Conduct in the Presence of King

அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார்.   (௬௱௯௰௧ - 691)
 

Akalaadhu Anukaadhu Theekkaaivaar Polka
Ikalvendharch Cherndhozhuku Vaar (Transliteration)

akalātu aṇukātu tīkkāyvār pōlka
ikalvēntarc cērntoḻuku vār. (Transliteration)

Courtiers round a king, like men before a fire, Should be neither too far nor too near.

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால்
மன்னிய ஆக்கந் தரும்.   (௬௱௯௰௨ - 692)
 

Mannar Vizhaipa Vizhaiyaamai Mannaraal
Manniya Aakkan Tharum (Transliteration)

maṉṉar viḻaipa viḻaiyāmai maṉṉarāl
maṉṉiya ākkan tarum. (Transliteration)

The way to gain gifts from a king Is not to covet what he covets.

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது.   (௬௱௯௰௩ - 693)
 

Potrin Ariyavai Potral Katuththapin
Thetrudhal Yaarkkum Aridhu (Transliteration)

pōṟṟiṉ ariyavai pōṟṟal kaṭuttapiṉ
tēṟṟutal yārkkum aritu. (Transliteration)

Beware and ward off faults. Suspicion once aroused is hard to clear.

செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகத்து.   (௬௱௯௰௪ - 694)
 

Sevichchollum Serndha Nakaiyum Aviththozhukal
Aandra Periyaa Rakaththu (Transliteration)

ceviccollum cērnta nakaiyum avittoḻukal
āṉṟa periyā rakattu. (Transliteration)

Whisper not, nor exchange smiles, Amidst illustrious august men.

எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
விட்டக்கால் கேட்க மறை.   (௬௱௯௰௫ - 695)
 

Epporulum Oraar Thotaraarmar Rapporulai
Vittakkaal Ketka Marai (Transliteration)

epporuḷum ōrār toṭarārmaṟ ṟapporuḷai
viṭṭakkāl kēṭka maṟai. (Transliteration)

Don't eavesdrop or pursue a king's secret. Rather listen when secrets are revealed.

குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில
வேண்டுப வேட்பச் சொலல்.   (௬௱௯௰௬ - 696)
 

Kuripparindhu Kaalang Karudhi Veruppila
Ventupa Vetpach Cholal (Transliteration)

kuṟippaṟintu kālaṅ karuti veṟuppila
vēṇṭupa vēṭpac colal. (Transliteration)

Know his mood, consider the moment, Avoid the unpleasant and speak the needful.

வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல்.   (௬௱௯௰௭ - 697)
 

Vetpana Solli Vinaiyila Egngnaandrum
Ketpinum Sollaa Vital (Transliteration)

vēṭpaṉa colli viṉaiyila eññāṉṟum
kēṭpiṉum collā viṭal. (Transliteration)

Tell the useful and even when asked Avoid always the useless.

இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப் படும்.   (௬௱௯௰௮ - 698)
 

Ilaiyar Inamuraiyar Endrikazhaar Nindra
Oliyotu Ozhukap Patum (Transliteration)

iḷaiyar iṉamuṟaiyar eṉṟikaḻār niṉṟa
oḷiyōṭu oḻukap paṭum. (Transliteration)

Don't treat him lightly as young or kin But act as befits his splendour.

கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கற்ற காட்சி யவர்.   (௬௱௯௰௯ - 699)
 

Kolappattem Endrennik Kollaadha Seyyaar
Thulakkatra Kaatchi Yavar (Transliteration)

koḷappaṭṭēm eṉṟeṇṇik koḷḷāta ceyyār
tuḷakkaṟṟa kāṭci yavar. (Transliteration)

Those with unwavering vision Do not misuse their privileges and do wrong.

பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
கெழுதகைமை கேடு தரும்.   (௭௱ - 700)
 

Pazhaiyam Enakkarudhip Panpalla Seyyum
Kezhudhakaimai Ketu Tharum (Transliteration)

paḻaiyam eṉakkarutip paṇpalla ceyyum
keḻutakaimai kēṭu tarum. (Transliteration)

Unworthy acts under the trust of old friendship Lead to ruinous woes.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: செஞ்சுருட்டி  |  Tala: ஆதி
கண்ணிகள்:
மன்னர் தம்மைச் சேர்ந்தொழுகும் சேவை - இது
மாநில அமைச்சருக்குத் தேவை - சொல்லின்
அன்னவர் குறிப்பறிந்தே ஆகும் காலமும் தெரிந்தே
ஆற்றும் வினை போற்றும்

மன்னவர் விழைப விழையாமை - பாரில்
மன்னிய ஆக்கம் தரும் மேன்மை - மேலும்
தன்னினம் இளையர் முறை என்னினும் இகழ்ந்திடாமல்
தலைமை ஏத்தும் நிலைமை

ஒட்டுக் கேட்பதாலே வரும் தீது - மனம்
விட்டுச் சொன்னால் கேட்கலாம் அப்போது - தம்மை
ஒப்புக் கொள்ளப் பட்டாலுமே எப்பொழுதும் மாறில்லாத
உண்மை மனத் திண்மை

ஆன்ற பெரியோரகத்து வாசம் - பெற்றே
அரியவை போற்றின் மிகும் நேசம்
சேர்ந்த நகையும் செவிச் சொல்லுமே அவித்தொழுகத்
தேறும் நலம் கோரும்

அகலாமல் அணுகாமல் இருந்தே - மிக்க
ஆவலுடன் தீக்காய்வார் போல் அமைந்தே - என்றும்
இகல் வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகப் புகலும் நடைபழக
ஏற்கும் குறள் நோக்கும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22