Penitence

உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு.   (௨௱௬௰௧ - 261)
 

Utranoi Nondral Uyirkkurukan Seyyaamai
Atre Thavaththir Kuru (Transliteration)

uṟṟanōy nōṉṟal uyirkkuṟukaṇ ceyyāmai
aṟṟē tavattiṟ kuru. (Transliteration)

The characteristic of penance lies in Enduring hardships and harming no life.

தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அதனை
அஃதிலார் மேற்கொள் வது.   (௨௱௬௰௨ - 262)
 

Thavamum Thavamutaiyaarkku Aakum Adhanai
Aqdhilaar Merkol Vadhu (Transliteration)

tavamum tavamuṭaiyārkku ākum ataṉai
aḥtilār mēṟkoḷ vatu. (Transliteration)

Penance is for the capable. It is futile for others to attempt it.

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம்.   (௨௱௬௰௩ - 263)
 

Thurandhaarkkuth Thuppuravu Venti Marandhaarkol
Matrai Yavarkal Thavam (Transliteration)

tuṟantārkkut tuppuravu vēṇṭi maṟantārkol
maṟṟai yavarkaḷ tavam. (Transliteration)

Is it to support those who do penance That others have forgotten it?

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும்.   (௨௱௬௰௪ - 264)
 

Onnaarth Theralum Uvandhaarai Aakkalum
Ennin Thavaththaan Varum (Transliteration)

oṉṉārt teṟalum uvantārai ākkalum
eṇṇiṉ tavattāṉ varum. (Transliteration)

In penance lies the power To save friends and foil foes.

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்.   (௨௱௬௰௫ - 265)
 

Ventiya Ventiyaang Keydhalaal Seydhavam
Eentu Muyalap Patum (Transliteration)

vēṇṭiya vēṇṭiyāṅ keytalāl ceytavam
īṇṭu muyalap paṭum. (Transliteration)

Men do penance in this world For the fulfillment of their desired desires.

தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு.   (௨௱௬௰௬ - 266)
 

Thavanj Cheyvaar Thangarumanj Cheyvaarmar
RallaarAvanjeyvaar Aasaiyut Pattu (Transliteration)

tavañceyvār taṅkarumañ ceyvārmaṟ ṟallār
avañceyvār ācaiyuṭ paṭṭu. (Transliteration)

While the austere are engaged in their duties, Others toil in vain ensnared by desire.

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.   (௨௱௬௰௭ - 267)
 

Sutachchutarum Ponpol Olivitum Thunpanjjch
Utachchuta Norkir Pavarkku (Transliteration)

cuṭaccuṭarum poṉpōl oḷiviṭum tuṉpañ
cuṭaccuṭa nōṟkiṟ pavarkku. (Transliteration)

As the intense fire makes gold shine, So does the burning austerities relieve pain.

தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும்.   (௨௱௬௰௮ - 268)
 

Thannuyir Thaanarap Petraanai Enaiya
Mannuyi Rellaan Thozhum (Transliteration)

taṉṉuyir tāṉaṟap peṟṟāṉai ēṉaiya
maṉṉuyi rellān toḻum. (Transliteration)

All souls will worship him who, losing his ego, Gets control of his own soul.

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்குல்.   (௨௱௬௰௯ - 269)
 

Kootram Kudhiththalum Kaikootum Notralin
Aatral Thalaippat Tavarkkul (Transliteration)

kūṟṟam kutittalum kaikūṭum nōṟṟaliṉ
āṟṟal talaippaṭ ṭavarkkul. (Transliteration)

Those who have achieved the strength of penance Could defeat even the Lord of Death.

இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர்.   (௨௱௭௰ - 270)
 

Ilarpala Raakiya Kaaranam Norpaar
Silarpalar Nolaa Thavar (Transliteration)

ilarpala rākiya kāraṇam nōṟpār
cilarpalar nōlā tavar. (Transliteration)

The have-nots outnumber the haves Because penance is not for the many.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: நாட்டக் குறிஞ்சி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
மாதவமே மனிதனை உயர்த்தும்
மாநில மீதருள் வாழ்வினிலே பெறும்

அநுபல்லவி:
தீதவமென்பதில் திரிந்து கெடாமலே
திருவருளே பெற
ஒருமனதாய்க் கொள்ளும்

சரணம்:
தானமதில் உயர்வான தவமிது
தன் முயற்சிகொண்டே நாளும் தழைப்பது
ஞான ஒளிதர ஞாலத்துதித்தது
நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நன்மை தருவது

"தன்னுயிர் தானறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயிரெல்லாம் தொழும்" எனவே குறள்
பொன்னென வாழ்க்கையின் போதனையே தரும்
பூமியில் வேண்டிய யாவையும் தான் பெறும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22