The recognition of place

தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்அல் லது.   (௪௱௯௰௧ - 491)
 

Thotangarka Evvinaiyum Ellarka Mutrum
Itanganta Pinal Ladhu (Transliteration)

toṭaṅkaṟka evviṉaiyum eḷḷaṟka muṟṟum
iṭaṅkaṇṭa piṉal latu. (Transliteration)

Don't despise your foe, nor start any action Till you find a place to besiege him.

முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்.   (௪௱௯௰௨ - 492)
 

Muranserndha Moimpi Navarkkum Aranserndhaam
Aakkam Palavun Tharum (Transliteration)

muraṇcērnta moympi ṉavarkkum araṇcērntām
ākkam palavun tarum. (Transliteration)

A fortress gives numerous advantages Even to men of strength and valour.

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.   (௪௱௯௰௩ - 493)
 

Aatraarum Aatri Atupa Itanarindhu
Potraarkan Potrich Cheyin (Transliteration)

āṟṟārum āṟṟi aṭupa iṭaṉaṟintu
pōṟṟārkaṇ pōṟṟic ceyiṉ. (Transliteration)

Even the weak can fight enemies with determination If they choose the right place.

எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின்.   (௪௱௯௰௪ - 494)
 

Enniyaar Ennam Izhappar Itanarindhu
Thunniyaar Thunnich Cheyin (Transliteration)

eṇṇiyār eṇṇam iḻappar iṭaṉaṟintu
tuṉṉiyār tuṉṉic ceyiṉ. (Transliteration)

When fighters fight from strategic locations, Enemies lose their strategic plans.

நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற.   (௪௱௯௰௫ - 495)
 

Netumpunalul Vellum Mudhalai Atumpunalin
Neengin Adhanaip Pira (Transliteration)

neṭumpuṉaluḷ vellum mutalai aṭumpuṉaliṉ
nīṅkiṉ ataṉaip piṟa. (Transliteration)

A crocodile prevails in deep waters; But when out of water, others prevail over it.

கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து.   (௪௱௯௰௬ - 496)
 

Katalotaa Kaalval Netundher Katalotum
Naavaayum Otaa Nilaththu (Transliteration)

kaṭalōṭā kālval neṭuntēr kaṭalōṭum
nāvāyum ōṭā nilattu. (Transliteration)

A mighty chariot cannot run in the sea, Nor a boat navigate land.

அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தால் செயின்   (௪௱௯௰௭ - 497)
 

Anjaamai Allaal Thunaiventaa Enjaamai
Enni Itaththaal Seyin (Transliteration)

añcāmai allāl tuṇaivēṇṭā eñcāmai
eṇṇi iṭattāl ceyiṉ (Transliteration)

No other aid than courage is needed If one ponders from which place to pounce.

சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்.   (௪௱௯௰௮ - 498)
 

Sirupataiyaan Sellitam Serin Urupataiyaan
Ookkam Azhindhu Vitum (Transliteration)

ciṟupaṭaiyāṉ celliṭam cēriṉ uṟupaṭaiyāṉ
ūkkam aḻintu viṭum. (Transliteration)

A large army will lose its morale If driven to a place meant for a small one.

சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது.   (௪௱௯௰௯ - 499)
 

Sirainalanum Seerum Ilareninum Maandhar
Urainilaththotu Ottal Aridhu (Transliteration)

ciṟainalaṉum cīrum ilareṉiṉum māntar
uṟainilattōṭu oṭṭal aritu. (Transliteration)

Men on their own ground are hard to tackle Even when they lack fortress and strength.

காலாழ் களரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா
வேலாள் முகத்த களிறு.   (௫௱ - 500)
 

Kaalaazh Kalaril Nariyatum Kannanjaa
Velaal Mukaththa Kaliru (Transliteration)

kālāḻ kaḷaril nariyaṭum kaṇṇañcā
vēlāḷ mukatta kaḷiṟu. (Transliteration)

A fearless tusker that defies spearman, if caught in a bog, Will be overcome by jackals.

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: இந்தோளம்  |  Tala: கண்ட ஆதி
பல்லவி:
நிலையான இடம் கண்டோம் நெஞ்சே - இனி
நேர்வரும் பகை யெல்லாம்
நெருப்பின் முன் பஞ்சே

அநுபல்லவி:
குலையாத வலிவோடு காலமும் கண்டு
கூடித் தொழில் செய்யவே
குடியாட்சி இடம் கொண்டு

சரணம்:
நீரினில் வலிவுள்ள முதலைபோல் படகு போல்
நிலத்தினில் வலிவுள்ள யானைபோல் தேர் போல்
சீரிடம் மாறாத செயல்திறமே பெருக
செல்லு மிடத்தில் மக்கள் சிறப்புறவே வருக

"எண்ணியார் எண்ணமிழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின்" என்னும் குறள் புரிந்து
திண்ணியராக நாட்டின் தேவைக்கே உழைப்போம்
தீமையெல்லாம் ஒழித்தே நன்மையில் தழைப்போம்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22