Hospitality

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.   (௮௰௧ - 81)
 

Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi
Velaanmai Seydhar Poruttu (Transliteration)

iruntōmpi ilvāḻva tellām viruntōmpi
vēḷāṇmai ceytaṟ poruṭṭu. (Transliteration)

It is to exercise the benevolence of hospitality That people earn a living and establish homes.

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.   (௮௰௨ - 82)
 

Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa
Marundheninum Ventarpaar Randru (Transliteration)

viruntu puṟattatāt tāṉuṇṭal cāvā
marunteṉiṉum vēṇṭaṟpāṟ ṟaṉṟu. (Transliteration)

With a guest outside, it is wrong to eat alone, Even the nectar of immortality.

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று.   (௮௰௩ - 83)
 

Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai
Paruvandhu Paazhpatudhal Indru (Transliteration)

varuviruntu vaikalum ōmpuvāṉ vāḻkkai
paruvantu pāḻpaṭutal iṉṟu. (Transliteration)

His life won’t suffer from want, Who always cherishes his flowing guests.

அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.   (௮௰௪ - 84)
 

Akanamarndhu Seyyaal Uraiyum Mukanamarndhu
Nalvirundhu Ompuvaan Il (Transliteration)

akaṉamarntu ceyyāḷ uṟaiyum mukaṉamarntu
nalviruntu ōmpuvāṉ il. (Transliteration)

The goddess of fortune will dwell in the house of one Who plays host with a smile.

வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம்.   (௮௰௫ - 85)
 

Viththum Italventum Kollo Virundhompi
Michchil Misaivaan Pulam (Transliteration)

vittum iṭalvēṇṭum kollō viruntōmpi
miccil micaivāṉ pulam. (Transliteration)

Should his field be sown, Who first feeds the guests and eats the rest?

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்வருந்து வானத் தவர்க்கு.   (௮௰௬ - 86)
 

Selvirundhu Ompi Varuvirundhu Paarththiruppaan
Nalvarundhu Vaanath Thavarkku (Transliteration)

celviruntu ōmpi varuviruntu pārttiruppāṉ
nalvaruntu vāṉat tavarkku. (Transliteration)

Who hosts the passing guests and waits for hosting more Will be hosted by the gods.

இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன்.   (௮௰௭ - 87)
 

Inaiththunaith Thenpadhon Rillai Virundhin
Thunaiththunai Velvip Payan (Transliteration)

iṉaittuṇait teṉpatoṉ ṟillai viruntiṉ
tuṇaittuṇai vēḷvip payaṉ. (Transliteration)

The gains of hospitality cannot be reckoned.Their worth depends on the guest.

பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார்.   (௮௰௮ - 88)
 

Parindhompip Patratrem Enpar Virundhompi
Velvi Thalaippataa Thaar (Transliteration)

parintōmpip paṟṟaṟṟēm eṉpar viruntōmpi
vēḷvi talaippaṭā tār. (Transliteration)

We toiled, stored and lost', lament those Who never sacrificed for hospitality.

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு.   (௮௰௯ - 89)
 

Utaimaiyul Inmai Virundhompal Ompaa
Matamai Matavaarkan Untu (Transliteration)

uṭaimaiyuḷ iṉmai viruntōmpal ōmpā
maṭamai maṭavārkaṇ uṇṭu. (Transliteration)

To have no guests is to want amidst plenty: Such poverty belongs to fools.

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குநழ்யும் விருந்து.   (௯௰ - 90)
 

Moppak Kuzhaiyum Anichcham Mukandhirindhu
Nokkak Kuzhaiyum Virundhu (Transliteration)

mōppak kuḻaiyum aṉiccam mukantirintu
nōkkak kunaḻyum viruntu. (Transliteration)

Flower aniccham withers when merely smelt.An unwelcome look is enough to wither a guest.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: வசந்தா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அன்புடன் தேடிவந்த அரிய விருந்தோம்பும்
பண்பிதே தமிழ்ப் பண்பாம்
பாங்கியே நீ உணர்வாய்

அநுபல்லவி:
வன்புகொள்ளாவிதமே வாழ்க்கைத் துணைநலம்சேர்
மக்களன்புடைமையில்
மருவி வரும் செல்வமாய்

சரணம்:
இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி
இனிதுற வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டே; என்னும்
விருந்து புறத்திருக்கத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் உண்ணாத பெருந்தன்மையே பெறுவோம்

வந்த விருந்தினர்கள் சிந்தை மகிழும் வண்ணம்
மலர்ந்த முகம் இன்சொல்லால் வருகை மிகவும் ஏற்று
சொந்தம் மிகப் பாராட்டி சூழவிருந்தே உண்ணைத்
தோன்றும் குறள் இன்பத்தைத் தோகை நீ காண்பாயடி
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22