Power in Action

வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற.   (௬௱௬௰௧ - 661)
 

Vinaiththitpam Enpadhu Oruvan Manaththitpam
Matraiya Ellaam Pira (Transliteration)

viṉaittiṭpam eṉpatu oruvaṉ maṉattiṭpam
maṟṟaiya ellām piṟa. (Transliteration)

Efficiency consists in a resolute mind. Other things come thereafter.

ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்.   (௬௱௬௰௨ - 662)
 

Oororaal Utrapin Olkaamai Ivvirantin
Aarenpar Aaindhavar Kol (Transliteration)

ūṟorāl uṟṟapiṉ olkāmai ivviraṇṭiṉ
āṟeṉpar āyntavar kōḷ. (Transliteration)

To avoid failures and not to give up despite failures Are the two traits scholars emphasize.

கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்.   (௬௱௬௰௩ - 663)
 

663, Kataikkotkach Cheydhakka Thaanmai
ItaikkotkinEtraa Vizhuman Tharum (Transliteration)

kaṭaikkoṭkac ceytakka tāṇmai iṭaikkoṭkiṉ
eṟṟā viḻuman tarum. (Transliteration)

Reveal thy means in the end. Premature disclosure Can cause irrevocable damage.

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்.   (௬௱௬௰௪ - 664)
 

Solludhal Yaarkkum Eliya Ariyavaam
Solliya Vannam Seyal (Transliteration)

collutal yārkkum eḷiya ariyavām
colliya vaṇṇam ceyal. (Transliteration)

It is easy for anyone to speak, But difficult to execute what has been spoken.

வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறெய்தி உள்ளப் படும்.   (௬௱௬௰௫ - 665)
 

Veereydhi Maantaar Vinaiththitpam Vendhankan
Ooreydhi Ullap Patum (Transliteration)

vīṟeyti māṇṭār viṉaittiṭpam vēntaṉkaṇ
ūṟeyti uḷḷap paṭum. (Transliteration)

Dynamic deeds of brave souls Will reach the king to win his praise.

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.   (௬௱௬௰௬ - 666)
 

Enniya Enniyaangu Eydhu Enniyaar
Thinniyar Aakap Perin (Transliteration)

eṇṇiya eṇṇiyāṅku eytu eṇṇiyār
tiṇṇiyar ākap peṟiṉ. (Transliteration)

What is sought will be got as desired If only the seeker is determined.

உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து.   (௬௱௬௰௭ - 667)
 

Uruvukantu Ellaamai Ventum Urulperundherkku
Achchaani Annaar Utaiththu (Transliteration)

uruvukaṇṭu eḷḷāmai vēṇṭum uruḷperuntērkku
accāṇi aṉṉār uṭaittu. (Transliteration)

Despise not by looks! Even linchpins hold in place The wheels of mighty chariots!

கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தூக்கங் கடிந்து செயல்.   (௬௱௬௰௮ - 668)
 

Kalangaadhu Kanta Vinaikkan Thulangaadhu
Thookkang Katindhu Seyal (Transliteration)

kalaṅkātu kaṇṭa viṉaikkaṇ tuḷaṅkātu
tūkkaṅ kaṭintu ceyal. (Transliteration)

Acts resolved without ambiguity Should be unwaveringly carried out without delay.

துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை.   (௬௱௬௰௯ - 669)
 

Thunpam Uravarinum Seyka Thunivaatri
Inpam Payakkum Vinai (Transliteration)

tuṉpam uṟavariṉum ceyka tuṇivāṟṟi
iṉpam payakkum viṉai. (Transliteration)

However great the hardship, Pursue with firmness the act that yields bliss.

எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு.   (௬௱௭௰ - 670)
 

Enaiththitpam Ey Thiyak Kannum
VinaiththitpamVentaarai Ventaadhu Ulaku (Transliteration)

eṉaittiṭpam eytiyak kaṇṇum viṉaittiṭpam
vēṇṭārai vēṇṭātu ulaku. (Transliteration)

The world has no place for those who, Despite other strengths, have no strength of firmness.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: இந்துஸ்தான்பியாக்  |  Tala: ரூபகம்
கண்ணிகள்:
உருவு கண்டெள்ளாதே - குறள்
உரைப் பதைத் தள்ளாதே
உருள் பெருந் தேர்க்குள்ள அச்சாணி போன்றவர்
உலகத்தில் உள்ளார் கண்டீர்

கல்லுக்குச் சிற்றுளி போல் - பெருங்
கதவுக்குத் தாழினைப் போல்
சொல்வினைக் குரியவர் சிறியவர் ஆனாலும்
சுடர் தரும் நல் விளக்காம்

வல்லமை பேசிடுவார் - வீணில்
வாய்வீச்சு வீசிடுவார்
"சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்"

விண்ணில் பறந்திடலாம் - இம
வெற்பிலும் கொடி நாட்டலாம்
"எண்ணிய எண்ணியாங் கெய்துப எண்ணியர்
திண்ணிய ராகப் பெறின்"

துன்பம் உறவரினும் - மனம
துணிந்து செயலாற்றினால்
இன்பம் பயக்கும் வினை மக்களாட்சியில்
என்றென்றும் போற்றப் பெறும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22