Petty jealousies

பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொதுஉண்பர்
நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு.   (௲௩௱௰௧ - 1311)
 

Penniyalaar Ellaarum Kannin Podhuunpar
Nannen Paraththanin Maarpu (Transliteration)

peṇṇiyalār ellārum kaṇṇiṉ potu'uṇpar
naṇṇēṉ parattaniṉ mārpu. (Transliteration)

I won't clasp your broad chest, A common dish for all women's eyes to gorge!

ஊடி இருந்தேமாத் தும்மினார் யாம்தம்மை
நீடுவாழ் கென்பாக் கறிந்து.   (௲௩௱௰௨ - 1312)
 

Ooti Irundhemaath Thumminaar Yaamdhammai
Neetuvaazh Kenpaak Karindhu (Transliteration)

ūṭi iruntēmāt tum'miṉār yāmtam'mai
nīṭuvāḻ keṉpāk kaṟintu. (Transliteration)

When I sulked, he sneezed: hoping I would forget and say 'Bless you'.

கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக்
காட்டிய சூடினீர் என்று.   (௲௩௱௰௩ - 1313)
 

Kottup Pooch Chootinum Kaayum
OruththiyaikKaattiya Sootineer Endru (Transliteration)

kōṭṭuppūc cūṭiṉum kāyum oruttiyaik
kāṭṭiya cūṭiṉīr eṉṟu. (Transliteration)

If I wear a wreath, she cries enraged: 'For which woman's sake is this?'

யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள்
யாரினும் யாரினும் என்று.   (௲௩௱௰௪ - 1314)
 

Yaarinum Kaadhalam Endrenaa Ootinaal
Yaarinum Yaarinum Endru (Transliteration)

yāriṉum kātalam eṉṟēṉā ūṭiṉāḷ
yāriṉum yāriṉum eṉṟu. (Transliteration)

If I say 'I love you more than any one', She frowned asking, 'Than whom, than whom?'

இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனாக்
கண்நிறை நீர்கொண் டனள்.   (௲௩௱௰௫ - 1315)
 

Immaip Pirappil Piriyalam Endrenaak
Kannirai Neerkon Tanal (Transliteration)

im'maip piṟappil piriyalam eṉṟēṉāk
kaṇniṟai nīrkoṇ ṭaṉaḷ. (Transliteration)

The moment I said we won’t part in this life, Her eyes were filled with tears.

உள்ளினேன் என்றேன்மற் றென்மறந்தீர் என்றென்னைப்
புல்லாள் புலத்தக் கனள்.   (௲௩௱௰௬ - 1316)
 

Ullinen Endrenmar Renmarandheer Endrennaip
Pullaal Pulaththak Kanal (Transliteration)

uḷḷiṉēṉ eṉṟēṉmaṟ ṟeṉmaṟantīr eṉṟeṉṉaip
pullāḷ pulattak kaṉaḷ. (Transliteration)

I remembered you', I said; 'After forgetting?' said she withdrawing herself!

வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்தழுதாள்
யாருள்ளித் தும்மினீர் என்று.   (௲௩௱௰௭ - 1317)
 

Vazhuththinaal Thumminen Aaka Azhiththazhudhaal
Yaarullith Thummineer Endru (Transliteration)

vaḻuttiṉāḷ tum'miṉēṉ āka aḻittaḻutāḷ
yāruḷḷit tum'miṉīr eṉṟu. (Transliteration)

She blessed as I sneezed, but soon recalled it crying: 'Thinking whom did you sneeze?'

தும்முச் செறுப்ப அழுதாள் நுமர்உள்ளல்
எம்மை மறைத்திரோ என்று.   (௲௩௱௰௮ - 1318)
 

Thummuch Cheruppa Azhudhaal Numarullal
Emmai Maraiththiro Endru (Transliteration)

tum'muc ceṟuppa aḻutāḷ numar'uḷḷal
em'mai maṟaittirō eṉṟu. (Transliteration)

When I suppressed my sneeze, she wept saying, 'Whom are you hiding from me?'

தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும்நீர்
இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று.   (௲௩௱௰௯ - 1319)
 

Thannai Unarththinum Kaayum Pirarkkumneer
Inneerar Aakudhir Endru (Transliteration)

taṉṉai uṇarttiṉum kāyum piṟarkkumnīr
innīrar ākutir eṉṟu. (Transliteration)

If I try making up with her, she would ask enraged, 'Is this how you coax others as well?'

நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்துநீர்
யாருள்ளி நோக்கினீர் என்று.   (௲௩௱௨௰ - 1320)
 

Ninaiththirundhu Nokkinum Kaayum Anaiththuneer
Yaarulli Nokkineer Endru (Transliteration)

niṉaittiruntu nōkkiṉum kāyum aṉaittunīr
yāruḷḷi nōkkiṉīr eṉṟu. (Transliteration)

If I gaze at her in silence, she would fume and ask, 'Thinking of whom this comparison?'

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: வாசஸ்பதி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
பாட்டுடைத் தலைவி என் பைந்தமிழ்க் காதலி
காட்டும் புலவி நுணுக்கம்
காதால் வாழ்வில் எனை அவள் வசப்படுத்தும்

அநுபல்லவி:
கோட்டுப் பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக்
காட்டிய சூடினீர் என்றே வெகுண்டுரைக்கும்

சரணம்:
பட்டும் படாமலும் என் பக்கத்திலே இருப்பாள்
தொட்டால் சிணுங்கிடுவாள் தோளில் முகம்கவிழ்ப்பாள்
விட்டுச் செல்வேனோ என்றென் விழிமேல் விழியை வைப்பாள்
வேண்டிப் பணிந்திட்டாலும் வித்தை எங்கே கற்றீர் என்பாள்

அச்சுப் பதுமையைப் போல் அசையாமல் வீற்றிருப்பாள்
ஆசை தீரப் பார்த்திட்டாலும் யாரை எண்ணிப் பார்த்தீர் என்பாள்
இச்சென்று தும்மினாலும் எவளோ நினைத்தாள் என்பாள்
இப்படியே எதிலும் ஊடிப் பின் கூடிக் கொள்வாள்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22