Military Spirit

என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை
முன்நின்று கல்நின் றவர்.   (௭௱௭௰௧ - 771)
 

Ennaimun Nillanmin Thevvir Palarennai
Munnindru Kalnin Ravar (Transliteration)

eṉṉaimuṉ nillaṉmiṉ tevvir palareṉṉai
muṉniṉṟu kalniṉ ṟavar. (Transliteration)

Foes! Don't stand before my chief. Many who stood now stand as stones!'

கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது.   (௭௱௭௰௨ - 772)
 

Kaana Muyaleydha Ampinil Yaanai
Pizhaiththavel Endhal Inidhu (Transliteration)

kāṉa muyaleyta ampiṉil yāṉai
piḻaittavēl ēntal iṉitu. (Transliteration)

Better collect the spear that missed an elephant Than the arrow that killed a hare.

பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன் றுற்றக்கால்
ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு.   (௭௱௭௰௩ - 773)
 

Peraanmai Enpa Tharukanon Rutrakkaal
Ooraanmai Matradhan Eqku (Transliteration)

pērāṇmai eṉpa taṟukaṇoṉ ṟuṟṟakkāl
ūrāṇmai maṟṟataṉ eḥku. (Transliteration)

Fierce courage is what they call valour, But to help a foe in distress cuts deeper.

கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும்.   (௭௱௭௰௪ - 774)
 

Kaivel Kalitrotu Pokki Varupavan
Meyvel Pariyaa Nakum (Transliteration)

kaivēl kaḷiṟṟoṭu pōkki varupavaṉ
meyvēl paṟiyā nakum. (Transliteration)

Losing his spear hurled at a tusker, A hero grabs happily the one that pierced him.

விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய அழித்திமைப்பின்
ஒட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு.   (௭௱௭௰௫ - 775)
 

Vizhiththakan Velkona Teriya Azhiththimaippin
Ottandro Vanka Navarkku (Transliteration)

viḻittakaṇ vēlkoṇa ṭeṟiya aḻittimaippiṉ
oṭṭaṉṟō vaṉka ṇavarkku. (Transliteration)

Is it not shameful for a hero to even let his Watchful eyes wink when a spear is hurled?

விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
வைக்கும்தன் நாளை எடுத்து.   (௭௱௭௰௬ - 776)
 

Vizhuppun Pataadhanaal Ellaam Vazhukkinul
Vaikkumdhan Naalai Etuththu (Transliteration)

viḻuppuṇ paṭātanāḷ ellām vaḻukkiṉuḷ
vaikkumtaṉ nāḷai eṭuttu. (Transliteration)

The brave shall deem all the days devoid of battle wounds As days gone waste.

சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து.   (௭௱௭௰௭ - 777)
 

Suzhalum Isaiventi Ventaa Uyiraar
Kazhalyaappuk Kaarikai Neerththu (Transliteration)

cuḻalum icaivēṇṭi vēṇṭā uyirār
kaḻalyāppuk kārikai nīrttu. (Transliteration)

That hero, who gives up his life for fame, Is worthy of being adorned with the anklet.

உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
செறினும் சீர்குன்றல் இலர்.   (௭௱௭௰௮ - 778)
 

Urinuyir Anjaa Maravar Iraivan
Serinum Seerkundral Ilar (Transliteration)

uṟiṉuyir añcā maṟavar iṟaivaṉ
ceṟiṉum cīrkuṉṟal ilar. (Transliteration)

Even a king's wrath cannot hold back heroes Who do not fear their lives in battle.

இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை யாரே
பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர்.   (௭௱௭௰௯ - 779)
 

Izhaiththadhu Ikavaamaich Chaavaarai Yaare
Pizhaiththadhu Orukkir Pavar (Transliteration)

iḻaittatu ikavāmaic cāvārai yārē
piḻaittatu oṟukkiṟ pavar. (Transliteration)

Who dares to despise a man for not fulfilling A pledge he died to fulfill?

புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு
இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து.   (௭௱௮௰ - 780)
 

Purandhaarkan Neermalkach Chaakirpin Saakkaatu
Irandhukol Thakkadhu Utaiththu (Transliteration)

purantārkaṇ nīrmalkac cākiṟpiṉ cākkāṭu
irantukōḷ takkatu uṭaittu. (Transliteration)

If death lies in glory that draws tears from the ruler, It is worth seeking even in alms.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: இந்துஸ்தான்பியாக்  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
படையின் செருக்குப் பார்க்கத் தகுந்த தமிழ்ப்
பண் பாட்டில் முளைத்த திது

அநுபல்லவி:
படையின் மாட்சி பயின்று தேர்ந்து
படுகளத்தில் வந்து நின்று
இடையூற்றிற்கும் அஞ்சிடாமல்
எதிர்ப் படையைச் சிதற அடிக்கும்

சரணம்:
கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும் - தன்
மெய்வேல் பறியா நகும் - வீரன்
மெய்யில் விழுப்புண் படாத வாழ்நாளெல்லாம்
வீணாளாய் எண்ணுவன் எடுத்து - புகழ்
வெண்டுவன் போர்முனை அடுத்து

கான முயல் எய்த அம்பினில் யானையை
எய்து பிழைத்த வேல் ஏந்தும் - யானை
எய்து பிழைத்த வேல் ஏந்தும்
ஆனதன் பேராண்மை காட்டவும் பகைக்கும்
அன்பு பேராண்மை காட்டவும் பகைக்கும்
அன்பு கொண்டுதவும் பாரீர் - உண்மை
அன்பு கொண்டுதவும் பாரீர்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22