Absence of Terrorism

தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து.   (௫௱௬௰௧ - 561)
 

Thakkaangu Naatith Thalaichchellaa Vannaththaal
Oththaangu Oruppadhu Vendhu (Transliteration)

takkāṅku nāṭit talaiccellā vaṇṇattāl
ottāṅku oṟuppatu vēntu. (Transliteration)

Call him king who probes and whose punishment Is deterrent and proportionate.

கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்.   (௫௱௬௰௨ - 562)
 

Katidhochchi Mella Erika Netidhaakkam
Neengaamai Ventu Pavar (Transliteration)

kaṭitōcci mella eṟika neṭitākkam
nīṅkāmai vēṇṭu pavar. (Transliteration)

Raise your hand forcibly but bring it lightly To have a lasting effect.

வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.   (௫௱௬௰௩ - 563)
 

Veruvandha Seydhozhukum Vengola Naayin
Oruvandham Ollaik Ketum (Transliteration)

veruvanta ceytoḻukum veṅkōla ṉāyiṉ
oruvantam ollaik keṭum. (Transliteration)

A dictator causing oppression Will have a speedy and certain end.

இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.   (௫௱௬௰௪ - 564)
 

Iraikatiyan Endruraikkum Innaachchol Vendhan
Uraikatuki Ollaik Ketum (Transliteration)

iṟaikaṭiyaṉ eṉṟuraikkum iṉṉāccol vēntaṉ
uṟaikaṭuki ollaik keṭum. (Transliteration)

When a king is decried a tyrant, His life is shortened and end becomes imminent.

அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து.   (௫௱௬௰௫ - 565)
 

Arunjevvi Innaa Mukaththaan Perunjelvam
Peeykan Tannadhu Utaiththu (Transliteration)

aruñcevvi iṉṉā mukattāṉ peruñcelvam
pē'eykaṇ ṭaṉṉatu uṭaittu. (Transliteration)

The great wealth of one inaccessible and sour-faced Is no better than a demon's.

கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்.   (௫௱௬௰௬ - 566)
 

Katunjollan Kannilan Aayin Netunjelvam
Neetindri Aange Ketum (Transliteration)

kaṭuñcollaṉ kaṇṇilaṉ āyiṉ neṭuñcelvam
nīṭiṉṟi āṅkē keṭum. (Transliteration)

If he is unkind and speaks harsh, His lofty wealth ends there without lasting long.

கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.   (௫௱௬௰௭ - 567)
 

Katumozhiyum Kaiyikandha Thantamum Vendhan
Atumuran Theykkum Aram (Transliteration)

kaṭumoḻiyum kaiyikanta taṇṭamum vēntaṉ
aṭumuraṇ tēykkum aram. (Transliteration)

Harsh words and excessive punishments Are files that grind down a king's might.

இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறிற் சிறுகும் திரு.   (௫௱௬௰௮ - 568)
 

Inaththaatri Ennaadha Vendhan Sinaththaatrich
Cheerir Sirukum Thiru (Transliteration)

iṉattāṟṟi eṇṇāta vēntaṉ ciṉattāṟṟic
cīṟiṟ ciṟukum tiru. (Transliteration)

The king who rages but not reflect on his counsel, Will soon see his wealth shrink.

செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும்.   (௫௱௬௰௯ - 569)
 

Seruvandha Pozhdhir Siraiseyyaa Vendhan
Veruvandhu Veydhu Ketum (Transliteration)

ceruvanta pōḻtiṟ ciṟaiceyyā vēntaṉ
veruvantu veytu keṭum. (Transliteration)

A king who neglects his defences, Will die of fright at the time of war.

கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை.   (௫௱௭௰ - 570)
 

Kallaarp Pinikkum Katungol Adhuvalladhu
Illai Nilakkup Porai (Transliteration)

kallārp piṇikkum kaṭuṅkōl atuvallatu
illai nilakkup poṟai. (Transliteration)

The earth bears no heavier burden Than a tyrant surrounded by ignorant men.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சாரங்கா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அம்பை விட்டு பால் கறப்பதா?
ஆகா தென்றாலும்
அஞ்சிட வெங்கோல் பிடிப்பதா?

அநுபல்லவி:
அம்பெதற்குக் கன்றை விட்டால்
பால் கெடுக்கும் தானே
அச்ச மின்றி மக்கள் வாழ
அன்பு செய்வீர் கோனே

சரணம்:
மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றினில் இறங்கும்
மதிகெட்ட சேவகரால் எதுதான் துலங்கும்?
கண்கெட்ட பின்னரோ கதிரவன் வணக்கம்
கருதும் வெம்போர் வருமுன் காப்பதே இணக்கம்

தான் செய்த குற்றத்திற்குப் பிறரையே கடிந்தும்
தன்மையிலாக் கொடிய பேயெனத் திரிந்தும்
கோன் வெருவந்த செய்யின்குடிகள் உளம் துடிக்கும்
குமுறும் எரிமலையாய் ஒரு நாளது வெடிக்கும்

கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலனாயின் நெடுஞ் செல்வம்
நீடின்றி யாங்கே கெடும் என்றே குறளும் சொல்லும்
படும் துன்பம் நீக்கும் முறைபார்த்தே மெல்ல எறிக
பண்புறும் கண்ணோட்டத்தின் பாங்கினையும் பெறுக
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22