Full declaration

கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு.   (௲௨௱௭௰௧ - 1271)
 

Karappinung Kaiyikan Thollaanin Unkan
Uraikkal Uruvadhon Runtu (Transliteration)

karappiṉuṅ kaiyikan tollāniṉ uṇkaṇ
uraikkal uṟuvatoṉ ṟuṇṭu. (Transliteration)

Even if you hide, your divulging eyes reveal That something lurks your mind.

கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது.   (௲௨௱௭௰௨ - 1272)
 

Kanniraindha Kaarikaik Kaamperdhot Pedhaikkup
Penniraindha Neermai Peridhu (Transliteration)

kaṇṇiṟainta kārikaik kāmpērtōṭ pētaikkup
peṇniṟainta nīrmai peritu. (Transliteration)

Her eye catching beauty and bamboo shoulders Simply enhance her feminine reserve!

மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு.   (௲௨௱௭௰௩ - 1273)
 

Maniyil Thikazhdharu Noolpol Matandhai
Aniyil Thikazhvadhondru Untu (Transliteration)

maṇiyil tikaḻtaru nūlpōl maṭantai
aṇiyil tikaḻvatoṉṟu uṇṭu. (Transliteration)

Something shines in her jeweled charm, Like the thread shining in a crystal bead.

முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு.   (௲௨௱௭௰௪ - 1274)
 

Mukaimokkul Ulladhu Naatrampol Pedhai
Nakaimokkul Ulladhon Runtu (Transliteration)

mukaimokkuḷ uḷḷatu nāṟṟampōl pētai
nakaimokkuḷ uḷḷatoṉ ṟuṇṭu. (Transliteration)

Something lurks behind her half smile Like the fragrance in a flower bud.

செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.   (௲௨௱௭௰௫ - 1275)
 

Seridhoti Seydhirandha Kallam Urudhuyar
Theerkkum Marundhondru Utaiththu (Transliteration)

ceṟitoṭi ceytiṟanta kaḷḷam uṟutuyar
tīrkkum maruntoṉṟu uṭaittu. (Transliteration)

The trickery caused by the braceleted one Carries the medicine to cure my ills as well.

பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து.   (௲௨௱௭௰௬ - 1276)
 

Peridhaatrip Petpak Kalaththal Aridhaatri
Anpinmai Soozhva Thutaiththu (Transliteration)

peritāṟṟip peṭpak kalattal aritāṟṟi
aṉpiṉmai cūḻva tuṭaittu. (Transliteration)

The lack of love in his embrace implies that More sufferings are in store for me.

தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை.   (௲௨௱௭௰௭ - 1277)
 

Thannan Thuraivan Thanandhamai Namminum
Munnam Unarndha Valai (Transliteration)

taṇṇan tuṟaivaṉ taṇantamai nam'miṉum
muṉṉam uṇarnta vaḷai. (Transliteration)

Even before I could, my bangles figured out The immanent separation from my lord.

நெருநற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து.   (௲௨௱௭௰௮ - 1278)
 

Nerunatruch Chendraarem Kaadhalar Yaamum
Ezhunaalem Meni Pasandhu (Transliteration)

nerunaṟṟuc ceṉṟār'em kātalar yāmum
eḻunāḷēm mēṉi pacantu. (Transliteration)

My lord left only yesterday, And I already have a week's pallor.

தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண் டவள்செய் தது.   (௲௨௱௭௰௯ - 1279)
 

Thotinokki Mendholum Nokki Atinokki
Aqdhaan Tavalsey Thadhu (Transliteration)

toṭinōkki meṉtōḷum nōkki aṭinōkki
aḥtāṇ ṭavaḷcey tatu. (Transliteration)

She did no more than show me her loose bracelets, Slender shoulders and swollen feet.

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு.   (௲௨௱௮௰ - 1280)
 

Penninaal Penmai Utaiththenpa Kanninaal
Kaamanoi Solli Iravu (Transliteration)

peṇṇiṉāl peṇmai uṭaitteṉpa kaṇṇiṉāl
kāmanōy colli iravu. (Transliteration)

They say a woman is most womanly When she makes her eyes declare and plead.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கர்நாடகதேவகாந்தாரி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
கரப்பினும் கையிகந் தொல்லா - நின்உண்கண்
உரைக்க லுறுவ தொன்றே
உண்டெனும் குறளில் கண்டதும் புரிதல்

அநுபல்லவி:
சிறப்புறும் கண்ணிறைந்த காரிகை நீயே
சீர்பெறும் பெண்ணிறைந்த நீர்மை கொண்டாயே

சரணம்:
அழகு மணி மாலையுள் நூலென ஓடி
அரும்பும் இளநகையின் மலர் மணமாகி
பழகும் குறிப்பறி வுறுத்தலில் மேவி
பாவையோடு திருக்கோவையும் பயிற்றும்
ஆவலோடு தமிழ்க் காவிய மியற்றும்

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவென்னும் பண்ணினால்
தண்ணெனும் தாமரை முகத்தினள் எண்ணினால்
தாளும் தோளும் கைவளையாலும் நோக்கும்
தன்மை நன்மை வழி கொண்டென்னைச் சேர்க்கும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22