Bliss of union

கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
ஒண்தொடி கண்ணே உள.   (௲௱௧ - 1101)
 

Kantukettu Untuyirththu Utrariyum Aimpulanum
Ondhoti Kanne Ula (Transliteration)

kaṇṭukēṭṭu uṇṭuyirttu uṟṟaṟiyum aimpulaṉum
oṇtoṭi kaṇṇē uḷa. (Transliteration)

In her alone, my jewel, can I find the five senses of Sight, smell, hearing, taste and touch.

பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
தன்நோய்க்குத் தானே மருந்து.   (௲௱௨ - 1102)
 

Pinikku Marundhu Piraman Aniyizhai
Thannoikkuth Thaane Marundhu (Transliteration)

piṇikku maruntu piṟamaṉ aṇiyiḻai
taṉnōykkut tāṉē maruntu. (Transliteration)

The cure for a disease is always different. But this jewel is both disease and cure.

தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
தாமரைக் கண்ணான் உலகு.   (௲௱௩ - 1103)
 

Thaamveezhvaar Mendrol Thuyilin Inidhukol
Thaamaraik Kannaan Ulaku (Transliteration)

tāmvīḻvār meṉṟōḷ tuyiliṉ iṉitukol
tāmaraik kaṇṇāṉ ulaku. (Transliteration)

Is heaven sweeter than slumbering On the soft shoulders of the women you love?

நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள்.   (௲௱௪ - 1104)
 

Neengin Theruvum Kurukungaal Thannennum
Theeyaantup Petraal Ival? (Transliteration)

nīṅkiṉ teṟū'um kuṟukuṅkāl taṇṇeṉṉum
tīyāṇṭup peṟṟāḷ ivaḷ. (Transliteration)

Whence did she get the fire Which burns when far, and cools when near?

வேட்ட பொழுதின் அவையவை போலுமே
தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள்.   (௲௱௫ - 1105)
 

Vetta Pozhudhin Avaiyavai Polume
Thottaar Kadhuppinaal Thol (Transliteration)

vēṭ ṭa poḻutiṉ avaiyavai
pōlumē tōṭ ṭār katuppiṉāḷ tōḷ. (Transliteration)

Her flower-decked shoulders Give me whatever I need, then and there.

உறுதோறு உயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு
அமிழ்தின் இயன்றன தோள்.   (௲௱௬ - 1106)
 

Urudhoru Uyirdhalirppath Theentalaal Pedhaikku
Amizhdhin Iyandrana Thol (Transliteration)

uṟutōṟu uyirtaḷirppat tīṇṭalāl pētaikku
amiḻtiṉ iyaṉṟaṉa tōḷ. (Transliteration)

Her shoulders must verily be nectar For they refresh my life whenever I touch.

தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து உண்டற்றால்
அம்மா அரிவை முயக்கு.   (௲௱௭ - 1107)
 

Thammil Irundhu Thamadhupaaththu Untatraal
Ammaa Arivai Muyakku (Transliteration)

tam'mil iruntu tamatupāttu uṇṭaṟṟāl
am'mā arivai muyakku. (Transliteration)

Like sharing one’s food at one’s own home Is the embrace of this fair maid.

வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை
போழப் படாஅ முயக்கு.   (௲௱௮ - 1108)
 

Veezhum Iruvarkku Inidhe Valiyitai
Pozhap Pataaa Muyakku (Transliteration)

vīḻum iruvarkku iṉitē vaḷiyiṭai
pōḻap paṭā'a muyakku. (Transliteration)

Sweet indeed is that embrace Wherein not a breath comes between.

ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
கூடியார் பெற்ற பயன்.   (௲௱௯ - 1109)
 

Ootal Unardhal Punardhal Ivaikaamam
Kootiyaar Petra Payan (Transliteration)

ūṭal uṇartal puṇartal ivaikāmam
kūṭiyār peṟṟa payaṉ. (Transliteration)

To fall out, make up, and unite again are the gains Reaped by those obsessed with love.

அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு.   (௲௱௰ - 1110)
 

Aridhoru Ariyaamai Kantatraal Kaamam
Seridhorum Seyizhai Maattu (Transliteration)

aṟitōṟu aṟiyāmai kaṇṭaṟṟāl kāmam
ceṟitōṟum cēyiḻai māṭṭu. (Transliteration)

The more you indulge, the more you realize your ignorance. Be it love or learning.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: செஞ்சுருட்டி  |  Tala: மிஸ்ரசாப்பு
கண்ணிகள்:
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
ஒண்டொடி கண்ணே உளதாம் உண்மையில் - காதல்
கொண்டவர் தாம் புணர்ச்சி மகிழ்தலும் பெண்மையில்

தொட்டபோதெல்லாம் துளிர்க்கும் பட்டுமேனிப் பாவையிவளின்
தோளிரண்டும் அமிழ்தினாலே இயன்றதோ - இந்த
நாளின் இன்பம் பருவமழையாய்ப் பொழிந்ததோ

நீங்கும் போது வெம்மை செய்யும் நெருங்கும்போது தண்மைபெய்யும்
நிலவு போன்றாள் நெருப்பை எங்ஙனம் பெற்றனள் - என்னை
விலகிடாது தன் நோய்க்கும் மருந்தாய் உற்றனள்

ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் காதல் கூடியார்தாம் பெற்றபயனாய்
உள்ளம் விரும்பும் யாவும் இவளிடம் தோன்றுதே - ஒரு
கள்ளமும் இல்லாது பகுத்துண்ணல் போன்றதே

பூமருவும் வண்டு போலவும் மாமரத்தில் மயிலைப் போலவும்
காமவல்லியின் தோளில் துயின்றிடும் துயில்எனில் - அந்தத்
தாமரைக் கண்ணான் உலகும் இனிது கொல்

அறியும்தோறும் அறியும்தோறும் அறிந்திடாமையைக் காண்பதேபோல்
அரியநூற் பயனாகும் சேயிழை இன்பமே - வாழ்க்கை
புரியவே எனை வாழ்த்திடும் குறள் செல்வமே
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22