Evil Friendship

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது.   (௮௱௰௧ - 811)
 

Parukuvaar Polinum Panpilaar Kenmai
Perukalir Kundral Inidhu (Transliteration)

parukuvār pōliṉum paṇpilār kēṇmai
perukaliṟ kuṉṟal iṉitu. (Transliteration)

The hypocrite's flattering friendship pleases more As it wanes than as it grows.

உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்.   (௮௱௰௨ - 812)
 

Urinnattu Arinoruum Oppilaar Kenmai
Perinum Izhappinum En? (Transliteration)

uṟiṉnaṭṭu aṟiṉṅaru'um oppilār kēṇmai
peṟiṉum iḻappiṉum eṉ. (Transliteration)

What matters if one gain or lose that unsettling friendship Which sticks and ends at will?

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்.   (௮௱௰௩ - 813)
 

Uruvadhu Seerdhookkum Natpum Peruvadhu
Kolvaarum Kalvarum Ner (Transliteration)

uṟuvatu cīrtūkkum naṭpum peṟuvatu
koḷvārum kaḷvarum nēr. (Transliteration)

Those who weigh friendship for gain Are no different from whores and frauds.

அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை.   (௮௱௰௪ - 814)
 

Amarakaththu Aatrarukkum Kallaamaa Annaar
Thamarin Thanimai Thalai (Transliteration)

amarakattu āṟṟaṟukkum kallāmā aṉṉār
tamariṉ taṉimai talai. (Transliteration)

Better to be alone than befriend those, Who, like a broken horse, throw you down.

செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று.   (௮௱௰௫ - 815)
 

Seydhemanj Chaaraach Chiriyavar Punkenmai
Eydhalin Eydhaamai Nandru (Transliteration)

ceytēmañ cārāc ciṟiyavar puṉkēṇmai
eytaliṉ eytāmai naṉṟu. (Transliteration)

Better to forfeit than seek the friendship of the base Who betray at need.

பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்.   (௮௱௰௬ - 816)
 

Pedhai Perungezheei Natpin Arivutaiyaar
Edhinmai Koti Urum (Transliteration)

pētai peruṅkeḻī'i naṭpiṉ aṟivuṭaiyār
ētiṉmai kōṭi uṟum. (Transliteration)

A wise man's enmity is a million of times better Than a fool's fast friendship.

நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும்.   (௮௱௰௭ - 817)
 

Nakaivakaiya Raakiya Natpin Pakaivaraal
Paththatuththa Koti Urum (Transliteration)

nakaivakaiya rākiya naṭpiṉ pakaivarāl
pattaṭutta kōṭi uṟum. (Transliteration)

Ten million times better the enmity of foes Than the friendship of jesters and fools.

ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்.   (௮௱௰௮ - 818)
 

Ollum Karumam Utatru Pavarkenmai
Sollaataar Sora Vital (Transliteration)

ollum karumam uṭaṟṟu pavarkēṇmai
collāṭār cōra viṭal. (Transliteration)

Drop silently the friends who pose And won't help when they can.

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.   (௮௱௰௯ - 819)
 

Kanavinum Innaadhu Manno Vinaiveru
Solveru Pattaar Thotarpu (Transliteration)

kaṉaviṉum iṉṉātu maṉṉō viṉaivēṟu
colvēṟu paṭṭār toṭarpu. (Transliteration)

Friends whose words differ from their deeds Distress even in dreams.

எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு.   (௮௱௨௰ - 820)
 

Enaiththum Kurukudhal Ompal Manaikkezheei
Mandril Pazhippaar Thotarpu (Transliteration)

eṉaittum kuṟukutal ōmpal maṉaikkeḻī'i
maṉṟil paḻippār toṭarpu. (Transliteration)

Keep them far off who are friends at home And foes in public.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: மாண்டு  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஈரமில்லாதவரின் தீ நட்பு
இருந்தென்ன போ யென்ன
அவரால் பெறும் சிறப்பு

அநுபல்லவி:
ஓரத்தில் காத்திருக்கும் நீர்ப் பரவைக் கூட்டம்
உள்ளவை தீர்ந்த பின்னே எடுக்குமே ஓட்டம்

சரணம்:
படுகளத்தில் விட்டோடும் குதிரையைப் போலும்
பகட்டும் விலைமகளிர் கள்வரைப் போலும்
கெடுமிடத்தில் தவிக்க விடுமிவர்கள் உறவே
கிளைக்க விடாமல் செய்யவேண்டும் வேர் அறவே

பொய் நகை வகையாரின் நட்பினும் பகையே
புரிந்திடும் நன்மை பத்துக் கோடியாம் தொகையே
செய்தே மஞ்சாராச் சிறியவர் புன் கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்றெனும் குறள் மேன்மை
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22