉaināṭik kālattōṭu
eyta uṇarntu ceyal. (Transliteration)

Weigh well the agent, the task And the time before you act.

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.   (௫௱௰௭ - 517)
 

Ithanai Ithanaal Ivanmutikkum Endraaindhu
Adhanai Avankan Vital (Transliteration)

itaṉai itaṉāl ivaṉmuṭikkum eṉṟāyntu
ataṉai avaṉkaṇ viṭal. (Transliteration)

Assured this man will do this task this way, Leave it to him.

வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்.   (௫௱௰௮ - 518)
 

Vinaik Kurimai Naatiya Pindrai
AvanaiAdharkuriya Naakach Cheyal (Transliteration)

viṉaikkurimai nāṭiya piṉṟai avaṉai
ataṟkuriya ṉākac ceyal. (Transliteration)

After ascertaining what work befits a man, Assign him the responsibility.

வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு.   (௫௱௰௯ - 519)
 

Vinaikkan Vinaiyutaiyaan Kenmaive Raaka
Ninaippaanai Neengum Thiru (Transliteration)

viṉaikkaṇ viṉaiyuṭaiyāṉ kēṇmaivē ṟāka
niṉaippāṉai nīṅkum tiru. (Transliteration)

Fortune deserts him who doubts The liberties taken by a devout worker.

நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு.   (௫௱௨௰ - 520)
 

520 Naatorum Naatuka Mannan
VinaiseyvaanKotaamai Kotaa Thulaku (Transliteration)

nāṭōṟum nāṭuka maṉṉaṉ viṉaiceyvāṉ
kōṭāmai kōṭā tulaku. (Transliteration)

Nothing goes wrong in the state of a king Who often checks his officials for any wrong.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: தேசு  |  Tala: ரூபகம்
கண்ணிகள்:
தெரிந்து வினையாடல் - கற்றுத்
தேர்ந்த வனைக் கூடல்
புரிந்து சமுதாயம் - என்றும்
போற்றத் தகும் நேயம்.

தலைவனிடத்தில் அன்பும் - மிகத்
தன்னறிவும் தெளிவும்
அலைக்கும் அவா வின்மையும் - வினை
யாளன் பெறுங் குணமாம்.

கால நிலை நாடும் - தன்
கடமையில் கண்ணோடும்
சீலமுள்ளோன் உரிமை - பெறச்
செய்யின் மிகும் திறமை.

பண்பை மாற்றும் பதவி - பெரும்
பழிசெய்யவும் உதவி
என்பதையும் நினைக்க - மனம்
என்றும் கோணா திருக்க

நன்மை தீமை யறிந்தும் - அவை
நாடி நலம் புரிந்தும்
தன்மையா னாளப் படும் - சீர்
தங்கும் திருக்குறளே.
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22