Fate

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்றும் மடி.   (௩௱௭௰௧ - 371)
 

Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul
Pokoozhaal Thondrum Mati (Transliteration)

ākūḻāl tōṉṟum acaiviṉmai kaipporuḷ
pōkūḻāl tōṉṟum maṭi. (Transliteration)

The gains of labour, and loss due to languor, Are both outcomes of fate.

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூழ் உற்றக் கடை.   (௩௱௭௰௨ - 372)
 

Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum
Aakaloozh Utrak Katai (Transliteration)

pētaip paṭukkum iḻavūḻ aṟivakaṟṟum
ākalūḻ uṟṟak kaṭai. (Transliteration)

Adverse fate befools, and when time serves A harmless fate expands knowledge.

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை யறிவே மிகும்.   (௩௱௭௰௩ - 373)
 

Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan
Unmai Yarive Mikum (Transliteration)

nuṇṇiya nūlpala kaṟpiṉum maṟṟuntaṉ
uṇmai yaṟivē mikum. (Transliteration)

A man may have studied many subtle works, But what survives is his innate wisdom.

இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு.   (௩௱௭௰௪ - 374)
 

Iruveru Ulakaththu Iyarkai Thiruveru
Thelliya Raadhalum Veru (Transliteration)

iruvēṟu ulakattu iyaṟkai tiruvēṟu
teḷḷiya rātalum vēṟu. (Transliteration)

The world ordains two different ways: Acquiring wealth is one, attaining wisdom another.

நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.   (௩௱௭௰௫ - 375)
 

Nallavai Ellaaan Theeyavaam Theeyavum
Nallavaam Selvam Seyarku (Transliteration)

nallavai ellā'an tīyavām tīyavum
nallavām celvam ceyaṟku. (Transliteration)

In business dealings, fate can turn All good things bad and even bad good.

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம.   (௩௱௭௰௬ - 376)
 

Pariyinum Aakaavaam Paalalla Uyththuch
Choriyinum Pokaa Thama (Transliteration)

pariyiṉum ākāvām pālalla uyttuc
coriyiṉum pōkā tama. (Transliteration)

What is not naturally ours cannot be got, Nor what is natural, ejected.

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கு துய்த்தல் அரிது.   (௩௱௭௰௭ - 377)
 

Vakuththaan Vakuththa Vakaiyallaal Koti
Thokuththaarkku Thuyththal Aridhu (Transliteration)

vakuttāṉ vakutta vakaiyallāl kōṭi
tokuttārkku tuyttal aritu. (Transliteration)

Except as disposed by the Disposer, Even millions amassed may not be enjoyed.

துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியு மெனின்.   (௩௱௭௰௮ - 378)
 

Thurappaarman Thuppura Villaar Urarpaala
Oottaa Kazhiyu Menin (Transliteration)

tuṟappārmaṉ tuppura villār uṟaṟpāla
ūṭṭā kaḻiyu meṉiṉ. (Transliteration)

That the destitute have not renounced Is because fate has not relieved them of their share.

நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்.   (௩௱௭௰௯ - 379)
 

Nandraangaal Nallavaak Kaanpavar Andraangaal
Allar Patuva Thevan? (Transliteration)

naṉṟāṅkāl nallavāk kāṇpavar aṉṟāṅkāl
allaṟ paṭuva tevaṉ. (Transliteration)

Why do those who take good luck in their stride, Struggle when encountered with bad?

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும்.   (௩௱௮௰ - 380)
 

Oozhir Peruvali Yaavula Matrondru
Soozhinun Thaanmun Thurum (Transliteration)

ūḻiṟ peruvali yāvuḷa maṟṟoṉṟu
cūḻiṉun tāṉmun tuṟum. (Transliteration)

What is there mightier than fate? For it overtakes us In spite of our plans to overcome it.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: மத்தியமாவதி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஊழ்தான் உயர்ந்த சக்தி - உலகில்
உடன்படுமாயின் நம்செயல் எல்லாம் வெற்றி

அநுபல்லவி:
வாழ்வுறும் மக்கள் வலிமையைக் காட்டிலும்
சூழ்பெரும் உலகின் அமைப்பே மேலேனும்

சரணம்:
வறுமை நோய் புகுத்திட சோம்பலே மிகுவதும்
வளர் செல்வமானது முயற்சியால் சேர்வதும்
பெருமைசேர் கல்விச் செல்வம் பிரிந்து வேறாவதும்
பெரிதும் இயற்கையின் நிகழ்ச்சி என்றே வரும்

"வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் கோடி
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது; எனக் கூடி
மிகுத்த தன் வல்லமையை வியந்திடக் கூறும்
வேறொன்று சூழினும் தான் முந்தித் தேறும்

உலகிடை ஊழே வலியதென்றாலும்
ஓட்டத்தில் நமக்கது முந்திச் சென்றாலும்
விலகிடா முயற்சியால் ஊழையும் வெல்வோம்
மேவும் திருக்குறள் அறம்செய்து மகிழ்வோம்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22