The Right Sceptre

ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை.   (௫௱௪௰௧ - 541)
 

Orndhukan Notaadhu Iraipurindhu Yaarmaattum
Therndhusey Vaqdhe Murai (Transliteration)

ōrntukaṇ ṇōṭātu iṟaipurintu yārmāṭṭum
tērntucey vaḥtē muṟai. (Transliteration)

The way is to launch an enquiry, investigate with impartiality, And dispense as per norms.

வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழுங் குடி.   (௫௱௪௰௨ - 542)
 

Vaanokki Vaazhum Ulakellaam Mannavan
KolNokki Vaazhung Kuti (Transliteration)

vāṉōkki vāḻum ulakellām maṉṉavaṉ
kōlnōkki vāḻuṅ kuṭi. (Transliteration)

All the world looks up to heaven for rain And the subjects to their king for justice.

அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்.   (௫௱௪௰௩ - 543)
 

Andhanar Noorkum Araththirkum Aadhiyaai
Nindradhu Mannavan Kol (Transliteration)

antaṇar nūṟkum aṟattiṟkum ātiyāy
niṉṟatu maṉṉavaṉ kōl. (Transliteration)

The scepter of the king furnishes the basic support To virtue and scriptures.

குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு.   (௫௱௪௰௪ - 544)
 

Kutidhazheeik Kolochchum Maanila Mannan
Atidhazheei Nirkum Ulaku (Transliteration)

kuṭitaḻī'ik kōlōccum mānila maṉṉaṉ
aṭitaḻī'i niṟkum ulaku. (Transliteration)

A great kingdom's monarch who rules embracing his subjects Has the world embrace his feet.

இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு.   (௫௱௪௰௫ - 545)
 

Iyalpulik Kolochchum Mannavan Naatta
Peyalum Vilaiyulum Thokku (Transliteration)

iyalpuḷik kōlōccum maṉṉavaṉ nāṭṭa
peyalum viḷaiyuḷum tokku. (Transliteration)

The king who rules according to the law Never lacks rain and corn.

வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்.   (௫௱௪௰௬ - 546)
 

Velandru Vendri Tharuvadhu Mannavan
Koladhooung Kotaa Thenin (Transliteration)

vēlaṉṟu veṉṟi taruvatu maṉṉavaṉ
kōlatū'uṅ kōṭā teṉiṉ. (Transliteration)

Not his spear but a straight scepter Is what gives a monarch his triumph.

இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்.   (௫௱௪௰௭ - 547)
 

Iraikaakkum Vaiyakam Ellaam Avanai
Muraikaakkum Muttaach Cheyin (Transliteration)

iṟaikākkum vaiyakam ellām avaṉai
muṟaikākkum muṭṭāc ceyiṉ. (Transliteration)

The king guards all the land, and his own rule Will guard him if he is straight.

எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்.   (௫௱௪௰௮ - 548)
 

Enpadhaththaan Oraa Muraiseyyaa Mannavan
Thanpadhaththaan Thaane Ketum (Transliteration)

eṇpatattāṉ ōrā muṟaiceyyā maṉṉavaṉ
taṇpatattāṉ tāṉē keṭum. (Transliteration)

An indifferent unjust king beyond the reach of his subjects Will sink beyond and perish.

குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்.   (௫௱௪௰௯ - 549)
 

Kutipurang Kaaththompik Kutram Katidhal
Vatuvandru Vendhan Thozhil (Transliteration)

kuṭipuṟaṅ kāttōmpik kuṟṟam kaṭital
vaṭuvaṉṟu vēntaṉ toḻil. (Transliteration)

For a king who would guard and cherish his people, To punish crimes is a duty, not defect.

கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்.   (௫௱௫௰ - 550)
 

Kolaiyir Kotiyaarai Vendhoruththal Paingoozh
Kalaikat Tadhanotu Ner (Transliteration)

kolaiyiṟ koṭiyārai vēntoṟuttal paiṅkūḻ
kaḷaikaṭ ṭataṉoṭu nēr. (Transliteration)

A king punishing criminals by execution Is like a farmer removing weeds from his fields.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கல்யாணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
நீதியின் திருமுகமே - செங்கோன்மை
நிலைபெற விளங்கிடுமே
நினைவுறும் மாந்தர்கள்
அனைவரும் சமமெனும்

அநுபல்லவி:
ஆதியாய் அரசாளும் உலகினிலே
ஆதரவாகவே
அறவோர்கள் சூழவே

சரணம்:
விளைவும் மழையும் ஒன்றாய்க்கூடும் தன்னாலே
வேலினும் கொலே வெற்றி அளிக்கும் முன்னாலே
வளையாமலே நாளும் வளரும் பண்பாலே
மன்னுயிர் யாவையும் தன்னுயிர் என்றிடும்
மன்னவன் முன்னவனாக வணங்கிடும்

குடி புறங் காத்தோம்பி குற்றமே கடிதல்
வடு வன்று வேந்தன் தொழில் எனும் குறளறிதல்
கொடியோர் தமை ஒறுத்தே இறை முறை புரிதல்
கொற்றம் விளங்கிட நற்றுணை நின்றிடும்
பெற்ற தன்னாட்சியைப் பேருலகேத்திடும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22