Not Drinking Palm-Wine

உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும்
கட்காதல் கொண்டொழுகு வார்.   (௯௱௨௰௧ - 921)
 

Utkap Pataaar Oliyizhappar Egngnaandrum
Katkaadhal Kontozhuku Vaar (Transliteration)

uṭkap paṭā'ar oḷiyiḻappar eññāṉṟum
kaṭkātal koṇṭoḻuku vār. (Transliteration)

Those who always love wine Will neither inspire fear in others nor retain their fame.

உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க சான்றோரான்
எண்ணப் படவேண்டா தார்.   (௯௱௨௰௨ - 922)
 

Unnarka Kallai Unilunka Saandroraan
Ennap Pataventaa Thaar (Transliteration)

uṇṇaṟka kaḷḷai uṇiluṇka cāṉṟōrāṉ
eṇṇap paṭavēṇṭā tār. (Transliteration)

Drink no wine, or let them drink Who do not care what wise men think.

ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என்மற்றுச்
சான்றோர் முகத்துக் களி.   (௯௱௨௰௩ - 923)
 

Eendraal Mukaththeyum Innaadhaal Enmatruch
Chaandror Mukaththuk Kali (Transliteration)

īṉṟāḷ mukattēyum iṉṉātāl eṉmaṟṟuc
cāṉṟōr mukattuk kaḷi. (Transliteration)

When a drunkard's glee hurts his own mother, Why speak of the wise?

நாண்என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள்ளென்னும்
பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு.   (௯௱௨௰௪ - 924)
 

Naanennum Nallaal Purangotukkum Kallennum
Penaap Perungutrath Thaarkku (Transliteration)

nāṇeṉṉum nallāḷ puṟaṅkoṭukkum kaḷḷeṉṉum
pēṇāp peruṅkuṟṟat tārkku. (Transliteration)

The good lady Shame turns her back to men Addicted to the grave vice drunkenness.

கையறி யாமை உடைத்தே பொருள்கொடுத்து
மெய்யறி யாமை கொளல்.   (௯௱௨௰௫ - 925)
 

Kaiyari Yaamai Utaiththe Porulkotuththu
Meyyari Yaamai Kolal (Transliteration)

kaiyaṟi yāmai uṭaittē poruḷkoṭuttu
meyyaṟi yāmai koḷal. (Transliteration)

It is sheer ignorance to spend one’s substance And obtain in return only insensibility.

துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்.   (௯௱௨௰௬ - 926)
 

Thunjinaar Seththaarin Verallar Egngnaandrum
Nanjunpaar Kallun Pavar (Transliteration)

tuñciṉār cettāriṉ vēṟallar eññāṉṟum
nañcuṇpār kaḷḷuṇ pavar. (Transliteration)

Slumbers are no different from the dead. Nor alcoholics from consumers of poison.

உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும்
கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர்   (௯௱௨௰௭ - 927)
 

Ullotri Ulloor Nakappatuvar Egngnaandrum
Kallotrik Kansaai Pavar (Transliteration)

uḷḷoṟṟi uḷḷūr nakappaṭuvar eññāṉṟum
kaḷḷoṟṟik kaṇcāy pavar (Transliteration)

Those who often get drunk in private Will soon become a laughing stock in public.

களித்தறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும்.   (௯௱௨௰௮ - 928)
 

Kaliththariyen Enpadhu Kaivituka Nenjaththu
Oliththadhooum Aange Mikum (Transliteration)

kaḷittaṟiyēṉ eṉpatu kaiviṭuka neñcattu
oḷittatū'um āṅkē mikum. (Transliteration)

Drop saying, 'I never drank': Hidden secrets will be out when drunk.

களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல் கீழ்நீர்க்
குளித்தானைத் தீத்துரீஇ அற்று.   (௯௱௨௰௯ - 929)
 

Kaliththaanaik Kaaranam Kaattudhal Keezhneerk
Kuliththaanaith Theeththureei Atru (Transliteration)

kaḷittāṉaik kāraṇam kāṭṭutal kīḻnīrk
kuḷittāṉait tītturī'i aṟṟu. (Transliteration)

To reason with one drowned in drink is like Searching with a candle for a man drowned in water.

கள்ளுண்ணாப் போழ்திற் களித்தானைக் காணுங்கால்
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு.   (௯௱௩௰ - 930)
 

Kallunnaap Pozhdhir Kaliththaanaik Kaanungaal
Ullaankol Untadhan Sorvu (Transliteration)

kaḷḷuṇṇāp pōḻtiṟ kaḷittāṉaik kāṇuṅkāl
uḷḷāṉkol uṇṭataṉ cōrvu. (Transliteration)

When a drunkard sober sees another drunk, Why does he not note his own damage?

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: இந்துஸ்தான் காப்பி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
விரும்பலாகுமோ கள்ளை - அந்த
வேசியின் உறவினும் வெறுக்க வேண்டும் இதை

சரணம்:
வரும் பொருள் யாவையும் இறைக்கும் - முன்பு
வாய்த்த நற்புகழையும் குறைக்கும்
இரும்பான தேகமும் வளைக்கும் - காவல்
இதயக் கோட்டையையும் துளைக்கும்

நீரினில் மூழ்கிய ஒருவன் - சொல்லும்
நீதியின் விளக்கமா பெருவன் - அவன்
ஊரில் எங்கும் நகைக்கப் படுவான் - தொழில்
ஊக்கமும் குன்றியே கெடுவான்

முன்னையோர் நல்வழியும் கெடுக்கும் - நல்லான்
முகமும் நாணிப் புறம் கொடுக்கும் - சொல்லத்
தன்னையே தான் மறந்திருக்கும் - பெற்ற
தாயின் அன்புள்ளமும் வெறுக்கும்

துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் - என்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண்பவர் என்பர் - இதை
நெஞ்சிற் கொண்டால் மயக்கம் தெளிவார் - குறள்
நீதியாம் கள்ளுண்ணாமை புரிவார்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22