Unabashed

காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம்
மடலல்லது இல்லை வலி.   (௲௱௩௰௧ - 1131)
 

Kaamam Uzhandhu Varundhinaarkku Emam
Matalalladhu Illai Vali (Transliteration)

kāmam uḻantu varuntiṉārkku ēmam
maṭalallatu illai vali. (Transliteration)

Those that enjoyed love and now mourn in affliction Have nothing but the madal for strength.

நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும்
நாணினை நீக்கி நிறுத்து.   (௲௱௩௰௨ - 1132)
 

Nonaa Utampum Uyirum Matalerum
Naaninai Neekki Niruththu (Transliteration)

nōṉā uṭampum uyirum maṭalēṟum
nāṇiṉai nīkki niṟuttu. (Transliteration)

Away with shame! Soul and body can bear no more, And will mount the madal.

நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன்
காமுற்றார் ஏறும் மடல்.   (௲௱௩௰௩ - 1133)
 

Naanotu Nallaanmai Pantutaiyen Indrutaiyen
Kaamutraar Erum Matal (Transliteration)

nāṇoṭu nallāṇmai paṇṭuṭaiyēṉ iṉṟuṭaiyēṉ
kāmuṟṟār ēṟum maṭal. (Transliteration)

Modesty and manliness once I owned, But now only the madal ridden by the lustful.

காமக் கடும்புனல் உய்க்கும் நாணொடு
நல்லாண்மை என்னும் புணை.   (௲௱௩௰௪ - 1134)
 

Kaamak Katumpunal Uykkum Naanotu
Nallaanmai Ennum Punai (Transliteration)

kāmak kaṭumpuṉal uykkum nāṇoṭu
nallāṇmai eṉṉum puṇai. (Transliteration)

Alas, the raft of modesty and manliness is swept away By the rushing tide of lust!

தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மாலை உழக்கும் துயர்.   (௲௱௩௰௫ - 1135)
 

Thotalaik Kurundhoti Thandhaal Matalotu
Maalai Uzhakkum Thuyar (Transliteration)

toṭalaik kuṟuntoṭi tantāḷ maṭaloṭu
mālai uḻakkum tuyar. (Transliteration)

The maiden with her armlets of garland Gave me the madal and the pangs of eventide.

மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண்.   (௲௱௩௰௬ - 1136)
 

Mataloordhal Yaamaththum Ulluven Mandra
Patalollaa Pedhaikken Kan (Transliteration)

maṭalūrtal yāmattum uḷḷuvēṉ maṉṟa
paṭalollā pētaikkeṉ kaṇ. (Transliteration)

Even at midnight I think of riding the madal, Unable to close my eyes because of her.

கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
பெண்ணின் பெருந்தக்க தில்.   (௲௱௩௰௭ - 1137)
 

Katalanna Kaamam Uzhandhum Mataleraap
Pennin Perundhakka Thil (Transliteration)

kaṭalaṉṉa kāmam uḻantum maṭalēṟāp
peṇṇiṉ peruntakka til. (Transliteration)

Nothing grandeur than women! Their love may rage like sea, Yet don’t mount the madal!

நிறையரியர் மன்அளியர் என்னாது காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்.   (௲௱௩௰௮ - 1138)
 

Niraiyariyar Manaliyar Ennaadhu Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum (Transliteration)

niṟaiyariyar maṉaḷiyar eṉṉātu kāmam
maṟaiyiṟantu maṉṟu paṭum. (Transliteration)

Pitiless love with no regard for modesty, Betrays itself to reveal the secrets public.

அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன் காமம்
மறுகின் மறுகும் மருண்டு.   (௲௱௩௰௯ - 1139)
 

Arikilaar Ellaarum Endreen Kaamam
Marukin Marukum Maruntu (Transliteration)

aṟikilār ellārum eṉṟē'eṉ kāmam
maṟukiṉ maṟukum maruṇṭu. (Transliteration)

Perplexed is my passion that it roves in public With complaints of being unnoticed.

யாம்கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார்
யாம்பட்ட தாம்படா ஆறு.   (௲௱௪௰ - 1140)
 

Yaamkannin Kaana Nakupa Arivillaar
Yaampatta Thaampataa Aaru (Transliteration)

yāmkaṇṇiṉ kāṇa nakupa aṟivillār
yāmpaṭṭa tāmpaṭā āṟu. (Transliteration)

Fools laugh so as to be seen by us, Not having endured what we have.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பைரவி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம்
மடல் அல்லது இல்லை வலி என்று கூறும்

அநுபல்லவி:
காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே நாணொடு
நல்லாண்மை என்னும் புணையதும் தன்னோடு

சரணம்:
பூம்பட்டு மேனி தொடலைக் குறுந் தொடியிவளே
புணர்ந்தும் பிரிந்தும் மாலை வருத்தும் துயரைச் செய்தாளே
யாம்பட்டது தாம்படாத வாறதனாலே
யாங்கண்ணின் காண நகுப அறிவிலார்களே

மடலூர் தலையாமத்திலும் உள்ளுகின்றேனே
படல் ஒல்லா பேதைக் கென்றன் கண்ணும் உறங்கேனே
கடலன்ன காம நோயால் தான் உழன்றாலும்
மடல் ஏறாப் பெண்ணின் பெருந்தக்கதும் உண்டோ
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22