మంత్రి

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.   (௬௱௩௰௧ - 631)
 

సాధ్య సాధనములు సమయమ్ము స్వప్రజ్ఞ
యచితమగును జూడ సచివునందు. (౬౩౧)

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.   (௬௱௩௰௨ - 632)
 

అభయ, మాలకింపు, ప్రభవమ్ము, జ్ఞానమ్ము,
తంత్రమైదు వలయు మంత్రి కెవుడు. (౬౩౨)

பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.   (௬௱௩௰௩ - 633)
 

సచివుఁ డెరుగవలయు సామ దానమ్ములు
చెదరగొట్టి మఱలఁ జేరదీయ. (౬౩౩)

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.   (௬௱௩௰௪ - 634)
 

స్థిరముగాను దెలిసి స్థిరముగాఁ జెప్పెడి
కార్యవాది మంత్రిగాఁగఁ దగును. (౬౩౪)

அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.   (௬௱௩௰௫ - 635)
 

ధర్మమెరిగి మాట ధాటిగ జెప్పెడి
కర్మటుండె మంత్రిగాగ దగును. (౬౩౫)

மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்நிற் பவை.   (௬௱௩௰௬ - 636)
 

ప్రజ్ఞతోడఁ శాస్త్ర పరిచయంబున్నచో
నంతకన్న విజ్ఞ తరయ గలమె. (౬౩౬)

செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.   (௬௱௩௰௭ - 637)
 

ఎంత దెలిసియున్న నిల సాంప్రదాయమ్ము
మరువ దగదు కార్య మార్గమందు. (౬౩౭)

அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.   (௬௱௩௰௮ - 638)
 

తనకు దెలివిలేదు, వినమన్న వినడట్టి
వాని దిద్దగలుగు వాడె మంత్రి. (౬౩౮)

பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.   (௬௱௩௰௯ - 639)
 

మర్మమైనయట్టి దుర్మంత్రి కన్నను
పదియు కోట్లు మేలు పగతుడైన. (౬౩౯)

முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.   (௬௱௪௰ - 640)
 

కాగల పనులైన కాకనే జెడిపోవు
చేతగాని మంత్రి చెంతనున్న. (౬౪౦)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சாரங்கி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
நல்ல பொருள் இயலே - ஆட்சி
நடத்தும் அமைச்சியலே

அநுபல்லவி:
சொல்லும் மதிநுட்பம் நூலோடும் பூத்திடும்
வெல்லும் பகையின்றி வேந்தரைக் காத்திடும்

சரணம்:
அறத்தை அறிந்து நிற்கும் - சொல்லை
ஆன்றமைந்தே உரைக்கும்
அறிவாண்மை குடிகாத்தல் - முயற்சி
ஐந்தணியால் சிறக்கும்

பிரித்தலும் காத்தலும்
பிரிந்தார்ப் பொருத்தலும்
திறத்தினிலே மன்னும்
தேர்ச்சித் துணை என்னும்

அறி கொன்றறியாமல் - நாட்டின்
அரசன் வெகுண்டாலும்
உறுதி உழையிருந்தான் - கூறல்
உண்மைக் கடனாகும்

கருவியும் காலமும்
செய்கையதும் செய்யும்
அரு வினையு மாண்ட
தமைச் செனக் குறள் சொல்லும்
Popular Chapter

Popular Couplet

Repeated Word in Couplets
Most repeated word in Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Repeated Word in Couplet Starting
Most common First word in the Couplets
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Repeated Word in Couplet Ending
Most common Last word in the Couplets
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22